Γραφείο Διασύνδεσης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εκπόνηση Διδακτορικών Διατριβών στο Τμήμα Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΤΟ ΤΟΔΙΤ
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2023-2024

 

Το Τμήμα Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου, απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εκπόνηση Διδακτορικών Διατριβών.

 

Τα προτεινόμενα γνωστικά πεδία/θέματα διατριβών και οι αντίστοιχοι/ες υπεύθυνοι/ες Καθηγητές/ήτριες, παρουσιάζονται ακολούθως:

 

Θέμα Υπεύθυνος/η Καθηγητής/ήτρια
Η Ελλάδα ιδανικός τουριστικός προορισμός για ψηφιακούς νομάδες Μ. Ντουμή Αναπλ. Καθηγήτρια

mdoumi@aegean.gr

 

 

Ανάπτυξη βιώσιμων και ανθεκτικών λύσεων στον τουρισμό
Λήψη αποφάσεων για την ενίσχυση της καινοτομίας και της ανθεκτικότητας στον τουρισμό
Διαχείριση κρίσεων και λήψη αποφάσεων στον τουρισμό
Μοντελοποίηση και πρόβλεψη τουριστικών μεγεθών
Πολιτισμικό τοπίο και τουρισμός. Μετασχηματισμός κοινωνιών σε τουριστικούς προορισμούς
Σύγχρονες τάσεις στη διοίκηση τουριστικών προορισμών: συμμετοχικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων, σύγχρονοι οργανισμοί διαχείρισης προορισμού και βιώσιμος τουρισμός Ν. Καραχάλης

Επίκουρος Καθηγητής

nkarachalis@aegean.gr

 

Αστικός Τουρισμός και Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη
Σχεδιασμός και Διαχείριση Πολιτιστικών/Θεματικών Διαδρομών
Ταυτότητα και μάρκετινγκ/branding τόπου: νέες τάσεις και διερεύνηση σύγχρονων πρακτικών
Σύγχρονος πολιτισμός και οικονομία επισκεπτών: Λογοτεχνικός Τουρισμός, Τουρισμός Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Κινηματογραφικός τουρισμός, Μουσειακός Τουρισμός, κ.α.
Οι κοινωνικοοικονομικές επιδράσεις του θαλάσσιου τουρισμού σε εθνικό και τοπικό επίπεδο Γ. Παπαδοπούλου

Επίκουρη Καθηγήτρια

gpapadopoulou@aegean.gr

 

Η συμβολή του θαλάσσιου τουρισμού στην τουριστική ανάπτυξη άγονων και προβληματικών περιοχών
Η γαλάζια οικονομία ως βασικός πυλώνας για την επίτευξη ενός βιώσιμου θαλάσσιου τουρισμού
Ένα ολοκληρωμένο μοντέλο διαχείρισης κρίσεων και κινδύνων, βασισμένο στις συνήθεις διαδικασίες και επιχειρησιακές λειτουργίες μιας τουριστικής επιχείρησης για τη διατήρηση (προσέγγιση) της κανονικότητας σε περιόδους κρίσεων
Νέα έργα υποδομής στον τομέα των μεταφορών: Η επίδραση στην τουριστική ανάπτυξη σε νησιωτικές περιοχές
Αναπτυξιακά έργα ως πόλος έλξης των τουριστικών επενδύσεων  
Πολυπρισματική διαχείριση απόδοσης των επιχειρήσεων φιλοξενίας σε περιόδους κρίσεων  
Ο ανασχεδιασμός λειτουργικών διαδικασιών σε επιχειρήσεις φιλοξενίας ως μέσο διαμόρφωσης τιμολογιακής πολιτικής  
Η αποδοτικότητα των επιχειρησιακών λειτουργιών μιας τουριστικής επιχείρησης ως μέτρο χρηματοοικονομικής απόδοσης  
Η τυπολογία των κρίσεων στο εσωτερικό περιβάλλον μιας τουριστικής επιχείρησης και οι τεχνικές/πρότυπα διαχείρισής τους  
Φεστιβάλ και ειδικά γεγονότα στα πλαίσια τοπικής/τουριστικής ανάπτυξη Β. Γεωργούλα

Επίκουρη Καθηγήτρια

v.georgoula@aegean.gr

 

Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη με έμφαση στην πολιτιστική κληρονομιά και τους πολιτιστικούς πόρους
Τουριστική – πολιτισμική γεωγραφία και θεματικές διαδρομές
Περιηγητικός Τουρισμός Αερόστατων: Προοπτικές Ανάπτυξης στην Ελλάδα και η Συμβολή του στην Οικονομική και Τουριστική Ανάπτυξη Προορισμών Α. Παπαθεοδώρου

Καθηγητής

a.papatheodorou@aegean.gr

 

 

 

Διαχείριση Εμπλεκομένων Φορέων (Stakeholder Management) και Ανάπτυξη Αποτελεσματικών Στρατηγικών Branding Τουριστικών Προορισμών
Βιωσιμότητα και Ανθεκτικότητα των Τουριστικών Επενδύσεων την Εποχή της Κλιματικής Αλλαγής

 

Θα ήταν χρήσιμο οι ενδιαφερόμενοι/ες να έρθουν σε επαφή με τον προτεινόμενο επιβλέποντα/ουσα Καθηγητή/τρια πριν την υποβολή της πρότασης.

