Γραφείο Διασύνδεσης

Προκήρυξη για την πλήρωση μιας θέσης υποψήφιου διδάκτορα της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ

Η Σχολή Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ καλεί τους Διπλωματούχους Χημικούς Μηχανικούς που ενδιαφέρονται να ακολουθήσουν Διδακτορικές Σπουδές και πληρούν τις προϋποθέσεις του Ν. 4957/ 2022 και των διατάξεων του άρθρου 2 του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής (ΦΕΚ 2811/ 16-07-2018/τ. Β), να υποβάλλουν αίτηση από 16/11/2023 έως και 23/11/2023.

Για την απόκτηση του τίτλου Διδάκτορα Μηχανικού ή Διδάκτορα του ΕΜΠ απαιτούνται: (α) Παρακολούθηση Προδιδακτορικών μαθημάτων και (β) Εκπόνηση πρωτότυπου διδακτορικού ερευνητικού έργου υπό την επίβλεψη μέλους ΔΕΠ της Σχολής.

Ο ελάχιστος απαιτούμενος χρόνος των διδακτορικών σπουδών είναι 3 έτη.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά στο elkar@central.ntua.gr  εντός της ανωτέρω προθεσμίας με την αποστολή ενός αρχείου σε μορφή pdf το οποίο θα έχει την ονομασία ΕΠΩΝΥΜΟ_ΟΝΟΜΑ_ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2023.pdf και θα συμπεριλαμβάνει με την ακόλουθη σειρά τα παρακάτω:

  1. Αίτηση υποψηφιότητας
  2. Τίτλους προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών*
  3. Αναλυτική βαθμολογία από τις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές με βαθμό διπλώματος/ πτυχίου**
  4. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  5. Πιστοποιητικό γνώσης ξένης γλώσσας (και της ελληνικής γλώσσας για τους αλλοδαπούς)
  6. Απλή φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
  7. Προσχέδιο Διδακτορικής Διατριβής

Οι συστατικές επιστολές (2) πρέπει να κατατεθούν είτε στη Γραμματεία Χημικών Μηχανικών σε κλειστό φάκελο (εντός των ανωτέρω ημερομηνιών) είτε να αποσταλούν απευθείας ηλεκτρονικά από τον συντάξαντα αυτές στο elkar@central.ntua.gr

*Για τους τίτλους σπουδών της αλλοδαπής ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 304 παρ. 4 του ν. 4957/2022 (Α’ 141).

**Ο βαθμός πτυχίου/ διπλώματος πρέπει να είναι τουλάχιστον 7/10 (Όταν υπάρχουν μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών σχετικοί με το αντικείμενο της θέσης, τότε ως βαθμός στο κριτήριο θα θεωρείται : α)            Για υποψήφιους 4ετούς φοίτησης, ο βαθμός του πτυχίου τους κατά 80 % και ο βαθμός των μεταπτυχιακών τίτλων (ως μέσος όρος αν υπάρχουν πάνω από ένας) κατά 20%, δηλ. Βαθμός Κριτηρίου  =  0.8 x Βαθμός Πτυχίου + 0.2 x Μ.Ο. των βαθμών των Μεταπτυχιακών και β) Για τους υποψήφιους 5ετούς φοίτησης,  ο βαθμός του διπλώματος/ πτυχίου τους κατά 90% και ο βαθμός των μεταπτυχιακών τίτλων (ως μέσος όρος αν υπάρχουν πάνω από ένας) κατά 10%, δηλ. Βαθμός Κριτηρίου = 0.9 x Βαθμός Πτυχίου + 0.1 x Μ.Ο. των βαθμών των Μεταπτυχιακών. Όταν δεν υπάρχουν μεταπτυχιακοί τίτλοι, ως βαθμός στο κριτήριο θα λαμβάνεται ο βαθμός του διπλώματος/ πτυχίου) . Εναλλακτικά οι υποψήφιοι πρέπει να βρίσκονται τεκμηριωμένα στο άνω 1/3 της σειράς βαθμού διπλώματος ή πτυχίου για το έτος και το τμήμα αποφοίτησής τους, προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση.

 

 

Στην αξιολόγηση των Υποψηφίων συνεκτιμώνται τα προσόντα καθώς και η όποια προϋπηρεσία σχετική με το αντικείμενο της θέσης.  Επίσης, συνεκτιμάται η αποδεδειγμένη δημιουργική ικανότητα και πρωτοβουλία του υποψηφίου, καθώς και η γενικότερη εμπειρία του, όπως προκύπτει τόσο από το βιογραφικό του όσο και από την παρουσία του στην υποχρεωτική προφορική συνέντευξη από την επιτροπή αξιολόγησης.

Η τελική επιλογή θα γίνει από τον αντίστοιχο Τομέα και τη Γενική Συνέλευση της Σχολής με συνεκτίμηση της υποχρεωτικής συνέντευξης και των προσόντων των υποψηφίων.

Οι επιλεγέντες Υποψήφιοι Διδάκτορες θα πρέπει να καταθέσουν και εγγράφως τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά στη Γραμματεία της Σχολής Χημικών Μηχανικών.

 

Η προκηρυσσόμενη θέση είναι η εξής:

ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Α/Α ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ)
1 Σχεδιασμός βιομηχανικών τροφίμων- Διασφάλιση ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων 1 Μ. Γιαννακούρου, Αναπλ. Καθηγήτρια

 

Για περισσότερες πληροφορίες ή τυχόν διευκρινίσεις οι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Μεταπτυχιακών Σπουδών της Γραμματείας της Σχολής Χημικών Μηχανικών, κ. Ελένη Καραμέτου, τηλ. 2107721502, e- mail: elkar@central.ntua.gr , κ. Γεωργία Σηφάκη, τηλ. 2107722248.

Κατηγορία: Διδακτορικά/Μεταδιδακτορικά

Ημερομηνία Λήξης Προβολής: 23 Νοεμβρίου 2023