Γραφείο Διασύνδεσης

Δώδεκα (12) ετήσιες υποτροφίες σε αριστεύσαντες απόφοιτους Λυκείων Νομού Καστοριάς

Το «ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗΣ» γνωστοποιεί προς όλους τους ενδιαφερομένους, ότι θα χορηγήσει το ποσό των έξι χιλιάδων ευρώ (6.000,00€) κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023 σε δώδεκα (12) ετήσιες υποτροφίες σε αριστεύσαντες απόφοι­τους των Λυκείων (Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων) του Νομού Καστοριάς, και πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται από τον Οργανισμό του Ιδρύματος, (Π.Δ. Φ.Ε.Κ 2769, ΤΕΥΧΟΣ Β ‘, 3-6-2022)

Απαραίτητες προϋποθέσεις για τους υποψηφίους είναι:

 1. Να είναι απόφοιτοι των Λυκείων του Ν. Καστοριάς (Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων),
 2. Να έχουν συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ των συνυποψήφιων τους στο Λύκειο της αποφοίτησής τους,
 3. Το πιστοποιητικό Ελληνικής ιθαγένειας ή Ελληνικής καταγω­γής (1 τουλάχιστον Έλληνας γονέας)
 4. Η υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι υπότροφος άλλου Κοινω­φελούς Ιδρύματος ή Κληροδοτήματος Ιδρύματος ή ότι φοιτά σε στρατιωτική σχολή.

Η επιλογή και ανακήρυξη των υποτρόφων γίνεται χωρίς διαγω­νισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις των συστατικών πράξεων του ιδρύματος, του παρόντος Οργανισμού του και του Ν. 4182/2013. Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι του ενός δικαιούχοι απόφοιτοι του ιδίου Λυκείου, τότε η επιλογή θα γίνεται τυχαία μεταξύ των υποψηφίων με τη διαδικασία της δημόσιας κλήρω­σης.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση
 2. Απολυτήριο Λυκείου
 3. Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, όπου θα αναφέρει ότι δεν είναι δικαιούχος άλλης υποτροφίας και ότι αν λάβει στο μέλλον άλλη υποτροφία θα το δηλώσει αμέσως στο Ίδρυμα. (Σημειώ­νεται ότι, αν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επιλογής από το Ίδρυμα, επιλεγούν από άλλο φορέα για υποτροφία, αυτομάτως θα θεωρείται ότι αποσύρουν την υποψηφιότητα τους από το Ίδρυμα).
 4. Πιστοποιητικό Ελληνικής ιθαγένειας ή Ελληνικής καταγωγής

Οι αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να υπο­βληθούν το αργότερο σε (45) σαράντα πέντε ημέρες από την τελευταία δημοσίευση της προκήρυξης (έως 13/01/2024). Μετά την προσωρινή κα­τάρτιση των πινάκων των υποψηφίων θα ακολουθήσει 10ήμερη περίοδος ενστάσεων.

Η χορήγηση των παραπάνω Υποτροφιών θα γίνει σύμφωνα με τον Οργανισμό του Ιδρύματος, καθώς επίσης και σύμφωνα με το Ν.4182/2013, το Κ.Δ. 48/1941 και όλων των άλλων συναφών Νόμων και Διατάξεων που ισχύουν σήμερα.

Αιτήσεις εκπρόθεσμες ή μη συνοδευόμενες από όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά δεν θα γίνουν δεκτές.

Οι υποψήφιοι μπορούν να απευθυνθούν στο τηλέφωνο 6946006545 ή στο e-mail του ιδρύματος «ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΛΛΙΣ­ ΘΕΝΗΣ» idkallisthenis2002@gmail.com για παραλαβή αιτήσεων ή διευκρινήσεων.

Προκήρυξη

Πηγή: https://www.eduguide.gr/

 • Λήξη Υποβολής: 3 Μαρτίου 2024

  Τοποθεσία: Ελλάδα