Γραφείο Διασύνδεσης

Προκήρυξη για τη χορήγηση βραβείων αριστείας από τη Δωρεά “Ζωής Δημητριάδη”

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης θα χορηγήσει κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-23, δύο (2) Βραβεία Αριστείας με την επωνυμία «Έπαθλον Καθηγήτριας Ζωής Δημητριάδη», με επιλογή, σε βάρος των εσόδων της Δωρεάς εν ζωή «Ζωής Δημητριάδη» – ακίνητο επί της οδού Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη.

Ειδικότερα, το βραβείο θα απονεμηθεί σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες και/ή μεταδιδάκτορες του Πανεπιστημίου Κρήτης για δημοσίευση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 ως πρώτος συ-συγγραφέας (first author) σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά κορυφαίας βαθμίδας [Q1 journals, e.g. amongst the top 25% of the journals in the list], ευρετηριαζομένων στις ακόλουθες πέντε Βιβλιογραφικές Βάσεις (Λίστες): (i) Emerging Sources Citation Index (ESCI) (ii) Science Citation Index Expanded (SCIE) (iii) Social Sciences Citation Index (SSCI) (iv) Association of Business Schools (ABS) ή/και (v) Arts and Humanities Citation Index (AHCI). Η χορήγηση των Βραβείων γίνεται σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στα 13192/23-03-2023 και 13264/25-05-2023 συμβόλαια Δωρεάς εν ζωή.

Το συνολικό ποσό εκάστου Βραβείου Αριστείας ανέρχεται σε 2.000,00 ευρώ.

Η χορήγηση του Βραβείου δύναται να διακοπεί εάν, για οποιονδήποτε λόγο, ήθελε επέλθει μείωση των ετήσιων εσόδων της Κοινωφελούς Περιουσίας. Στην περίπτωση αυτή ουδέν δικαίωμα γεννάται υπέρ του δικαιούχου του οποίου διακόπηκε η χορήγηση του Βραβείου.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (σε μορφή pdf) στην κ. Σοφία Γιαλεδάκη Προϊσταμένη του Τμήματος Μεταπτυχιακών Σπουδών – Έρευνας (postgrad.secr@uoc.gr), μέσα σε διάστημα τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση περίληψης της προκήρυξης αυτής στην εφημερίδα «Δημοκρατία» (μέχρι και την 21η Δεκεμβρίου 2023) αίτηση συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας από το οποίο να προκύπτει η Ελληνική ιθαγένεια.
  2. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου (θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα).
  3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι ο υποψήφιος δεν έτυχε άλλου βραβείου στο ίδιο χρονικό διάστημα και για τον ίδιο σκοπό από άλλη κληρονομία, κληροδοσία ή δωρεά και δεν έχει εκπέσει λόγω υπαιτιότητάς του προηγούμενου βραβείου.
  4. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στην Ελληνική γλώσσα, καθώς και λίστα με τις δημοσιεύσεις που ικανοποιούν τα κριτήρια χορήγησης του βραβείου, όπου θα εμπεριέχεται και σύνδεσμος με το αντίστοιχο ψηφιακό αναγνωριστικό αντικειμένου (DOI – digital object identifier).

Για την αξιολόγηση των υποψηφίων θα ληφθούν υπόψη ο αριθμός ετεροαναφορών από δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά κορυφαίας βαθμίδας, ο συνολικός αριθμός ετεροαναφορών (citations), όπως επίσης και ο δείκτης «h» (h-Index) των υποψηφίων.

Το κείμενο της προκήρυξης, καθώς και η έντυπη αίτηση και η υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 με το προβλεπόμενο κείμενο, θα καταχωρηθούν στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Κρήτης www.uoc.gr.

Οι αιτήσεις θα παραλαμβάνονται  ηλεκτρονικά  (postgrad.secr@uoc.gr) από την κ. Σοφία Γιαλεδάκη. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών η 21η  Δεκεμβρίου 2023.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται τηλεφωνικά στο τηλ. 2810393620 κ. Ε. Μπαλάφα.

Προκήρυξη
Έντυπο Αίτησης
Υπεύθυνη δήλωση

Πηγή: https://www.eduguide.gr

  • Λήξη Υποβολής: 2 Μαρτίου 2024

    Τοποθεσία: Ελλάδα