Γραφείο Διασύνδεσης

ΕΚΕΤΑ /ΙΔΕΠ: Πρόσκληση Προκαταρκτικής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποψήφιους Διδάκτορες

Το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να διερευνήσει τη διαθεσιμότητα επιστημονικού́ προσωπικού́ για απασχόληση σε ερευνητικά προγράμματά του, ως Υποψήφιοι Διδάκτορες, με αντικείμενο την ανάπτυξη πολυ-λειτουργικών υλικών και καινοτόμων ηλεκτροχημικών διατάξεων για την ταυτόχρονη ηλεκτρόλυση του CO2 και του Η2Ο προς ελαφρές ολεφινές (διεργασία η οποία μπορεί να συμβάλλει στην πλήρη απανθρακοποίηση της σχετικής πετρο-χημικής βιομηχανίας) και ειδικότερα i) την σύνθεση και τον φυσικοχημικό χαρακτηρισμό καθοδικών ηλεκτροδίων και διεπιφανειών ηλεκτροδίου/στερεού ηλεκτρολύτη και ii) την ηλεκτροχημική αξιολόγηση μοναδιαίων κυψελών (button cells) σε συνθήκες ταυτόχρονης ηλεκτρόλυσης του νερού και του διοξειδίου του άνθρακα, προσκαλεί κατόχους Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών ή αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), πτυχιούχους ΠΕ των εξής ειδικοτήτων: Χημικών Μηχανικών, Χημικών, Φυσικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, να προβούν σε μία αρχική εκδήλωση ενδιαφέροντος να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο παραπάνω γνωστικό αντικείμενο.

Η παρούσα προκαταρκτική εκδήλωση ενδιαφέροντος δεν υποκαθιστά την υποψηφιότητα των ενδιαφερομένων στο πλαίσιο προκηρύξεων που θα ακολουθήσουν, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και δεν δεσμεύει σε καμία περίπτωση τον επιστήμονα που εκδηλώνει το ενδιαφέρον του ή το ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να είναι διαθέσιμοι να παρέχουν τις υπηρεσίες τους με φυσική παρουσία τους στην έδρα του Κέντρου (Θέρμη Θεσσαλονίκης).

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα/σχετική επιστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση apatkou@certh.gr (2310498299, κα Άννα Πάτκου),το αργότερο μέχρι την 10/09/2023, επισυνάπτοντας και ένα αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος γίνεται μόνο ηλεκτρονικά́ με αποστολή e-mail στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση.

Πηγή: https://www.certh.gr/98BAB7D8.el.aspx

Κατηγορία: Διδακτορικά / Μεταδιδακτορικά,Νέα

Ημερομηνία Λήξης Προβολής: 11 Σεπτεμβρίου 2023