Γραφείο Διασύνδεσης

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: Δημόσια Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση (Masters in Public Administration and Local Government – MPA) (2023-2024)

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έως 22/09/2023 Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 εξήντα (60) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δημόσια Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση». (ΦΕΚ 4042/5-11-2019 «Επανίδρυση ΠΜΣ Δημόσια Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση», ΦΕΚ 5919/30- 12-2020 Κανονισμός Λειτουργίας του ΠΜΣ «Δημόσια Διοίκηση Τοπική Αυτοδιοίκηση»). Επισημαίνεται ότι ο Κανονισμός του Π.Μ.Σ θα αναθεωρηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4957/2022, αφού προηγουμένως καταρτιστεί ο αντίστοιχος Κανονισμός σε επίπεδο Ιδρύματος. Το πρόγραμμα είναι 18μηνης διάρκειας (παρακολούθηση μαθημάτων κατά το α’ και β’ εξάμηνο και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας κατά το γ’ εξάμηνο) και οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος (Δ.Μ.Σ.) στην «Δημόσια Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση». (Master’s in Public Administration and Local Government -MPA). Τα μαθήματα θα διεξαχθούν με το συνδυασμό της δια ζώσης και της σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις εκάστοτε διατάξεις. Σκοπός και στόχοι Ο σκοπός του Π.Μ.Σ. συνίσταται στη διεπιστημονική μελέτη του πολυσύνθετου διοικητικού φαινομένου, τόσο στο επίπεδο του κεντρικού κράτους όσο και σε εκείνο των διαφόρων βαθμών της αυτοδιοίκησής του, στο ελληνικό παράδειγμα πρωτίστως, ενταγμένο πάντα στο ευρωπαϊκό συγκείμενό του, καθώς και η κατανόηση των συμβολών της δημοκρατικής, αποτελεσματικής και αποδοτικής τοπικής, εθνικής και Ευρωπαϊκής διακυβέρνησης σε μια ευφυή, βιώσιμη και κοινωνικά ισόρροπη ανάπτυξη. Η διεπιστημονική προσέγγιση που εφαρμόζεται, με την εις βάθος μελέτη γνωστικών αντικειμένων της διοικητικής επιστήμης, της πολιτικής επιστήμης και της ιστορίας των θεσμών, συνδυάζοντας και εντάσσοντας την τεχνολογία, μαζί με την έρευνα που θα οδηγεί σε διπλωματική εργασία, στοχεύει στην παροχή εξειδικευμένων και εις βάθος γνώσεων και δεξιοτήτων. Με αυτό τον τρόπο προετοιμάζει τους αποφοίτους του, είτε είναι εργαζόμενοι του δημόσιου τομέα είτε επιδιώκουν σταδιοδρομία σε αυτόν, να εξελίξουν το αντικείμενό τους, να είναι ανταγωνιστικοί στην αγορά εργασίας και να προσφέρουν στην υπηρεσία τους με την τεχνογνωσία και νέα οργανωσιακή κουλτούρα, ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις και προκλήσεις του 21ου αιώνα. Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. ε(5). Για την παρακολούθηση του ΠΜΣ προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων ύψους 3.450€, τα οποία καταβάλλονται σε τρείς (3) ισόποσες δόσεις. Δικαιούνται απαλλαγής τελών φοίτησης πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου (άρθρο 86 του ν. 4957/2022 και Απόφαση με αριθ. 108990/Ζ1/8-9-2022 (ΦΕΚ Β’ 4899/16.09.2022). Επίσης, παρέχεται πλήρης απαλλαγή καταβολής διδάκτρων – υποτροφία σε έναν/μία φοιτητή/τρια απόφοιτο/η του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, που (α) έχει περατώσει τις σπουδές του/της στον προβλεπόμενο ελάχιστο χρόνο φοίτησης όπως προβλέπεται στον Κανονισμό Σπουδών του Τμήματος συμπεριλαμβανόμενης της εξεταστικής του Σεπτεμβρίου του καταληκτικού έτους σπουδών και (β) έχει βαθμό πτυχίου μεγαλύτερο ή ίσο του οκτώ και μισό (8,5). Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται δια ζώσης (ημέρες και ώρες λειτουργίας της Γραμματείας: Δευτέρα έως Παρασκευή 09:30-13:00) ή αποστέλλονται αποκλειστικά με εταιρεία ταχυμεταφορών μέχρι 22 Σεπτεμβρίου 2023, στη διεύθυνση: Γραμματεία ΠΜΣ «Δημόσια Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση», Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Αντικάλαμος, Καλαμάτα, Τ.Κ.24100, Υπόψιν κας Ζησιμοπούλου (Νέο Κτίριο, 1ος Όροφος, Γραφείο Δ.0.10) Σχετικές πληροφορίες καθώς και η αίτηση συμμετοχής βρίσκονται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ ΔΔΤΑ: http://ddta.uop.gr/ Στοιχεία επικοινωνίας Γραμματείας: τηλ 27210-45126, e-mail: ddta@uop.grddta@go.uop.gr Προκήρυξη | Παράταση

Κατηγορία: Μεταπτυχιακές Σπουδές