Γραφείο Διασύνδεσης

Υποτροφίες από το κληροδότημα Ρίζου σε φοιτητές/τριες καταγόμενους/ες από την Πρέβεζα και το Συρράκο

Η διαχειριστική επιτροπή του κληροδοτήματος Χριστόφορου Ρίζου με τις αριθμ. 7 και 9/2023 πράξεις της, αποφάσισε τη χορήγηση τεσσάρων (4) υποτροφιών σε οικονομικά αδύνατους φοιτητές/τριες Πανεπιστημίων και λοιπών Ανωτάτων Σχολών της Ελλάδαςκαταγόμενους από την Πρέβεζα και το Συρράκο Ιωαννίνων. Το συνολικό μηνιαίο ποσόν των υποτροφιών ανέρχεται στα οκτακόσια (800) ευρώ και θα διανέμεται ισόποσα στους τέσσερις (4) υποτρόφους. Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να λάβουν υποτροφία, πρέπει να υποβάλουν τα κάτωθι δικαιολογητικά από 20/12/2023 έως 02/02/2024

 1. Αίτηση με όλα τα στοιχεία ταυτότητας (Διεύθυνση κατοικίας και τηλέφωνα).
 2. Πιστοποιητικό Δήμου από το οποίο να προκύπτει καταγωγή και οικογενειακή κατάσταση.
 3. Πιστοποιητικό της Σχολής του Τμήματος που φοιτά.
 4. Για τους πρωτοετείς φοιτητές/τριες, ατομικό δελτίο επιτυχίας καθώς και βεβαίωση ή πιστοποιητικό του Τμήματος από το οποίο να φαίνεται ότι υποψήφιος έχει εγγράφει και φοιτά.
 5. Πρόσφατο απόσπασμα ποινικού μητρώου.
 6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599 / 86 ότι δεν παίρνει υποτροφία από άλλο κληροδότημα ή δωρεά και ακόμη ότι τα δικαιολογητικά που υποβάλλει είναι στη διάθεση των υπολοίπων συνυποψήφιων.
 7. Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος από την οικεία οικονομική εφορία και του εντύπου Ε9.
 8. Πιστοποιητικό της αρμόδιας Υπηρεσίας (Κοινωνική Πρόνοια) περί της οικονομικής των αδυναμίας.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας κατάθεσης των αιτήσεων, θα γίνει έλεγχος των αιτήσεων και πίνακας επιλογής των δικαιούχων θα τοιχοκολληθεί στο γραφείο του Κληροδοτήματος (Αμβρακίας 2 Πρέβεζα, 2ος όροφος) για τυχόν υποβολή ενστάσεων εντός 10 ημερών από την ημερομηνία τοιχοκόλλησης.

Μετά το πέρας της δεκαήμερης προθεσμίας φάκελος με όλα τα σχετικά έγγραφα, θα αποσταλεί για έλεγχο στην Περιφερειακή Δ/νση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου (Ανεξαρτησίας 146- Ιωάννινα).

Μετά τη σχετική θεώρηση παρακαλούμε να σταλεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δ. Μακεδονίας, Δνση Κοινοφελών Περιουσιών (Μ. Κοτοπούλη 62 – Ιωάννινα).

Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την έκδοση σχετικής απόφασης, από την Αποκεντρωμένη Δ/ση Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας.

Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 26820.23386 και 6976618612.

Προκήρυξη

Πηγή: https://www.eduguide.gr/

 • Λήξη Υποβολής: 2 Φεβρουαρίου 2024

  Τοποθεσία: Ελλάδα