Γραφείο Διασύνδεσης

Πρόγραμμα Υποτροφιών ΙΚΥ για μέλη ΔΕΠ

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προκηρύσσει πρόγραμμα υποτροφιών για την ανάπτυξη συνεργασιών με εκπαιδευτικά ιδρύματα ή φορείς ελληνικού πολιτισμού στο εξωτερικό, κατ ́ εφαρμογή των Κανονιστικών Διατάξεων του προγράμματος όπως εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. 45572/Z1/19-4-2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 2003/τ. Β/20-4-2022). Το πρόγραμμα απευθύνεται κατά προτεραιότητα στα εν ενεργεία μέλη ΔΕΠ και ακολούθως σε εξαιρετικές περιπτώσεις σε ομότιμους Καθηγητές που κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα με αντικείμενο σχετικό με την ελληνική γλώσσα, τον Πολιτισμό, τα Γράμματα και/ή τις Τέχνες σε δημόσιο ελληνικό πανεπιστήμιο.

Η προθεσμία υποβολής των προτάσεων λήγει στις 15/01/2024 για τις μετακινήσεις που πρόκειται να πραγματοποιηθούν από 1/4/2024 έως 31/12/2024 (ημέρα επιστροφής).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (I.K.Y.), στο πλαίσιο προώθησης της συνεργασίας μεταξύ ιδρυμάτων της ημεδαπής και της αλλοδαπής και υποστήριξης και διάδοσης της ελληνικής Γλώσσας, του Πολιτισμού, των Γραμμάτων και Τεχνών της χώρας, θα χρηματοδοτήσει για το έτος 2024 τη μετάβαση έως οχτώ (8) μελών ΔΕΠ ελληνικών ΑΕΙ σε εκπαιδευτικά ιδρύματα ή φορείς ελληνικού πολιτισμού στο εξωτερικό ώστε να αναπτύξουν συνεργασίες για θέματα Ελληνικής Γλώσσας, Πολιτισμού, Γραμμάτων και Τεχνών.

Συγκεκριμένα προβλέπεται χρηματοδότηση α) για έως τέσσερα (4) μέλη ΔΕΠ προκειμένου να μεταβούν στην Ευρώπη και/ή την Αφρική και β) για έως τέσσερα (4) μέλη ΔΕΠ προκειμένου να μεταβούν στην Αμερική και/ή την Ασία και/ή την Ωκεανία.

