Γραφείο Διασύνδεσης

Θέσεις υποψήφιων διδακτόρων στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΔΙΠΑΕ

Το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημιακού Κέντρου Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών (ΠΑΚΕΔΙΠΣ) του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, για το χειμερινό εξάμηνο 2023-2024, καλεί τους ενδιαφερομένους για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής να υποβάλουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος.

Θέση με αντικείμενο: «Χρήση σοβαρών παιχνιδιών και ανάλυσης δεδομένων για προσωπική ανάπτυξη και ανάπτυξη οργανισμών», “Using Serious Games and Data Analytics for Personal and Organisational Development”.

Ο υποψήφιος διδάκτορας θα διερευνήσει τη χρήση και την αποτελεσματικότητα των Σοβαρών Παιχνιδιών και της Ανάλυσης Δεδομένων, εστιάζοντας στους τομείς της προσωπικής/ατομικής και ανάπτυξης καθώς και την ανάπτυξη των οργανισμών. Η έρευνα θα αξιοποιήσει τις πιο σύγχρονες τεχνικές ανάλυσης δεδομένων για να αντλήσει πληροφορίες από τη συμπεριφορά των χρηστών σε περιβάλλοντα σοβαρών παιχνιδιών. Οι ερευνητικοί στόχοι περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη διενέργεια μιας ολοκληρωμένης ανασκόπησης των προσεγγίσεων σχεδιασμού και υλοποίησης σοβαρών παιχνιδιών, τη χρήση τους για την προώθηση στόχων ατομικής ανάπτυξης και την ανάπτυξης οργανισμών, συμπεριλαμβανομένης της σκιαγράφησης της προσωπικότητας των χρηστών, και εκπαιδευτικούς σκοπούς σε ακαδημαϊκά και Δια Βίου μαθησιακά περιβάλλοντα. Οι περιπτώσεις χρήσης συνεργατικής μάθησης όπως εφαρμόζονται σε οργανωτικά περιβάλλοντα θα αποτελέσουν επίσης αντικείμενο της έρευνας. Η έρευνα θα αξιολογήσει επίσης την εφαρμογή των σοβαρών παιχνιδιών για τη βελτίωση του σχεδιασμού ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΠΑΚΕΔΙΠΣ έχουν όσοι/ες πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

1. Πτυχίο ΑΕΙ Μηχανολόγου/Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Πληροφορικής.

2. Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών στην Επιστήμη της Ανάλυσης Δεδομένων ή Τεχνητή Νοημοσύνη ή Επιστήμη Υπολογιστών ή Πληροφοριακών Συστημάτων ή ισοδύναμο.

3. Πολύ καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας (ελάχιστο επίπεδο C1).

Η αίτηση θα συνοδεύεται από:

1. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα

2. Επιστολή (έως 2 σελίδες) με τα ερευνητικά ενδιαφέροντα και τους λόγους υποβολής της αίτησης για τη συγκεκριμένη θέση διδακτορικού. Στην επιστολή να αναφέρετε η προηγούμενη εμπειρία και η προτεινόμενη ημερομηνία έναρξης.

3. Αντίγραφο του βασικού πτυχίου και πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας

4. Αντίγραφο Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ή βεβαίωση επιτυχούς εξέτασης και βαθμολογίας όλων των μεταπτυχιακών μαθημάτων συμπεριλαμβανόμενης και της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας και πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.

5. Πιστοποιητικό πολύ καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας.

6. Δύο συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) και Ερευνητές/τριες Ερευνητικών Κέντρων με στοιχεία επικοινωνίας των υπευθύνων σύνταξης των επιστολών.

7. Τυχόν ερευνητικές δημοσιεύσεις.

8. Προσχέδιο διδακτορικής διατριβής στο οποίο παρουσιάζεται σε γενικές γραμμές το προτεινόμενο αντικείμενο της διδακτορικής έρευνας.

Οι ενδιαφερόμενοι για την εν λόγω πρόσκληση καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση υποψηφιότητας, στη διεύθυνση: infotech@ihu.edu.grαπό 01/12/2023 έως 15/12/2023 και ώρα 15:00.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανάρτηση μπορούν να απευθύνονται στον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Βασίλειο Περιστέρα: v.peristeras@ihu.edu.gr.

Προκήρυξη

Πηγή: https://www.eduguide.gr/

Κατηγορία: Νέα

Ημερομηνία Λήξης Προβολής: 15 Δεκεμβρίου 2023