Γραφείο Διασύνδεσης

Τέσσερις (4) υποτροφίες σε μαθητές/τριες/ ή φοιτητές/τριες με καταγωγή από τη Θηναία Κεφαλονιάς

Η Διαχειριστική Επιτροπή του κληροδοτήματος ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΥ με την απόφαση 25/2023 που εγκρίθηκε από την Δευτερο­βάθμια Εκπαίδευση Κεφαλονιάς για το σχολικό έτος 2023/2024 θα προσλάβει τέσσερις (4) υποτρόφους σε βάρος των εσόδων του κληροδοτή­ματος χωρίς διαγωνισμό, και με α­παραίτητα κριτήρια α) την φοίτησή τους εντός Ελλάδας στην Α’ τάξη Γυμνασίου ή Λυκείου ή στο Α’ έτος Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι. β) την ύπαρξη και παρα­μονή της οικογενειακής τους μερί­δας στην τοπική κοινότητα (Τ.Κ.) Θηναίας, διευκρινίζουμε ότι δεν δικαι­ούνται υποτροφία όσοι διατηρούν την οικογενειακή τους μερίδα σε άλ­λες πόλεις ή κοινότητες εντός Κεφαλονιάς πλην της (ΤΚ) θηναίας γ) Το οικογενειακό εισόδημα να μην υπερβαίνει τα 50.000,00 ευρώ.

Τα παραπάνω κριτήρια θα αποδεικνύονται, το μεν πρώτο με πιστοποιητι­κό σπουδών / βεβαίωση φοίτησης της σχολικής μονάδας ή με βεβαί­ωση εγγραφής του Α.Ε.Ι. /Τ.Ε.Ι., το δεύτερο με πιστοποιητικό οικογε­νειακής κατάστασης και το τρίτο με πρόσφατο αντίγραφο πράξης διοι­κητικού προσδιορισμού φόρου, φο­ρολογικού έτους 2022 της οικογένειάς τους. Στο πιστοποιητικό οικο­γενειακής κατάστασης που θα εκδοθεί από το δήμο Αργοστολιού ε­άν η οικογενειακή μερίδα των γονέ­ων των υποψηφίων υποτρόφων δεν αναγράφει την Τ.Κ. θηναίας αλλά αναφέρεται οτιδήποτε άλλο, τότε ο πρόεδρος της κοινότητας θα βε­βαιώνει μόνο τους υποψήφιους υ­πότροφους αυτούς που διαμένουν μόνιμα ή βραχυχρόνια σε οικίες Α’ βαθμού συγγένειας στα Καρδακάτα οι οποίοι έχουν καταγωγή από το χωριό.

Οι υποτροφίες ανέρχονται σε ογδόντα πέντε (85) ευρώ για τους μαθητές της δευτεροβάθμιας εκ­παίδευσης και εκατό είκοσι πέντε (125) ευρώ για τους σπουδαστές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μηνιαίως. Η κάθε υποτροφία χορηγείται για χρονικό διάστημα ισόχρονο των σπουδών για κάθε βαθμίδα εκπαί­δευσης με την προϋπόθεση ότι οι υπότροφοι θα παρακολουθούν α­νελλιπώς τα μαθήματά τους και θα προάγονται με επιτυχία στις σπου­δές τους. Στην αντίθετη περίπτω­ση θα διακόπτεται η υποτροφία και θα επιστρέφονται τα ποσά που έ­χουν χορηγηθεί βάσει της Δ.Υ.Ο.Κ. 639/143/22-1-1986.

Οι υποψήφι­οι υπότροφοι πρέπει να αποστείλουν τις αιτήσεις τους στη διεύ­θυνση, Κληροδότημα Ιωάννου Γερολυμάτου, Καρδακάτα θηναίας, ΤΚ 28100 Αργοστόλι Κεφαλονιάς, έως 31/01/2024.

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά εδώ.

  • Λήξη Υποβολής: 3 Μαρτίου 2024

    Τοποθεσία: Ελλάδα