Γραφείο Διασύνδεσης

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Κοινωνική Θεολογία και Επιστήμες του Ανθρώπου (2023-2024)

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έως και τις 8 Δεκεμβρίου 2023.

Το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) προκηρύσσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εισαγωγή έως εξήντα (60) φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Κοινωνική Θεολογία και Επιστήμες του Ανθρώπου» (Master of Arts (MA) in Social Theology and Human Sciences), κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-24 με τις παρακάτω Ειδικεύσεις και Θεματικές Ενότητες:

Ειδίκευση 1: Αξιολογική Ψυχοκοινωνική Συμβουλευτική 
Πιστοποίηση του μεταπτυχιακού προγράμματος ως εκπαίδευσης κορμού στην «Αξιολογική Ψυχοκοινωνική Συμβουλευτική» από την Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής (Ε.Ε.Σ) και την European Association for Counselling (E.A.C). Η ανωτέρω πιστοποίηση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος το οποίο αποδίδει 120 ECTS (450 ώρες εκπαίδευσης), δίνει σε όσους το επιθυμούν την ευκαιρία ολοκλήρωσης της θεωρητικής εκπαίδευσης που απαιτείται προκειμένου να μπορούν να εργαστούν ως Σύμβουλοι Ψυχοκοινωνικής Υγείας. Περισσότερα εδώ!

Ειδίκευση 2: Επικοινωνιακή Θεολογία, Σχολική Θρησκευτική Αγωγή, Ποιμαντική Θεολογία και Συμβουλευτική
Η ανωτέρω Ειδίκευση περιέχει τις Θεματικές ενότητες Α: Επικοινωνιακή Θεολογία, Θεωρίες Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας και ηθικές πρακτικές της Θεολογικής και Κοσμικής Επικοινωνίας, Θεολογία του Κινηματογράφου, Β: Σχολική Θρησκευτική Αγωγή. Γ: Ποιμαντική Θεολογία και Συμβουλευτική.

Ειδίκευση 3: Κανονικό Δίκαιο
Η ανωτέρω Ειδίκευση περιέχει τη Θεματική ενότητα: Κανονικό Δίκαιο.

Ο Κανονισμός Λειτουργίας το Πρόγραμμα Σπουδών με σύντομες περιγραφές μαθημάτων, καθώς και σχετικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην επίσημη ιστοσελίδα του ΠΜΣ http://matheology.soctheol.uoa.gr/

Το Α ́ Εξάμηνο του ΠΜΣ είναι εαρινό και προγραμματίζεται να ξεκινήσει τέλη Φεβρουαρίου / αρχές Μαρτίου 2024. Η παρακολούθηση του ΠΜΣ προϋποθέτει την καταβολή τελών φοίτησης ύψους 600 ευρώ για καθένα από τα τέσσερα (4) εξάμηνα φοίτησης, με την εξαίρεση των περιπτώσεων που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία.

– ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
Η υποβολή των αιτήσεων των υποψηφίων μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά γίνεται από 18 Σεπτεμβρίου μέχρι και τις 8 Δεκεμβρίου 2023 ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του ΕΚΠΑ: https://eprotocol.uoa.gr/. Aναλυτικές οδηγίες για την προετοιμασία και την αποστολή του φακέλου της υποψηφιότητάς σας σε ηλεκτρονική μορφή είναι διαθέσιμες στην επίσημη ιστοσελίδα του ΠΜΣ http://matheology.soctheol.uoa.gr/. Κάθε υποψήφιος/α μπορεί να υποβάλλει αίτηση μόνο σε μία Ειδίκευση για το ίδιο ακαδημαϊκό έτος.

– ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΜΣ
Στο ΠΜΣ «Κοινωνική Θεολογία και Επιστήμες του Ανθρώπου» γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α ́ κύκλου σπουδών όλων των Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι Τμημάτων AΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Γίνονται δεκτοί, κατόπιν αιτήσεώς τους προς τη Συνέλευση του Τμήματος, υπότροφοι αναγνωρισμένων ελληνικών ή διεθνών Κοινωφελών Ιδρυμάτων, υπότροφοι του Ελληνικού Κράτους και της Εκκλησίας της Ελλάδος, οι οποίοι υποχρεούνται για την εισαγωγή τους να συμμετάσχουν μόνο στη συνέντευξη, κατά την οποία θα συνεκτιμηθεί κατά πόσον πληρούν τα κριτήρια του παρόντος Κανονισμού.

Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ σύμφωνα με την παρ. 8 του άρ. 34 του Ν.4485/17.

