Γραφείο Διασύνδεσης

Έξι (6) υποτροφίες ύψους 10.000€ η κάθε μια για νέους επιστήμονες από την WWF Ελλάς

Το WWF Ελλάς δημοσιεύει Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη χορήγηση υποτροφιών για νέους ερευνητές. Ειδικότερα στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την προστασία εμβληματικών ειδών της Ελλάδας, το WWF Ελλάς εστιάζει στη διατήρηση των εμβληματικών ειδών της Ελλάδας και στην αύξηση της γνώσης για τα απειλούμενα, ενδημικά, και λιγότερο γνωστά είδη πανίδας μέσω εφαρμοσμένης έρευνας με στόχο τη βελτίωση της διατήρησης και προστασίας των ειδών αυτών στο διηνεκές.

Για τους σκοπούς αυτούς, το WWF Ελλάς καλεί καταρτισμένους νέους επιστήμονες που μοιράζονται το όραμά μας για ένα μέλλον όπου οι άνθρωποι και η φύση ευημερούν και συνυπάρχουν με αρμονία, και επιθυμούν να συμβάλλουν στην διατήρηση της ελληνικής βιοποικιλότητας μέσα το ερευνητικό τους έργο, να υποβάλλουν ερευνητικές προτάσεις για απονομή υποτροφίας.

Στόχος της δράσης χορήγησης υποτροφιών 

Το πρόγραμμα υποτροφιών φιλοδοξεί να ανταποκριθεί στην ανάγκη προώθησης της εφαρμοσμένης έρευνας για την αύξηση των γνώσεων σχετικά με την παρουσία των ειδών ή και των πληθυσμών ειδών πανίδας στην Ελλάδα, την αξιολόγηση των απειλών που αντιμετωπίζουν, καθώς και τη διατύπωση κατάλληλων και αποτελεσματικών προτάσεων για μέτρα διατήρησης.

Στοχεύει ιδιαίτερα στα απειλούμενα, ενδημικά ή/ και σε λιγότερο γνωστά είδη της ελληνικής πανίδας, προκειμένου να αυξηθεί η προβολή τους και να βελτιωθούν οι προοπτικές για την μακροπρόθεσμη επιβίωση και προστασία τους.

Το πρόγραμμα θα υποστηρίξει την υλοποίηση στοχευμένων μελετών πεδίου με ωφελούμενους νέους ερευνητές στα αντικείμενα της Βιολογίας, της Δασολογίας, των Περιβαλλοντικών Σπουδών, της Γεωπονίας ή και άλλων κλάδων από ελληνικά πανεπιστήμια.

Η αξιολόγηση και επιλογή για την τελική λίστα απονομής υποτροφιών θα γίνει από εξειδικευμένη Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία θα αποτελείται από καταξιωμένους επιστήμονες από την ΕΖΕ, την ΕΛΕΡΠΕ και το WWF Ελλάς.

Συνολικά προβλέπονται για το έτος 2023-2024, έξι (6) υποτροφίες των 10.000,00€ με διάρκεια ένα έτος (Ιανουάριος – Δεκέμβριος 2024).

Προϋποθέσεις συμμετοχής

 • Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει:
  • να είναι πτυχιούχοι Βιολογίας, Δασολογίας, Περιβαλλοντικών Σπουδών, Γεωπονίας ή παρόμοιων κλάδων από ελληνικά πανεπιστήμια, ή
  • να έχουν πραγματοποιήσει ερευνητικό έργο ή άλλες σπουδές σε αντικείμενο σχετικό με τη βιοποικιλότητα της Ελλάδας, εφόσον είναι πτυχιούχοι άλλων κλάδων από ελληνικά πανεπιστήμια, και
  • να μην έχουν ξεπεράσει τα 15 χρόνια από την λήψη του πρώτου πτυχίου τους.
 • Εάν η έρευνα δεν διενεργείται υπό την επίβλεψη κάποιου ερευνητικού ή ακαδημαϊκού ιδρύματος και ο/ η υποψήφιος/ -α δεν είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου, τότε απαραιτήτως προσκομίζει επιστολή από κάτοχο διδακτορικού τίτλου με αντικείμενο σχετικό με τη μελέτη της πανίδας της Ελλάδας, ο/ η οποίος/ -α θα βεβαιώνει ότι αναλαμβάνει την επιστημονική επίβλεψη της πρότασης προς χρηματοδότηση.
 • Η έρευνα θα πρέπει να οδηγεί σε αυτοτελή αποτελέσματα, ακόμα και στην περίπτωση που αποτελεί μέρος μεγαλύτερου ερευνητικού προγράμματος ή διδακτορικής διατριβής.
 • Η ερευνητική πρόταση:
  • αφορά σε είδη της ελληνικής πανίδας, που είναι απειλούμενα (κατηγορίες κατά IUCN: CR, EN, VU), ενδημικά της Ελλάδας, ή/ και λιγότερο γνωστά (κατηγορίες κατά IUCN: ΝΤ και DD), ή/ και σε ιδιαίτερους πληθυσμούς ειδών που δεν ανήκουν απαραίτητα στις παραπάνω κατηγορίες, ως προς την απομόνωση ή τη βιολογία τους,
  • περιλαμβάνει έρευνα πεδίου στην Ελλάδα,
  • συνδέεται σαφώς με κάποιο ερώτημα προστασίας και διαχείρισης ειδών ή/ και πληθυσμών ειδών, και
  • συμπληρώνει κενά γνώσης, ή/ και ελέγχει νέες μεθοδολογίες εργαλεία και προσεγγίσεις σε θέματα προστασίας και διαχείρισης, και
  • καταλήγει στη διατύπωση όσο το δυνατόν πιο συγκεκριμένων προτάσεων προστασίας και διαχείρισης ή/ και πολιτικής.
 • Οι άρρενες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν λάβει νόμιμη απαλλαγή/ αναβολή από αυτές.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά και τις προτάσεις τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στη διεύθυνση grants@wwf.gr, και σύμφωνα με τους κανόνες και τη διαδικασία που περιγράφονται στην παρούσα πρόσκληση, έως τις 10 Οκτωβρίου 2023.

Δείτε εδώ την αναλυτική προκήρυξη.

Επικοινωνία και πληροφόρηση

Αναλυτικές πληροφορίες και ενημέρωση για την παρούσα πρόσκληση θα παρέχονται από το WWF Ελλάς μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο email: grants@wwf.gr και στο τηλέφωνο 210- 3314893, εσωτ. 448 (Βασιλική Ορφανού). Τυχόν ερωτήσεις θα πρέπει να έχουν αποσταλεί από τους υποψηφίους προς το WWF Ελλάς έως και τις 5 Οκτωβρίου 2023.

Πηγή: https://www.eduguide.gr/nea2023/e3i-6-ypotrofies-ypsoys-10000-h-ka8e-mia-gia-neoys-episthmones-a/

 • Λήξη Υποβολής: 10 Οκτωβρίου 2023

  Τοποθεσία: Ελλάδα