Γραφείο Διασύνδεσης

Θέσεις υποψήφιων διδακτόρων στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης

979Σ469Β7Γ-ΦΞΧ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ
Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης πρόκειται να δεχτεί κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023‐
24 υποψήφιους για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Ενδεικτικά, τα γνωστικά αντικείμενα είναι:
 Εφαρμοσμένα Οικονομικά
 Μακροοικονομική Ανάλυση
 Μικροοικονομική Ανάλυση
 Οικονομετρία και Επιστήμη Δεδομένων
 Οικονομική των Επιχειρήσεων
 Πολιτική Οικονομία
 Χρηματοοικονομική
Υπάρχει δυνατότητα υποβολής αιτήσεων και σε άλλα θέματα που καλύπτονται από τις ερευνητικές
δραστηριότητες των μελών ΔΕΠ του Τμήματος.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών τα
παρακάτω δικαιολογητικά *:
1. Αίτηση με στοιχεία επικοινωνίας, και αναφορά στην προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης και τον προτεινόμενο
επιβλέποντα καθηγητή.
2. Λεπτομερή πρόταση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής.
3. Αντίγραφο Πτυχίου/-ων.
4. Αντίγραφο Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ ως
ισότιμου της αλλοδαπής ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (Σημείωση:
τα πτυχία από την αλλοδαπή, σε περίπτωση που δεν έχουν ήδη αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ, θα
ελέγχονται βάσει του ν. 4957/2022).
5. Αντίγραφα αναλυτικής βαθμολογίας όλων των τίτλων σπουδών.
6. Βιογραφικό Σημείωμα στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η διδακτική, ερευνητική ή/και
επαγγελματική εμπειρία του υποψηφίου.
7. Αντίγραφα πιστοποιητικών επαρκούς γνώσης της αγγλικής γλώσσας. Η επάρκεια στην αγγλική γλώσσα θα
αποδεικνύεται με βαθμολογία TOEFL τουλάχιστον 80 ή IELTS τουλάχιστον 6.0, με Proficiency Cambridge ή
Proficiency Michigan ή και με τα λοιπά αποδεκτά από το ΑΣΕΠ πιστοποιητικά για τουλάχιστον πολύ καλή
γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Γ1/C1 ή Γ2/C2).
8. Δημοσιεύσεις ή επιστημονικές εργασίες (εφόσον υπάρχουν).
9. Δύο ακαδημαϊκές συστατικές επιστολές.
Συμβουλεύουμε τους ενδιαφερόμενους να έρθουν σε επαφή με τον προτεινόμενο επιβλέποντα καθηγητή
πριν την υποβολή της πρότασης.
* Ολα τα δικαιολογητικά αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο: i.yotopoulou@uoc.gr
Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών από 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023 έως και 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024.
Περισσότερες πληροφορίες: https://economics.soc.uoc.gr/el/course/4/didaktoriko-stis-oikonomikes-epistimes

Κατηγορία: Διδακτορικά / Μεταδιδακτορικά

Ημερομηνία Λήξης Προβολής: 15 Ιανουαρίου 2024