Οι αλλοδαποί υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν επαρκώς την ελληνική γλώσσα (πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ ́ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας ή αντιστοίχου επιπέδου βεβαίωση ελληνομάθειας του Διδασκαλείου Νέας Ελληνικής του Πανεπιστημίου Αθηνών ή άλλου Α.Ε.Ι.)

Το ΠΜΣ «Κοινωνική Θεολογία και Επιστήμες του Ανθρώπου» θα δέχεται εξήντα (60) φοιτητές/τριες κατ’ ανώτατο όριο ανά ακαδημαϊκό έτος.

– ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΝΤΑΙ:
Η επιλογή των εισακτέων πραγματοποιείται με μοριοδότηση με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

 • Βαθμός πτυχίου σε ποσοστό 20%
 • Μέσος όρος βαθμολογίας σε προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ [εδώ συνυπολογίζεται και η επίδοση σε Διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στον Α ́ κύκλο σπουδών] σε ποσοστό (15%),
 • Πιστοποιημένη γνώση ξένης γλώσσας σε ποσοστό 10% ως εξής: Β2 5%, Γ1 7%, Γ2 10%,
 • Πιστοποιημένη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας σε ποσοστό 5% ως εξής: Β2 2,5%, Γ1 3,5%, Γ2 5%,
 • Κατοχή δεύτερου πτυχίου Α ́ κύκλου σπουδών σε ποσοστό 5%
 • Κατοχή πτυχίου Β ́ ή Γ ́ κύκλου σπουδών σε ποσοστό 5%
 • Ερευνητική δραστηριότητα, δημοσιεύσεις, συστατικές επιστολές, λοιπά προσόντα συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ σε ποσοστό 5%
 • Προφορική συνέντευξη σε ποσοστό 20%,
 • Δήλωση σκοπού για το ΠΜΣ σε ποσοστό 15%

– ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Αίτηση Συμμετοχής [ΥΠΟ] ΟΔΗΓΙΕΣ: Η αίτηση δημιουργείται αυτόματα στην υπηρεσία του https://eprotocol.uoa.gr/ > σύνδεση με στοιχεία TAXISNET > 05. Αίτηση Yποψηφιότητας σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών > Προς: τη Γραμματεία του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας. Στο αριστερό τμήμα του περιβάλλοντος της αίτησης, συμπληρώνετε όσα στοιχεία ζητηθούν. Στο δεξιό τμήμα, ανεβάζετε υποχρεωτικά δικαιολογητικά και λοιπά συνοδευτικά έγγραφα ΜΟΝΟ όπου υπάρχει η ένδειξη του κόκκινου αστερίσκου «*»). Στο σημείο «Παράρτημα Αίτησης/Αίτηση» ΔΕΝ απαιτείται να ανεβάσετε κάποιο αρχείο. Καθώς επιτρέπεται μόνο ένα ενιαίο αρχείο ανά ενότητα δικαιολογητικών, εφόσον χρειαστεί να ενοποιήσετε αρχεία, συνιστούμε την δωρεάν ιστοσελίδα https://www.ilovepdf.com/ (Επιλογή: merge pdf, ή jpg to pdf, ανάλογα με την περίπτωση και το είδος των αρχείων).
 2. Βιογραφικό σημείωμα [ΥΠΟ] [Συντάσσεται σε μορφή Europass. Κατεβάζετε και συμπληρώνετε το EUROPASS CV από τον ακόλουθο σύνδεσμο.].
 3. Αντίγραφο πτυχίου/ων ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών [ΥΠΟ] [Για τίτλους σπουδών που αποκτήθηκαν από Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής, απαιτείται αναγνώρισή τους σύμφωνα με τα άρθρα 298-314 του ν. 4957/2022. Εφόσον υπάρχουν και άλλοι τίτλοι σπουδών, προαιρετικά υποβάλλονται και εκείνοι με την ίδια διαδικασία. Σε περίπτωση που υπάρχουν υποψήφιοι, που δεν έχουν λάβει ακόμα το πτυχίο τους και περιμένουν την ορκωμοσία τους, κατατίθεται βεβαίωση περάτωσης σπουδών].
 4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας [ΥΠΟ] [Υποψήφιοι/ες, οι οποίοι/ες δεν έχουν λάβει ακόμα το πτυχίο τους και περιμένουν την ορκωμοσία τους, καταθέτουν τη βεβαίωση περάτωσης σπουδών].
 5. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν.
 6. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν .
 7. Αντίτυπα δημοσιευμάτων τους, εάν υπάρχουν.
 8. Πιστοποιητικό γνώσης μιας εκ των κυρίων ευρωπαϊκών γλωσσών [ΥΠΟ] [Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά). Θα εκτιμηθεί η πιστοποιημένα καλή γνώση δεύτερης ή τρίτης ξένης γλώσσας.
 9. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου [ΥΠΟ]
 10. Συστατική επιστολή από μέλος ΔΕΠ/ΕΔΙΠ, το οποίο διδάσκει στη Θεματική Ενότητα του ΠΜΣ, για την οποία ενδιαφέρεται ο υποψήφιος [Η ανωτέρω συστατική επιστολή είναι προαιρετική, αλλά συνιστάται ιδιαιτέρως. Πληροφορίες για τους διδάσκοντες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ http://matheology.soctheol.uoa.gr/)]
 11. Άλλες συστατικές επιστολές, εάν υπάρχουν.
 12. Επάρκεια στη χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή [ΥΠΟ][Η επάρκεια αποδεικνύεται είτε με σχετικό πιστοποιητικό, είτε με την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης, την οποία μπορείτε να συντάξετε μέσω της ιστοσελίδας της Ελληνικής Κυβέρνησης εδώ). Εναλλακτικά: συμπληρώνετε ηλεκτρονικά (όχι χειρόγραφα) το έντυπο της υπεύθυνης δήλωσης, το οποίο είναι διαθέσιμο ως αρχείο word στον σύνδεσμο: http://www.ypeythini-dilosi.eu/
  • Κείμενο υπεύθυνης δήλωσης: «Δηλώνω ότι διαθέτω την απαιτούμενη επάρκεια στη γνώση και χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, καθώς και στη γνώση και χρήση όλων των σχετικών ψηφιακών τεχνολογιών και εφαρμογών για την απρόσκοπτη συμμετοχή μου στην ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ [………..συμπληρώνετε κατάλληλα………] και τη ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ [………συμπληρώνετε κατάλληλα………] του ΠΜΣ «Κοινωνική Θεολογία και Επιστήμες του Ανθρώπου» για το ακαδημαϊκό έτος 2023-24, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της προκήρυξης].
 13. Πιστοποιητικό καλής γνώσης της ελληνικής γλώσσας [ΥΠΟ] [Για τους/τις αλλοδαπούς/ές υποψηφίους/ψήφιες όλα τα ξενόγλωσσα πιστοποιητικά τους οφείλουν να είναι μεταφρασμένα από το μεταφραστικό Τμήμα του Υπουργείου Εξωτερικών (εξαιρούνται από την υποχρέωση μετάφρασης πιστοποιητικά στην αγγλική). Οι αλλοδαποί/ές υποψήφιοι/ες πρέπει να καταθέσουν πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ ́ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας ή αντιστοίχου επιπέδου βεβαίωση ελληνομάθειας του Διδασκαλείου Νέας Ελληνικής του Πανεπιστημίου Αθηνών ή άλλου Α.Ε.Ι.].

Σημείωση: Φάκελοι υποψηφίων με ελλείψεις σε όσα από τα ανωτέρω δικαιολογητικά είναι υποχρεωτικά [ΥΠΟ], δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν. Τα δικαιολογητικά τα οποία καταθέτουν οι υποψήφιοι δεν επιστρέφονται.

– ΔΗΛΩΣΗ ΣΚΟΠΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Μετά το πέρας της περιόδου υποβολής των αιτήσεων εισαγωγής, οι υποψήφιοι/ες θα κληθούν να διατυπώσουν σε 500 περίπου λέξεις τους στόχους και τις προοπτικές, την επίτευξη των οποίων επιδιώκουν με την παρακολούθηση του ΠΜΣ «Κοινωνική Θεολογία και Επιστήμες του Ανθρώπου». Οι υποψήφιοι θα κληθούν επίσης σε σύντομη Συνέντευξη. Αμφότερες οι διαδικασίες θα διενεργηθούν εξ αποστάσεως. Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν με ανακοινώσεις που θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας http://www.soctheol.uoa.gr και στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ: http://matheology.soctheol.uoa.gr.

– ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Ο πίνακας των αποτελεσμάτων επιλογής επικυρώνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος http://www.soctheol.uoa.gr και στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ: http://matheology.soctheol.uoa.gr. Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα ένστασης επί των αποτελεσμάτων εντός πέντε (5) ημερών από την ανακοίνωσή τους.

Προκήρυξη | Παράταση

Κατηγορία: Μεταπτυχιακές Σπουδές,Νέα

Ημερομηνία Λήξης Προβολής: 9 Δεκεμβρίου 2023