Γραφείο Διασύνδεσης

Πρόσκληση Επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών για το ΠΜΣ «Ολοκληρωμένη Σχεδίαση Καινοτόμων Προϊόντων (ΟΣΚΠ)» -“Integrated Product Design & Innovation (IPDI)” του Πανεπιστημίου Αιγαίου Ακαδ. έτος 2023-24

Το Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου (http://www.syros.aegean.gr) οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Ολοκληρωμένη Σχεδίαση Καινοτόμων Προϊόντων (ΟΣΚΠ)» – “Integrated Product Design & Innovation (IPDI)” Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην «Ολοκληρωμένη Σχεδίαση Καινοτόμων Προϊόντων (MSc in Integrated Product Design and Innovation)», ενενήντα (90) Πιστωτικών Μονάδων (ECTS). https://forum.aegean.gr/viewtopic.php?p=32007

Κατηγορία: Μεταπτυχιακές Σπουδές

Ημερομηνία Λήξης Προβολής: 12 Σεπτεμβρίου 2023