Γραφείο Διασύνδεσης

Πρόγραμμα “Ειδική Αγωγή και Ψυχική Υγεία στην Εκπαίδευση: Διαδικασίες, Μέθοδοι, Παραπομπή και Αξιολόγηση” στο Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 1216

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ: 15/06/2023 – 01/10/2023

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: 18/09/2023 – 21/04/2024

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 7 ΜΗΝΕΣ ΚΑΙ 4 ΗΜΕΡΕΣ

ΩΡΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ: 308.00

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS: 12.32

Αντικείμενο & Σκοπός Προγράμματος:

Η ψυχική υγεία είναι ζήτημα που απασχολεί την κοινωνία, κυρίως στη μετα-covid εποχή, όπου η καλή ποιότητα ζωής σε συνδυασμό με την συναισθηματική και κοινωνική επάρκεια αποτελούν ζητούμενο της καθημερινής διαβίωσης μαθητών και εκπαιδευτικών. Η ψυχική υγεία αποτελεί, συνεπώς, «μια κουλτούρα ανθεκτικότητας», η οποία εκδηλώνεται ως μια μορφή «ψυχολογικής ανοσίας», «σε αναπτυξιακές και μετασχηματιστικές αλλαγές. Στο ευρύτερο κοινωνικό περίγυρο η ύπαρξη σχέσεων με φορείς και ομάδες της κοινότητας, οι καλές σχέσεις στο σχολείο και στην καθημερινότητα, η δημόσια ασφάλεια, η παροχή κοινωνικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου και η παροχή υπηρεσιών υγείας θεωρούνται σημαντικοί προστατευτικοί παράγοντες. Ιδιαίτερο ρόλο παίζει και το σχολείο, καθώς οι έρευνες έχουν δείξει ότι ένα σχολείο που παρέχει τη δυνατότητα στους μαθητές όχι μόνο να αποκτήσουν γνώσεις αλλά και να δημιουργήσουν στενές διαπροσωπικές σχέσεις αποτελεί σημαντικό προστατευτικό παράγοντα και προϋπόθεση για την προαγωγή της ψυχικής υγείας. Οι προστατευτικοί παράγοντες στο σχολικό πλαίσιο προσφέρουν την ελπίδα ότι τα σχολεία μπορούν να επιτύχουν στην αποστολή τους να προετοιμάσουν τους μαθητές για να έχουν καλή ψυχική υγεία και θετική προσαρμογή στην ενήλικη ζωή, ανεξαρτήτως των παραγόντων επικινδυνότητας που τα παιδιά φέρνουν μαζί τους στη τάξη, όπως πιθανά διαζύγια γονέων, σχολική διαρροή, άγχος, πένθος και εκφοβισμός.
Σκοπός του προγράμματος είναι οι επιμορφούμενοι/ες να μπορούν να γνωρίζουν τα ζητήματα ψυχικής υγείας των μαθητών/τριών τους καθώς και μεθόδους παραπομπής, επίλυσής τους, να εφαρμόζουν και να σχεδιάζουν προγράμματα ανάπτυξης της ψυχικής ανθεκτικότητας των μαθητών/τριών τους στο εκπαιδευτικό πλαίσιο. Το πρόγραμμα στοχεύει να εφοδιάσει τόσο με θεωρητικές γνώσεις περί ψυχικής υγείας, ανθεκτικότητας και ευαλωτότητας και διδασκαλίας αυτών, όσο και με πρακτικές κατάλληλες γνώσεις ανάπτυξης καθημερινών δραστηριοτήτων για την ενίσχυσή τους. Ως εκ τούτου, το πρόγραμμα παρέχει το θεωρητικό πλαίσιο και τις παιδαγωγικές αλλά ψηφιακές δραστηριότητες στους/ις υποψήφιους εκπαιδευτικούς που θα συμμετέχουν.

Μαθησιακοί Στόχοι Προγράμματος:

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο/η επιμορφωμένος/η θα είναι σε θέση να:
1. Να γνωρίζουν για την ψυχική ανθεκτικότητα στην εκπαίδευση και στην υγεία
2. Να κατανοούν τις διαφορετικές δομές ψυχικής υγείας
3. Να γνωρίζουν για την παραπομπή μαθητών/τριών στα κατάλληλα πλαίσια
4. Να εφαρμόζουν τη γνώση σε επιτροπές διαφοροδιάγνωσης και ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης
5. Να χρησιμοποιούν τη γνώση τους για να αντιμετωπίζουν πιθανά προβλήματα διαταραχών διαγωγής στο εκπαιδευτικό πλαίσιο
6. Να γνωρίζουν τα κοινωνικά ζητήματα που απορρέουν από θέματα κακής ψυχικής υγείας
7. Να αναλύουν κριτικά ζητήματα εθνικών και υπερεθνικών στρατηγικών για την εκπαίδευση και την υγεία
8. Να σχεδιάζουν δραστηριότητες καταπολέμησης άγχους
9. Να εντοπίζουν και να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη παραγόντων βελτίωσης

Μεθοδολογία Υλοποίησης:

Το πρόγραμμα στηρίζεται στις αρχές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, με ασύγχρονη παρακολούθηση. Το υλικό εκπαίδευσης θα αναρτάται σε ψηφιακή μορφή σε ιστότοπο.
Οι εκπαιδευόμενοι/ες θα έχουν πρόσβαση στο υλικό όλη τη χρονική διάρκεια του προγράμματος. Το υλικό προσφέρει τόσο θεωρητική όσο και πρακτική γνώση. Στα πλαίσια των υποχρεώσεων των εκπαιδευόμενων είναι η περιοδική ανάρτηση εργασιών (προαιρετικών και υποχρεωτικών). Επίσης παρέχονται προτεινόμενες λύσεις, όσο αφορά τις εργαστηριακές / πρακτικές δραστηριότητες εκπαίδευσης.

