Γραφείο Διασύνδεσης

Πρόσκληση για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στο Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέρον­τος για την εισαγωγή φοιτητών στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδη­μαϊκού έτους 2023-2024.

Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπου­δών που οδηγεί στην απόκτηση Δι­δακτορικού Διπλώματος λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 1998-99. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν:

α) Όσοι είναι κάτοχοι ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μετα­πτυχιακού επιπέδου, όπως αυτό ορίζεται στο Άρθρο 78 του Νόμου 4957/2022, από το Τμήμα ή άλλο συ­ναφές Τμήμα,

β) Όσοι είναι κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπου­δών (Δ.Μ.Σ.) από το Τμήμα ή έχουν εκπληρώσει τη Γενική Υποχρέωση στο πλαίσιο του Προγράμματος Με­ταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος,

γ) Οι κάτοχοι συναφούς Δ.Μ.Σ. από άλλο τμήμα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισό­τιμου της αλλοδαπής.

δ) Τελειόφοιτοι φοιτητές που παρα­κολουθούν (ΐ) προγράμματα σπου­δών πρώτου κύκλου που οδηγούν στη λήψη ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επι­πέδου από το Τμήμα ή συναφή τμή­ματα ή (Μ) προγράμματα σπουδών δεύτερου κύκλου που οδηγούν στη λήψη συναφούς Δ.Μ.Σ. από άλλο Τμήμα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ανα­γνωρισμένου ως ισότιμου της αλλο­δαπής. Οι υποψήφιοι γίνονται δεκτοί στο Π.Δ.Σ. μόνο μετά από τη λήψη του αντίστοιχου τίτλου σπουδών,

ε) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, από­φοιτος Α.Ε.Ι., μη κάτοχος διπλωμά­των των παραπάνω κατηγοριών, μπορεί να υποβάλει αίτηση και να γίνει δεκτός εφόσον διαθέτει αποδεδειγ­μένη ικανότητα διεξαγωγής έρευνας στην επιστήμη του Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής.

Η υποβολή αιτήσεων εισαγωγής μπο­ρεί να γίνει οποτεδήποτε από την 1η Σεπτεμβρίου 2023 έως και την 29ή Φεβρουάριου 2024. Για κάθε υποψή­φιο, θα οριστεί ημερομηνία προφορι­κής συνέντευξης που διεξάγεται από τριμελή επιτροπή που ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύ­νονται στη Γραμματεία του Τμήμα­τος (Γραμματεία Τμήματος Μηχανι­κών Η/Υ & Πληροφορικής, Μεταβατι­κό Κτίριο, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ΤΚ. 45110 Ιωάννινα, τηλέφωνο: 26510.07213), ή στην ηλεκτρονική σελίδα του Τμήματος (http://www.cse.uoi.ar) όπου υπάρχει και η αναλυτική πρόσκληση ενδιαφέ­ροντος με όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.

Προκήρυξη

Πηγή: https://www.eduguide.gr/grad/prokyriksi_phd/2024-prosklisi-gia-tin-ekponisi-didaktorikis-diatrivis-sto-tmima-mihanikon-i-y-pliroforikis-tou-panepistimiou,2399

Κατηγορία: Διδακτορικά / Μεταδιδακτορικά,Νέα

Ημερομηνία Λήξης Προβολής: 1 Μαρτίου 2024