Σκοπός του προγράμματος είναι να φέρει σε επαφή Έλληνες ακαδημαϊκούς με εξειδίκευση σε θέματα διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας, του Πολιτισμού, των Γραμμάτων και των Τεχνών με συναδέλφους τους σε ένα διεθνές περιβάλλον προκειμένου να διευκολύνει την ανταλλαγή απόψεων, την ανάπτυξη συνεργασιών και την προώθηση του ελληνικού πολιτισμού γενικότερα. Στόχος του προγράμματος αποτελεί επίσης η ενίσχυση της παρουσίας του ελληνικού πολιτισμού σε όλες τις ηπείρους και η ανάδειξη της συμβολής του στη διαμόρφωση του οικουμενικού πολιτισμού. Παράλληλα, με την παρουσία και τη συμμετοχή των Ελλήνων ακαδημαϊκών ενισχύονται οι δεσμοί μεταξύ των κοιτίδων του ελληνισμού στο εξωτερικό και της μητροπολιτικής Ελλάδας και ενθαρρύνονται περαιτέρω συνέργειες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ- ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 1. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν κατά προτεραιότητα τα εν ενεργεία μέλη ΔΕΠ και ακολούθως σε εξαιρετικές περιπτώσεις ομότιμοι Καθηγητές/τριες που κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα με αντικείμενο σχετικό με την ελληνική γλώσσα, τον Πολιτισμό, τα Γράμματα και/ή τις Τέχνες σε δημόσιο ελληνικό πανεπιστήμιο
 2. Τα ενδιαφερόμενα Μέλη ΔΕΠ υποβάλλουν στο Ι.Κ.Υ. αίτηση σε ηλεκτρονική μορφή καθώς και τα ακόλουθα δικαιολογητικά
  1. πρόταση για τη δραστηριότητα συνεργασίας στο εξωτερικό (έως 1.000 λέξεις)
  2. πρόσκληση από τον φορέα του εξωτερικού
  3. σύντομο βιογραφικό του αιτούντος μέλους ΔΕΠ (έως 1.000 λέξεις)
  4. Κατά την υπογραφή της Σύμβασης Χρηματοδότησης των επιλεγέντων υποψηφίων υποβάλλεται α) άδεια απουσίας από το Πανεπιστήμιο για τα εν ενεργεία μέλη ΔΕΠ, εφόσον απαιτείται β) απόφαση απονομής τίτλου της Συγκλήτου για τους/τις ομότιμους καθηγητές/τριες
 3. Η Πρόταση συνεργασίας θα πρέπει απαραιτήτως να αναφέρει
  • τη θεματική περιοχή που θα καλύψει η συνεργασία
  • την αιτιολόγηση για την επιλογή της συγκεκριμένης θεματικής περιοχής
  • την αιτιολόγηση για την επιλογή του φορέα ή της ομάδας του εξωτερικού, με τους οποίους προτίθενται να συνεργασθούν
  • τους στόχους και τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα της συνεργασίας
  • την ομάδα/ομάδες στόχο των ωφελούμενων από τη συνεργασία
  • ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα της συνεργασίας με καταγραφή δραστηριοτήτων και ιδιότητες και συναφή εμπειρία του Φορέα Εξωτερικού
 4. Η πρόσκληση από τον Φορέα του εξωτερικού θα πρέπει απαραιτήτως να αναφέρει ονομαστικά το μέλος ΔΕΠ που αιτείται τη μετάβαση στο εξωτερικό, το αντικείμενο/θεματική περιοχή και το χρονοδιάγραμμα της συνεργασίας με καταγραφή των δραστηριοτήτων και σύντομα βιογραφικά σημειώματα των εμπλεκομένων στη συνεργασία. Η πρόσκληση συντάσσεται στην αγγλική ή τη γαλλική γλώσσα και είναι νόμιμα υπογεγραμμένη από το φορέα του εξωτερικού.
 5. Προκειμένου να ληφθούν υπόψη από το Ι.Κ.Υ. οι προτάσεις για συνεργασία που υποβάλουν τα μέλη ΔΕΠ, ο Φορέας Εξωτερικού θα πρέπει απαραιτήτως
  • να είναι πανεπιστήμιο ή εκπαιδευτικό ή ερευνητικό ή μορφωτικό ή πολιτιστικό ίδρυμα με συμμετοχή στη διδασκαλία, στις ελληνικές σπουδές ή στην ελληνική γλώσσα/πολιτισμό ή να συνδέεται ή να είναι ελληνική κοινότητα του εξωτερικού
  • να διαθέτει αποδεικτέα επάρκεια, εμπειρία και τεχνογνωσία για την προτεινόμενη συνεργασία
 6. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Κ.Υ., με αιτιολογημένη απόφαση του, επιλέγει προς χρηματοδότηση έως οχτώ (8) Μέλη ΔΕΠ ήτοι έως τέσσερις (4) για την Ευρώπη και την Αφρική και έως τέσσερις (4) για την Ασία, την Αμερική και την Ωκεανία, με βάση τα κριτήρια και τη βαθμολογία που ακολουθούν:
  1. αξιολόγηση του Φορέα Εξωτερικού (1-5)
  2. αξιολόγηση του βιογραφικού του Μέλους ΔΕΠ (1-5)
  3. αξιολόγηση του προτεινόμενου έργου συνεργασίας (1-5)
  4. προστιθέμενη αξία εκ της συνεργασίας (1-5)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