• Κατά την ασύγχρονη εκπαίδευση οι εκπαιδευόμενοι παρακολουθούν με ευέλικτο τρόπο προσαρμοσμένο στις προσωπικές τους ανάγκες και προτεραιότητες, το υλικό του προγράμματος. Ταυτόχρονα εργάζονται σε προτεινόμενες δραστηριότητες βάση χρονοδιαγράμματος υλοποίησης.
• Το πρόγραμμα θα δίνει τη δυνατότητα μία φορά το μήνα, σύγχρονης εκπαίδευσης, μέσω εργαλείου on line εκπαίδευσης (π.χ. Zoom ή Cisco Webex ή MS – TEAMS), όπου θα μπορούν να επιλύονται απορίες. Η διάρκεια της σύγχρονης συνεδρίας θα ορίζεται σε 1 με 1,5 ώρα, ανάλογα τη θεματική ενότητα που πρόκειται να καλύψει.

Μεθοδολογία αξιολόγησης:

Στο τέλος της κάθε Διδακτικής Ενότητας του προγράμματος ανατίθεται ένα (1) διαδικτυακό διαγώνισμα αξιολόγησης (e-Test), τύπου «πολλαπλής επιλογής» ή «σωστό/λάθος»
• Οι επιμορφούμενοι/ες υποχρεούνται να συμμετέχουν σε όλα τα διαγωνίσματα, όλων των Διδακτικών Ενοτήτων.
• Η αξιολόγηση της Διδακτικής Ενότητας κρίνεται ως επιτυχής, αν ο/η επιμορφούμενος/η απαντήσει επιτυχώς τουλάχιστον στο 50% των ερωτήσεων του Διαγωνίσματος. Σε περίπτωση αποτυχίας στο διαγώνισμα, πιστώνεται στον/η επιμορφούμενο/η ο μισός προβλεπόμενος φόρτος εργασίας επιτυχούς παρακολούθησης («Ώρες Επιμόρφωσης» και ECTS) της συγκεκριμένης Διδακτικής Ενότητας.
• Οι ερωτήσεις του Διαγωνίσματος, επιλέγονται τυχαία για κάθε επιμορφούμενο/η από την «Τράπεζα Ερωτήσεων» που έχει δημιουργηθεί, και αφορούν μόνο στα βασικά κείμενα μελέτης της εκάστοτε Διδακτικής Ενότητας, και όχι στα παράλληλα κείμενα.
• Η χρονική περίοδος που είναι διαθέσιμο προς επίλυση το “quiz”, είναι 4 εβδομάδες μετά το τέλος της κάθε Διδακτικής Ενότητας.
• Ο/η επιμορφούμενος/η έχει δικαίωμα δύο (2) προσπαθειών (μέσα στο χρόνο επίλυσης 4 εβδομάδων). Στο τέλος της προθεσμίας, θα εμφανίζεται μόνο η μέγιστη εκ των δύο προσπαθειών βαθμολογία , και μόνο αυτή θα λαμβάνεται υπόψιν για την απόδοση του τελικού πιστοποιητικού.
• Ο μέγιστος χρόνος επίλυσης του Διαγωνίσματος είναι 240 λεπτά (4 ώρες) συνεχόμενα, και όχι διακεκομμένα.
• Δεν δίνεται δυνατότητα εκπρόθεσμης επίλυσης του Διαγωνίσματος.
• Μετά την παρέλευση του μέγιστου χρόνου επίλυσης του Διαγωνίσματος (4 ωρών) εμφανίζεται η επίδοση (εφόσον έχετε επιλέξει «υποβολή»), ενώ μετά την παρέλευση της περιόδου επίλυσης του διαγωνίσματος (4 εβδομάδες), εμφανίζονται και οι σωστές απαντήσεις.

Ελάχιστα Προσόντα Υποψηφίων:

Απόφοιτοι/-ες ΔΕ

Ενδεικτικό Εκπαιδευτικό Υλικό Προγράμματος:

Κάθε διδακτική ενότητα συμπεριλαμβάνει εκπαιδευτικό υλικό το οποίο ενδεικτικά αποτελείται από:
-Τα «Βασικά Κείμενα Μελέτης» των Συνεδριών, με βιβλιογραφία που είναι υποχρεωτικά προς μελέτη, προκειμένου να είναι εφικτή η επιτυχής ολοκλήρωση των τεστ αξιολόγησης.
-Τα «Παράλληλα Κείμενα Μελέτης». Πρόκειται για κείμενα τα οποία στοχεύουν στο να σας προσφέρουν επιπρόσθετες γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της Συνεδρίας και η μελέτη αυτών είναι προαιρετική. Ενδέχεται κάποια από αυτά να είναι γραμμένα στην αγγλική γλώσσα.

Αναλυτικές πληροφορίες στον “Οδηγό Σπουδών” του προγράμματος.

Πηγή: https://kedivim.aegean.gr/%CE%BB%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B1-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CF%81%CF%86%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD/

Κατηγορία: Επιμορφώσεις-Σεμινάρια,Νέα

Ημερομηνία Λήξης Προβολής: 2 Οκτωβρίου 2023