Γραφείο Διασύνδεσης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Α.Β.Ε.Ε.- TURBOMED»

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Η Ανώνυμη Βιομηχανική Εμπορική Εταιρεία με την επωνυμία «ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Α.Β.Ε.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «TURBOMED» προκηρύσσει τη χορήγηση προπτυχιακής υποτροφίας για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 και καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών και σε κάθε περίπτωση όχι άνω των τεσσάρων (4) ετών, σε έναν (1) απόφοιτο ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ ή Εσπερινό ΓΕΛ του Δήμου Ήλιδας, ο οποίος έχει επιτύχει την εισαγωγή του σε Πανεπιστημιακό Ίδρυμα στην Ελλάδα σε όλα τα επιστημονικά πεδία (υγείας, οικονομίας, τεχνών, κ.λπ.).

Όροι & Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Α. Γενικά Δικαιολογητικά Υποψηφίου:

 1. Απολυτήριο από ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ ή Εσπερινό ΓΕΛ.
 2. Να μη λαμβάνει υποτροφία από άλλον φορέα ή άλλη οικονομική ενίσχυση.
 3. Να έχει συγκεντρώσει στις πανελλαδικές εξετάσεις τουλάχιστον δεκαοκτώ χιλιάδες μόρια (18.000) χωρίς τα ειδικά μαθήματα στη διαδικασία Πανελλαδικών Εξετάσεων του Ιουνίου 2023.
 4. Ακαδημαϊκό Πρόγραμμα με έναρξη το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.
 5. Διάρκεια προγράμματος βάσει του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών με Πλήρη Φοίτηση.
 6. Αξιολόγηση προόδου σπουδών για την παράταση της υποτροφίας πέραν των τεσσάρων (4) ετών.
 7. Απαιτούμενη προϋπόθεση για ανανέωση της υποτροφίας κατ’ έτος, είναι η προσκόμιση βεβαίωσης σπουδών και η επιτυχής ολοκλήρωση 50% των μαθημάτων – εργαστηρίων του κάθε κύκλου σπουδών του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους. Σε περίπτωση μη προσκόμισης της βεβαίωσης σπουδών για κάθε νέο ακαδημαϊκό έτος και της μη επιτυχούς ολοκλήρωσης του 50% των μαθημάτων-εργαστηρίων του κάθε κύκλου σπουδών του κάθε ακαδημαϊκού έτους, η επιτροπή θα δύναται να μην ανανεώνει την υποτροφία για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος.

B. Ακαδημαϊκά Κριτήρια

 1. Ελάχιστη Βαθμολογία Απολυτηρίου ή Απολυτήριο Γενικού Λυκείου ή Πτυχίου Επαγγελματικού Λυκείου: 18,5/20.

Δικαιολογητικά Έγγραφα

 • Αντίγραφο Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
 • Αντίγραφο απολυτηρίου ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ ή Εσπερινού ΓΕΛ.
 • Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας.
 • Βεβαίωση εγγραφής στο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα που έχει εισαχθεί ο φοιτητής.
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 • Επίσημη πρόσφατη βεβαίωση ΟΑΕΔ σε περίπτωση ανεργίας γονέα.
 • Αντίγραφο φορολογικών δηλώσεων (έντυπο Ε1) με τα αντίστοιχα εκκαθαριστικά σημειώματα, αντίγραφο δήλωσης στοιχείων ακίνητης περιουσίας (έντυπο Ε9), καθώς και καταστάσεις οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα (έντυπο Ε3), εφόσον υποβάλλονται, του τελευταίου και προηγούμενου φορολογικού έτους του υποψηφίου και των γονέων του (2022 & 2021 αντίστοιχα).

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν είναι υποχρεωμένος να υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος, θα πρέπει να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 περί μη υπόχρεου υποβολής φορολογικής δήλωσης.

 • Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο αποδεικνύει την ύπαρξη κοινωνικών κριτηρίων (πολυτεκνία, απώλεια γονέα, ασθένεια κ.λπ.) κατά την κρίση του υποψηφίου, καθώς και κάθε τυχόν έγγραφο που αφορά στα μαθητικά προσόντα (ενδεικτικά: τιμητικές διακρίσεις, δημοσιεύσεις, συμμετοχές σε συνέδρια κλπ).
 • Μια (1) συστατική επιστολή καθηγητή του.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

 • Απαιτείται μετάφραση για όσα δικαιολογητικά είναι σε άλλη γλώσσα εκτός ελληνικής.

