Γραφείο Διασύνδεσης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα Φιλοσοφίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Καλούνται οι ενδιαφερόμενες/οι για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής να υποβάλουν την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πλήρωση έντεκα (11) θέσεων υποψηφίων διδακτόρων στο Τμήμα Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (απόφαση Συνεδρίας υπ’ αριθμ. 519/8-11-2023) σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/21-07-2022/τ.Α’) και τον οικείο Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών (ΦΕΚ 3497/24-08-2020/τ.Β’) για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, στα κάτωθι γνωστικά πεδία:

 1. Σύγχρονη Φιλοσοφία (2 θέσεις)
 2. Ηθική Φιλοσοφία (2 θέσεις)
 3. Εκπαίδευση και Ετερότητες: Θεωρία και Πράξη (2 θέσεις)
 4. Αρχαία Φιλοσοφία (1 θέση)
 5. Πολιτική Φιλοσοφία (2 θέσεις)
 6. Εκπαιδευτική Ψυχολογία (1 θέση)
 7. Φιλοσοφία της Τεχνολογίας (1 θέση).

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλοσοφίας του Π.Ι. από 20 Νοεμβρίου 2023 έως και 20 Δεκεμβρίου 2023. Η αίτηση μαζί με τα συνοδευτικά δικαιολογητικά θα πρέπει να αποσταλούν ταχυδρομικά στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλοσοφίας (Ταχ. Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Γραμματεία Τμήματος Φιλοσοφίας, Κτίριο Διοίκησης – 1οςόροφος, Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 45110, Ιωάννινα).

Οι υποψήφιοι διδάκτορες θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • να είναι κάτοχοι πτυχίου Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου της αλλοδαπής. Για τους αλλοδαπούς υποψήφιους διδάκτορες απαιτείται επιπροσθέτως το προβλεπόμενο από το Νόμο πιστοποιητικό γλωσσομάθ ειας.
 • να είναι κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη φιλοσοφία ή στις επιστήμες της αγωγής ή στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές σπουδές εν γένει από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Σε κάθε περίπτωση, ο τίτλος σπουδών θα πρέπει να είναι συναφής σε κάποιο από τα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος.
 • να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου πιστοποιητικού γνώσης μίας διεθνούς γλώσσας. Η επάρκεια της ξένης γλώσσας πιστοποιείται από την υποβολή αντίστοιχου αναγνωρισμένου τίτλου γλωσσομάθειας. Σε κάθε περίπτωση επαρκή γνώση της γλώσσας στην οποία έχουν συγγραφεί οι πηγές και η πλειονότητα της σχετικής με το θέμα της Δ.Δ. βιβλιογραφίας.

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να ενταχθούν στο ανωτέρω διδακτορικό πρόγραμμα θα πρέπει να υποβάλουν σε έντυπη μορφή τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 • Έντυπη αίτηση στην οποία να αναγράφεται το πεδίο έρευνας, ο προτεινόμενος τίτλος, η προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης (η ελληνική ή η αγγλική) και ο προτεινόμενος επιβλέπων καθηγητής.
 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 • Αντίγραφα πτυχίου και διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών. Σε περίπτωση πτυχίου από Ίδρυμα της αλλοδαπής, απαιτείται πιστοποιητικό αναγνώρισής του από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
 • Πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών.
 • Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών.
 • Επιστημονικές δημοσιεύσεις (εάν υπάρχουν).
 • Δύο συστατικές επιστολές από μέλη Δ.Ε.Π. ή ερευνητές σε φάκελο σφραγισμένο και υπογεγραμμένο από το πρόσωπο που υπογράφει την επιστολή.
 • Στην ερευνητική πρόταση τεκμηριώνεται η σημασία της ερευνητικής ενασχόλησης με το συγκεκριμένο θέμα, επιχειρείται συνοπτική ανασκόπηση της οικείας βιβλιογραφίας και περιγράφεται η προτεινόμενη ερευνητική μεθοδολογία. Απαιτείται δε να συμπεριλαμβάνεται σε αυτήν ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της διδακτορικής έρευνας. Η πρόταση υπογράφεται από τον υποψήφιο διδάκτορα και συνυπογράφεται από τον προτεινόμενο ως επιβλέποντα καθηγητή, του οποίου την έγκριση έχει λάβει.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος στην κ. Λέκκου Ανθή (τηλ.: 2651007185 email: alekkou@uoi.gr ή grampedp@uoi.gr).

Προκήρυξη

Πηγή: https://www.eduguide.gr/

Κατηγορία: Διδακτορικά / Μεταδιδακτορικά

Ημερομηνία Λήξης Προβολής: 20 Δεκεμβρίου 2023