Γραφείο Διασύνδεσης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εισαγωγή φοιτητή/τριας στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πατρών για απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος

Προκήρυξη:

Προκήρυξη Μίας (1) θέσης άμισθου υποψήφιου διδάκτορα στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πατρών Η Συνέλευση του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πατρών στην υπ’ αριθ. 49/01.08.2023 Συνεδρίασή της αποφάσισε την προκήρυξη μίας (1) θέσης άμισθου υποψήφιου διδάκτορα, για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με γνωστικό αντικείμενο «ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΝΑΝΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ». Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να υποβάλουν μέσω Ταχυδρομείου στη διεύθυνση Γ. Σεφέρη 2, 30100, Αγρίνιο, υπόψη της Γραμματείας του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Τηλ. 26410 74130-108-109-131-121-129, e-mail: foodscsecr@upatras.gr) από 07/08/2023 έως 21/08/2023 (σφραγίδα ταχυδρομείου) αίτηση, μαζί με τα παρακάτω απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία: α) Σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος β) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα γ) Προσχέδιο της προτεινόμενης διδακτορικής διατριβής στο οποίο θα συμπεριλαμβάνονται τα ερευνητικά ενδιαφέροντα και οι προτεραιότητες δ) Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης μιας τουλάχιστον επίσημης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά προτίμηση της Αγγλικής ε) Τουλάχιστον δύο συστατικές επιστολές από Καθηγητές ή Λέκτορες Α.Ε.Ι. σε φάκελο κλειστό από τον παρέχοντα τη συστατική στ) Αντίγραφα δημοσιεύσεων που έχουν εκπονηθεί σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Ο/η υποψήφιος/α στην αίτηση του/της αναγράφει τον προτεινόμενο τίτλο, η γλώσσα συγγραφής, η οποία δύναται να είναι διάφορη της ελληνικής, και τον προτεινόμενο ως επιβλέπων της διδακτορικής διατριβής, του οποίου το γνωστικό αντικείμενο ή το επιστημονικό έργο είναι συναφές με αυτό της προς εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. σύμφωνα με το άρθρο 92 παρ. 2.δ, και 94, παρ. 1 του ν.4957/2022. Μετά τον τυπικό έλεγχο των αιτήσεων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και το πέρας της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, οι υποψήφιοι θα κληθούν να προσέλθουν στο Τμήμα για προσωπική συνέντευξη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια εισαγωγής όπως περιγράφονται στο άρθρο 92, παρ.1 του ν. 4957/2022. Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την υπό προκήρυξη θέση μπορείτε να απευθύνεστε στον κ. Άρη Γιαννακά, Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πατρών, τηλ.: 26410 74212, e-mail: agiannakas@upatras.gr Προκήρυξη

Κατηγορία: Διδακτορικά / Μεταδιδακτορικά,Νέα

Ημερομηνία Λήξης Προβολής: 22 Αυγούστου 2023