Κριτήρια Αξιολόγησης.

 • Ακαδημαϊκή επίδοση (βαθμός απολυτηρίου, αριθμός μορίων, σειρά κατάταξης, διακρίσεις κλπ).
 • Κύρος Πανεπιστημίου & επιδιωκόμενου προγράμματος σπουδών.
 • Οικονομική κατάσταση & κοινωνικά κριτήρια.
 • Τεκμηρίωση επιλογής προγράμματος σπουδών & Πανεπιστημίου.
 • Αρτιότητα αίτησης υποτροφίας.

Στοιχεία Υποτροφίας

Επίπεδο Σπουδών στην Ελλάδα

Προπτυχιακό Πρόγραμμα €6.000 κατ’ έτος.

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν την 2α Οκτωβρίου στην ιστοσελίδα www.turbomed.gr και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εταιρείας καθώς και στον τοπικό τύπο.

H Εταιρεία δύναται να προβεί σε τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος και της υλοποίησης του προγράμματος. Οι σχετικές ανακοινώσεις θα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα www.turbomed.gr.

Διευκρινίσεις

 • Μετά την τελική υποβολή της αίτησης, ο υποψήφιος δεν δύναται να τροποποιήσει το πρόγραμμα σπουδών για το οποίο αιτείται την υποτροφία, εκτός αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, τους οποίους αξιολογεί η εταιρεία κατά την κρίση της.
 • Σε περίπτωση που ο υποψήφιος, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επιλογής από την «ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ – TURBOMED», επιλεγεί από άλλο φορέα για υποτροφία ή οικονομική ενίσχυση και την αποδεχθεί, οφείλει να ενημερώσει την Εταιρεία και αυτομάτως θα θεωρείται ότι αποσύρει την υποψηφιότητά του από το πρόγραμμα υποτροφιών.
 • Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, δεν προβλέπεται διαδικασία επαναξιολόγησης αιτήσεων και δεν γίνονται δεκτές ενστάσεις.

Οδηγίες για τους υποψηφίους για υποτροφία ή χρηματοδότηση

Διαβάστε προσεκτικά το κείμενο της Δημόσιας Πρόσκλησης για τα εκάστοτε διαθέσιμα Προγράμματα Υποτροφιών ή Χρηματοδοτήσεων, όπου αναφέρονται οι Όροι και οι Προϋποθέσεις χορήγησης υποτροφίας ή χρηματοδότησης.

Διαδικασία Υποβολής Αίτησης

1ο βήμα

 • Διαβάστε προσεκτικά τους όρους και προϋποθέσεις της δημόσιας πρόσκλησης υποτροφίας.

2ο βήμα

3ο βήμα

 • Βεβαιωθείτε ότι έχετε συμπληρώσει σωστά όλα τα πεδία και ότι έχετε επισυνάψει όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα.

Αποστείλετε την αίτησή σας στο email: ypotrofies@turbomed.gr

 • Θα λάβετε στο e-mail σας επιβεβαίωση υποβολής της αίτησής σας στο ηλεκτρονικό σύστημα.

Έλεγχος αιτήσεων

Οι αιτήσεις που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής προχωρούν σε αξιολόγηση.

Επιτροπή Αξιολόγησης

Η «ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ – TURBOMED» θα συγκροτήσει Επιτροπή Αξιολόγησης που θα αποτελείται από τρία μέλη τα οποία θα ανακοινωθούν την ημέρα ανακοίνωσης της επιλογής.

Συνέντευξη

Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης η «ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ – TURBOMED» δύναται να καλέσει τον υποψήφιο για προσωπική συνέντευξη.

Τελική επιλογή

Η Επιτροπή Αξιολόγησης της «ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ – TURBOMED» εγκρίνει τη χορήγηση των υποτροφιών με βάση τη βαθμολογία του υποψηφίου και αφού εξετάσει όλες τις παραμέτρους επί του συνόλου των αιτήσεων.

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων

22 Σεπτεμβρίου 2023

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Δικηγορικό Γραφείο Μισέλ Αμπού – Χάντμπα

Τηλ. 26220 – 26576 – 6939606438

Εmail: ypotrofies@turbomed.gr

Πηγή: https://turbomed.gr/ypotrofies-2023-24/

 • Λήξη Υποβολής: 2 Δεκεμβρίου 2023

  Τοποθεσία: Ελλάδα