Γραφείο Διασύνδεσης

Υποτροφίες Φιλανθρωπικού Ιδρύματος «Η ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΚΑΣΙΩΝ»

Το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα «Η ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΚΑΣΙΩΝ» χορηγεί έξι (6) υποτροφίες σε αριστεύοντες σπουδαστές Ανωτάτων Σχολών της Ελλάδος, Πανεπιστημια­κού Τομέα, οίτινες έχουν αποφοιτήσει από Δημόσια Λύκεια, με κριτήριο το βαθ­μό Απολυτηρίου Λυκείου και το βαθμό προαγωγής τους από το προηγούμενο στο επόμενο εξάμηνο σπουδών, ως και σε αριστεύοντες αποφοίτους των Δημοσίων Λυκείων με κριτήριο το βαθμό Απολυτηρίου Λυκείου και το βαθμό εισαγωγής τους στις σχολές. Οι υποψήφιοι πρέπει να κατάγονται από τα νησιά Κάσο ή Σύρο και να είναι παιδιά εν ενεργεία ή συνταξιούχων ναυτικών.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 5 Φεβρουαρίου 2024.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στους ενδιαφερομένους από τα γρα­ φεία του Ιδρύματος τηλ. 210-32 42 952.

Πηγή: https://www.eduguide.gr/

  • Λήξη Υποβολής: 2 Μαΐου 2024

    Τοποθεσία: Ελλάδα