 1. Η αίτηση-υπεύθυνη δήλωση διατίθεται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή στους ενδιαφερόμενους/ες, οι οποίοι υποχρεούνται να συμπληρώσουν όλα τα πεδία της χωρίς οποιαδήποτε παράλειψη και να την υποβάλουν κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα κατωτέρω.
 2. Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης
  1. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, έως 15/01/2024 και ώρα Ελλάδος 14.00 στην διεύθυνση https://ams.iky.gr
  2. Η γλώσσα σύνταξης της αίτησης είναι η Ελληνική.
  3. Με την υποβολή των αιτήσεών τους, οι ενδιαφερόμενοι/ες αποδέχονται πλήρως τους όρους της πρόσκλησης.
  4. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε αλλαγή στα στοιχεία της αίτησης μετά την οριστική ηλεκτρονική υποβολή της.
  5. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν.1599/86 του ενδιαφερόμενου/ης ότι:
   1. έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων και της σχετικής ΚΥΑ,
   2. όλα τα αναφερόμενα στην αίτηση στοιχεία είναι αληθή και ότι ο ενδιαφερόμενος/η πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής του Κεφαλαίου 2 της πρόσκλησης,
   3. έχει υποβάλει μόνο μία αίτηση στο πλαίσιο της πρόσκλησης
  6. Στην αναρτώμενη ηλεκτρονική αίτηση επισυνάπτονται τα εξής έγγραφα σε μορφή αρχείου PDF (μεγ. έως 3 Mb/έγγραφο):
   1. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα έως 1.000 λέξεις
   2. Πρόταση για τη δραστηριότητα συνεργασίας έως 1.000 λέξεις
   3. Πρόσκληση από τον φορέα του εξωτερικού
  7. Ο στόχος που θα αναγραφεί από τους αιτούντες/ούσες στο πεδίο «Στόχος της συνεργασίας» θα περιληφθεί στη Σύμβαση Χρηματοδότησης. Ο στόχος αποτελεί συστατικό στοιχείο της αίτησης και δεν είναι δυνατό να τροποποιηθεί κατά την διαδικασία σύναψης σύμβασης.
  8. Με την επιτυχή υποβολή-οριστικοποίηση της ηλεκτρονικής αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης, οι αιτούντες/ούσες θα λάβουν ηλεκτρονικό μήνυμα με τον κωδικό ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησής τους. Μετά την καταληκτική προθεσμία υποβολής προτάσεων θα λάβουν από το Ι.Κ.Υ τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
  9. Πληροφορίες -Διοικητική και τεχνική υποστήριξη
   1. Διοικητική υποστήριξη : κ. Π. Αφεντάκη, τηλ.: 210 3726331, e-mail: afparaskevi@iky.gr και κ. Μ. Ξαρχουλάκου, 210 3726348, mxarhou@iky.gr
   2. Τεχνική υποστήριξη αναφορικά με την ηλεκτρονική αίτηση παρέχεται στη διεύθυνση : techsupport@iky.gr

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

 1. Το Ι.Κ.Υ. και το Μέλος ΔΕΠ συνάπτουν σύμβαση, στην οποία αναφέρεται μεταξύ άλλων ο Φορέας Εξωτερικού, η διάρκεια και η χώρα διεξαγωγής της συνεργασίας, το αντικείμενο και ο στόχος της συμμετοχής του Μέλους ΔΕΠ καθώς και το ανώτατο όριο και ο τρόπος χρηματοδότησης (εφεξής «Σύμβαση Χρηματοδότησης»).
 2. Οι υποχρεώσεις των Μελών ΔΕΠ ορίζονται στις Κανονιστικές Διατάξεις και τη Σύμβαση Χρηματοδότησης ανάλογα με το θέμα και τους στόχους της συνεργασίας και αφορούν τουλάχιστον στα εξής: (α) ανελλιπής τήρηση του χρονοδιαγράμματος της συνεργασίας· (β) ενεργή συμμετοχή στις δραστηριότητες συνεργασίας μέσω εισηγήσεων, συζητήσεων, κειμένων κλπ. (γ) αναφορά του Προγράμματος και της χρηματοδότησης του Ι.Κ.Υ. σε κάθε μελλοντική δημοσίευση σχετικά με τη δραστηριότητα συνεργασίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ- ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