 

Δεκτές γίνονται υποψηφιότητες κατόχων Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων που έχει χορηγηθεί από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή απόφοιτος προπτυχιακού προγράμματος σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής, η επιτυχής ολοκλήρωση του οποίου οδηγεί στη χορήγηση αδιάσπαστου τίτλου σπουδών σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4957/2022.

 

Σε ειδικές περιπτώσεις που προβλέπονται από τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών, μετά από απόφαση του αρμόδιου διοικητικού οργάνου του Τμήματος, γίνεται αιτιολογημένα δεκτός/ή ως Υποψήφιος/α διδάκτορας και μη κάτοχος Δ.Μ.Σ.

 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες υποψήφιοι/ες καλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά την υποψηφιότητά τους στο E-mail της Γραμματείας του Τμήματος Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού έως και την 07.02.2024.

 

Η υποβολή της υποψηφιότητας περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα παρακάτω δικαιολογητικά (σε ηλεκτρονική μορφή):

 1. Αίτηση (διατίθεται πρότυπο).
 2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα.
 3. Αντίγραφο Πτυχίου/Διπλώματος. Οι κάτοχοι τίτλων σπουδών της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση του τίτλου τους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 4. Αντίγραφο Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών. Οι κάτοχοι τίτλων σπουδών της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση του τίτλου τους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 5. Μία (1) φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας.
 6. Πιστοποιητικό γνώσης αγγλικής γλώσσας (αναφορά επιπέδου π.χ. FCE, MCCE, TOEIC ή αντίστοιχο κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας) και, προαιρετικά, αντίστοιχα πιστοποιητικά άλλων ξένων γλωσσών.
 7. Δύο (2) συστατικές επιστολές από Καθηγητές/ήτριες Α.Ε.Ι. με τους/τις οποίους/ες ο/η ενδιαφερόμενος/η υποψήφιος/α είχε ή έχει ακαδημαϊκή σχέση.
 8. Ανάτυπα ή ψηφιακά αντίγραφα άρθρων, που δημοσιεύτηκαν είτε σε επιστημονικά περιοδικά είτε σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων τα οποία δημοσιεύουν εργασίες με σύστημα κριτών, μονογραφίες ή διακρίσεις.
 9. Αντίγραφα τυχόν επιστημονικών εργασιών, σε ψηφιακή μορφή, που έχουν εκπονηθεί σε προηγούμενα Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών από τα οποία ο/η ενδιαφερόμενος/η υποψήφιος/α έχει αποφοιτήσει και δεν έχουν δημοσιευτεί.
 10. Συνοπτικό Σχέδιο Πρότασης Διδακτορικής Διατριβής με τα εξής ενδεικτικά περιεχόμενα:
 11. Προτεινόμενο θέμα Διδακτορικής Διατριβής και σημασία του.
 12. Περιγραφή του σκοπού της Διδακτορικής Διατριβής, καθώς και των επιμέρους στόχων αυτής.
 • Περιγραφή της μεθοδολογίας που θα ακολουθηθεί.
 1. Ενδεικτική βιβλιογραφία.
 2. Προσδοκώμενα αποτελέσματα.
 3. Κάθε άλλο στοιχείο που, κατά τη γνώμη των υποψηφίων, συμβάλλει ώστε η επιτροπή αξιολόγησης να σχηματίσει πληρέστερη και ολοκληρωμένη άποψη για την υποψηφιότητά τους.

 

Η προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής, η οποία μπορεί να είναι διάφορη της ελληνικής, καταγράφεται στην αίτηση. Επίσης, είναι δυνατόν να καταγράφεται και ο προτεινόμενος επιβλέπων/ουσα της διδακτορικής διατριβής, ο/η οποίος/α ανήκει σε όσους/ες έχουν δικαίωμα επίβλεψης.

 

Η διαδικασία επιλογής πραγματοποιείται σε 2 στάδια: α) επί του φακέλου υποψηφιότητας και β) με προσωπική συνέντευξη. Οι υποψήφιοι/ες που πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις θα κληθούν σε συνέντευξη (με τη χρήση νέων τεχνολογιών).

 

Τα αποτελέσματα επιλογής των υποψηφίων θα αναρτηθούν στην Ιστοσελίδα του Τμήματος.

 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία του ΤΟΔΙΤ στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

 

Τηλ.: 2271035302

Ε-mail: TODIT_Akad_Gram@chios.aegean.gr

Ιστοσελίδα: https://www.tourem.aegean.gr/el/

Κατηγορία: Διδακτορικά / Μεταδιδακτορικά,Νέα

Ημερομηνία Λήξης Προβολής: 7 Φεβρουαρίου 2024