Γραφείο Διασύνδεσης

Δ.Π.Μ.Σ. με τίτλο: «Διοίκηση της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας – Technology & Innovation Management (ΜΤΙΜ)» στο Πολυτεχνείο Κρήτης

Η Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης και η Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών
Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης διοργανώνει το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
(Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο:
«Διοίκηση της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας –
Technology & Innovation Management (ΜΤΙΜ)»
To Δ.Π.Μ.Σ. έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας με το Φ.Ε.Κ. 4119/20-9-2018.
Το Δ.Π.Μ.Σ. στη «Διοίκηση της Τεχνολογίας & Καινοτομίας – Master of Technology & Innovation Management
– MTIM» αφορά σε υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές που επιθυμούν να ενταχθούν σε διεθνή,
αγγλόφωνα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Διοίκησης, Τεχνολογίας και Καινοτομίας, με δυνατότητα
απόκτησης Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών σε ένα χρόνο και επιλογή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης,
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σχετική νομοθεσία. Το Δ.Π.Μ.Σ. ενισχύει την ακαδημαϊκή μετεκπαίδευση
αλλά και τις εργασιακές ευκαιρίες σε διεθνές περιβάλλον.
Το Πρόγραμμα Σπουδών σχεδιάστηκε για να αναπτύσσει τις δεξιότητες, γνώσεις και ικανότητες των στελεχών
δημόσιων και ιδιωτικών επιχειρήσεων και φορέων, σε θέματα διοίκησης των τεχνολογιών και της
καινοτομίας. Στόχος είναι η εκπαίδευση σε θέματα διοίκησης και καινοτομίας, επιχειρηματικότητας,
σχεδίασης και ανάπτυξης νέων προϊόντων, ανάλυσης συμπεριφοράς, οικονομικών της καινοτομίας,
διαχείρισης της καινοτομίας και των επιχειρηματικών διαπραγματεύσεων, νομικών θεμάτων
επιχειρηματικότητας, εφευρέσεων και πνευματικής ιδιοκτησίας, επιχειρηματικής ευφυΐας, ηλεκτρονικού
επιχειρείν, big data analytics, νέων καινοτόμων τεχνολογιών, κα. Οι πτυχιούχοι του ΜΤΙΜ, είναι σε θέση να
αντιλαμβάνονται τις διαστάσεις των προβλημάτων, των ευκαιριών, των δυνατοτήτων, αλλά και της
σημαντικότητας και των επιπτώσεών τους στις επιχειρήσεις και τους φορείς, και μπορούν να ανταποκρίνονται
στις μεγάλες απαιτήσεις των επιχειρήσεων αλλά και στον υψηλό διεθνή ανταγωνισμό, επενδύοντας στην
ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών μέσω της βέλτιστης αξιοποίησης της τεχνολογίας και της
καινοτομίας.

Απαιτούμενα προσόντα για την εισαγωγή στο ΔΠΜΣ
Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι απόφοιτοι Πανεπιστημίων, Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων,
Α.Σ.Ε.Ι. της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Αίτηση μπορούν να
υποβάλουν και τελειόφοιτοι, υπό την προϋπόθεση ότι, εφόσον επιλεγούν, θα προσκομίσουν βεβαίωση
περάτωσης των σπουδών τους πριν την προθεσμία λήξης των εγγραφών στο Δ.Π.Μ.Σ..

Διάρκεια Προγράμματος & E.C.T.S.
Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης του Δ.Π.Μ.Σ. είναι ένα (1) ημερολογιακό έτος για τους πλήρους φοίτησης και
δύο (2) ημερολογιακά έτη για τους μερικής φοίτησης. Η επιλογή της πλήρους ή μερικής φοίτησης καθώς και
η σχετική δεσμευτική δήλωση γίνεται κατά την υποβολή της αίτησης.
Περίοδος υποβολής αιτήσεων: 20/11/2023 – 21/01/2024
Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (E.C.T.S.) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών ανέρχεται στις εβδομήντα πέντε (75).

Εισαγωγή Φοιτητών
Ο αριθμός εισακτέων ορίζεται κάθε ακαδημαϊκό έτος από την Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών (Ε.Π.Σ.) του
Δ.Π.Μ.Σ. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Φ.Ε.Κ..
Η επιλογή των φοιτητών γίνεται από την Ε.Π.Σ., η οποία συνεκτιμά τα βιογραφικά στοιχεία και κάθε
πληροφορία που υποβάλλεται από τους υποψηφίους, όπως βαθμός πτυχίου/διπλώματος και συγγενικών με
το ΜΤΙΜ μαθημάτων και διπλωματικής/πτυχιακής, επαγγελματική εμπειρία, ερευνητική δραστηριότητα
(δημοσιεύσεις, συνέδρια, ερευνητικά προγράμματα), συστατικές επιστολές.

Αίτηση & Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
Οι αιτήσεις στο Δ.Π.Μ.Σ. «Διοίκηση της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας – Technology and Innovation
Management (MTIM)», περιλαμβάνουν την υποβολή, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://egraduate.tuc.gr, των ακόλουθων δικαιολογητικών:
• Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
• Αντίγραφα τίτλων σπουδών και αναλυτικής βαθμολογίας,
• Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων, λοιποί τίτλοι σπουδών, πιστοποιητικά συμμετοχής σε
ερευνητικά προγράμματα, διακρίσεις, υποτροφίες, βραβεύσεις από επιστημονικούς φορείς, κλπ.)
(εάν υπάρχουν)
• Δύο τουλάχιστον συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση από μέλη ΔΕΠ (μέσω της πλατφόρμας
αιτήσεων https://e-graduate.tuc.gr )
• Αποδεικτικό Β2 καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας (άρθρο 1 ΠΔ. 146/2007)
• Αντίγραφο ταυτότητας
• Μία Φωτογραφία (στην αίτηση)
Οι προσωπικές πληροφορίες των αιτούντων θεωρούνται εμπιστευτικές.

Τέλη Φοίτησης & Υποτροφίες Απαλλαγής Διδάκτρων
Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται σε 4000 €, και η καταβολή τους γίνεται ως εξής:
Φοιτητές πλήρους φοίτησης: σε τρεις (3) δόσεις (40%, 40% & 20%) πριν την έναρξη των δύο (2) πρώτων
ακαδημαϊκών εξαμήνων και με την κατάθεση της αίτησης εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής
αντίστοιχα, και
Φοιτητές μερικής φοίτησης: σε πέντε (5) δόσεις (20%, 20%, 20%, 20%, 20%) πριν την έναρξη των τεσσάρων
(4) πρώτων ακαδημαϊκών εξαμήνων και με την κατάθεση της αίτησης εκπόνησης της μεταπτυχιακής
διπλωματικής αντίστοιχα.
Οι εισαχθέντες στο ΜΤΙΜ έχουν τη δυνατότητα υποβολής, μετά την επιλογή τους, αίτησης απαλλαγής από τα
τέλη φοίτησης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν. 4957/2022, άρθρο 86.
Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων αρχίζει στις 20 Νοεμβρίου 2023 και λήγει στις 21 Ιανουαρίου 2024.

Πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται είτε στις ιστοσελίδες του
Προγράμματος www.mtim.tuc.gr είτε στη Γραμματεία του ΜΤΙΜ.:
κα Λουκία Παπαδάκη
Τηλ. +30.28210.37161
e-mail: mtim@tuc.gr

Κατηγορία: Μεταπτυχιακές Σπουδές

Ημερομηνία Λήξης Προβολής: 21 Ιανουαρίου 2024