 1. Οι δαπάνες που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα καλύπτουν τα εξής: (α) θεώρηση εισόδου (visa) στην χώρα διεξαγωγής της συνεργασίας, εφόσον απαιτείται· (β) αεροπορικά εισιτήρια (οικονομική θέση) από ελληνικό αεροδρόμιο με επιστροφή (γ) διαμονή και σίτιση (δ) μετακίνηση μεταξύ του αλλοδαπού αεροδρομίου, του ξενοδοχείου/καταλύματος και του τόπου διεξαγωγής της συνεργασίας.
 2. Η ανώτατη διάρκεια της χρηματοδότησης εκάστου Μέλους ΔΕΠ είναι επτά ( 7) ημέρες (έξι διανυκτερεύσεις) για το χρονικό διάστημα από 1/4/2024 έως 31/12/2024 (ημέρα επιστροφής).
 3. Σε κάθε περίπτωση, το σύνολο της χρηματοδότησης που δικαιούται κάθε μέλος ΔΕΠ για τη συμμετοχή σε δραστηριότητα συνεργασίας, δεν υπερβαίνει τα χίλια επτακόσια ευρώ (€1.700) για την Ευρώπη και την Αφρική και τα τρεις χιλιάδες ευρώ (€3.000) για την Ασία, την Αμερική και την Ωκεανία.
 4. Μετά το πέρας της συνεργασίας, το μέλος ΔΕΠ υποβάλλει αίτημα πληρωμής βάσει σχετικού υποδείγματος που παρέχει το Ι.Κ.Υ. και καταθέτει τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στη Σύμβαση Χρηματοδότησης στα οποία συμπεριλαμβάνονται τουλάχιστον τα εξής: (α) Ημερολόγιο Κίνησης, (β) πρωτότυπα παραστατικά που πρέπει να έχουν εκδοθεί στο όνομα του Μέλους ΔΕΠ και να έχουν εξοφληθεί πριν την υποβολή τους στο Ι.Κ.Υ. (αποδεικτικό αγοράς αεροπορικών εισιτηρίων και κάρτες επιβίβασης, απόδειξη παροχής υπηρεσιών ξενοδοχείου και εστιατορίου κλπ.), (γ) βεβαίωση από τον φορέα στο εξωτερικό με αναφορά της διάρκειας, των δραστηριοτήτων και των αποτελεσμάτων της συνεργασίας, (δ) έκθεση πεπραγμένων υπογεγραμμένη από το Μέλος ΔΕΠ με συνημμένα τα αποδεικτικά εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του (π.χ. πρακτικά συνεργασίας, υπογραφή μνημονίου συνεργασίας, προγραμματισμός περαιτέρω ενεργειών, κλπ.).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Το Ι.Κ.Υ δύναται οποτεδήποτε -ακόμη και εκ των υστέρων- να αναζητήσει το σύνολο ή μέρος της χρηματοδότησης δυνάμει της υπό στοιχεία 133397/Β2/12.08.2016 (Β ́ 2628) κοινής υπουργικής απόφασης εφόσον διαπιστωθεί ότι εισπράχθηκαν κατά παράβαση του κανονισμού του προγράμματος (ΚΥΑ 45572/Ζ1/19-4-2022), της παρούσας Πρόσκλησης και της Σύμβασης Χρηματοδότησης.

Πρόσκληση
Ανακοίνωση

 • Λήξη Υποβολής: 3 Μαρτίου 2024

  Τοποθεσία: Ελλάδα