Γραφείο Διασύνδεσης

Π.Μ.Σ. «Κλιματική Κρίση και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (MSc in Climate Crisis and Information and Communication Technologies)» στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς δέχεται υποψηφιότητες για φοίτηση στο διεπιστημονικό–διαθεματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Κλιματική Κρίση και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (MSc in Climate Crisis and Information and Communication Technologies)» (ΦΕΚ: 3047/22.07.2020/τ.Β’) για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 (έναρξη μαθημάτων τον Οκτώβριο 2023).

Η διάρκεια του διεπιστημονικού-διαθεματικού Π.Μ.Σ. είναι τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα (δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα διδασκαλία, το τρίτο εξάμηνο εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας).

Ποσοστό έως 90% των μαθημάτων διεξάγονται εξ’ αποστάσεως. Το ωρολόγιο πρόγραμμα των προβλεπόμενων τεσσάρων μαθημάτων, διάρκειας τριών εκπαιδευτικών ωρών έκαστο ανά εβδομάδα διδασκαλίας, περιλαμβάνει: εξ αποστάσεως διδασκαλία Δευτέρα 18.00-21.00 Τετάρτη 18:00-21:00, Παρασκευή 18:00-21:00 και Σάββατο 09:00-12:00.

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται στην ελληνική γλώσσα, ενώ η βιβλιογραφία περιλαμβάνει επιστημονικά άρθρα και συγγράμματα στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.

Το διεπιστημονικό–διαθεματικό Π.Μ.Σ. με τίτλο: «Κλιματική Κρίση και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (MSc in Climate Crisis and Information and Communication Technologies)» απευθύνεται σε πτυχιούχους Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή αντιστοίχων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Ενδεικτικά αναφέρονται πτυχιούχοι: Τμημάτων Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών, διπλωματούχοι μηχανικοί Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών, Τμημάτων και Σχολών Γεωεπιστημών (Γεωλογία, Περιβάλλον, Οικολογία, Γεωπονική), Τμημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Τμημάτων Νομικής, ή Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης. Επιπλέον, Απόφοιτοι Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Απόφοιτοι παραγωγικών Στρατιωτικών Σχολών Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας κ.α.

Η επιλογή μεταξύ των υποψηφίων γίνεται με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών (βιογραφικό σημείωμα και συνέντευξη από επιτροπή Καθηγητών και Καθηγητριών εξ αποστάσεως με χρήση ψηφιακών μέσων, π.χ. μέσω Skype κ.α.).

Τα συνολικά τέλη φοίτησης είναι τρεις χιλιάδες εννιακόσια (3.900) ευρώ και, σύμφωνα με τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών, καταβάλλονται σε τρεις ισόποσες δόσεις (η πρώτη δόση μετά την αποδοχή της αίτησης και οι επόμενες δόσεις κατά την έναρξη του εαρινού εξαμήνου τον Φεβρουάριο 2024 και του επόμενου χειμερινού ακαδημαϊκού εξαμήνου τον Σεπτέμβριο 2024). Η καταβολή των τελών μπορεί να γίνει με χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας. Με βάση την κείμενη νομοθεσία, αριθμός φοιτητών και φοιτητριών που δεν υπερβαίνει το 30% του συνόλου έχει δικαίωμα να απαλλαγεί εν όλω της καταβολής των τελών φοίτησης εφόσον πληρούνται συγκεκριμένα κριτήρια.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από τις 24 Απριλίου 2023 μέχρι και την 31η Αυγούστου 30η Σεπτεμβρίου 2023.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν για την συμπλήρωση και υποβολή των αιτήσεών τους έναν από τους ακόλουθους δύο εναλλακτικούς τρόπους:

 • (i) Συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Π.Μ.Σ. «ΑΡΙΣΤΥΛΛΟΣ» στην ηλεκτρονική διεύθυνση (URL) https://www.ds.unipi.gr/pmssys/web/index.php(προτεινόμενος τρόπος).
 • (ii) Συμπλήρωση της σχετικής αίτησης σε μορφή αρχείου MS-WORD ή χειρόγραφα. Κατόπιν, και εντός της παραπάνω προθεσμίας, εκτύπωση (στην περίπτωση του αρχείου MS-WORD) και υπογραφή της αίτησης και, μαζί με τα αναγκαία δικαιολογητικά, κατάθεση είτε με συστημένη ταχυδρομική αποστολή είτε με φυσική παρουσία. Αιτήσεις σε μορφή αρχείου MS-WORD και πληροφοριακό υλικό διατίθενται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://masters.ds.unipi.gr/MSc_Climate_ICT/.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση υποψηφιότητας.
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 3. Αντίγραφα τίτλων σπουδών ή άλλα στοιχεία (π.χ. βεβαίωση περάτωσης) από τα οποία να προκύπτει ότι έχουν αποφοιτήσει.
 4. Αναλυτική βαθμολογία (μία για κάθε τίτλο σπουδών).
 5. Αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ για όσους είναι κάτοχοι τίτλων σπουδών από ΑΕΙ της αλλοδαπής (εφόσον υπάρχει).
 6. Επικυρωμένο αποδεικτικό καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.
 7. Επικυρωμένα αποδεικτικά επαρκούς γνώσης της Ελληνικής γλώσσας (σε περίπτωση αλλοδαπών υποψηφίων).
 8. Βεβαιώσεις και λοιπά αποδεικτικά επαγγελματικής και ερευνητικής δραστηριότητας (εάν υπάρχουν).
 9. Δύο (2) συστατικές επιστολές.
 10. Φωτοαντίγραφα τυχόν επιστημονικών εργασιών και δημοσιεύσεων.
 11. Φωτοτυπία και των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
 12. Μια (1) φωτογραφία
 13. Υπεύθυνη Δήλωση (μέσω της υπηρεσίας https://www.gov.gr/ ή με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής σε ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα στην Ελλάδα) όπου θα δηλώνεται από τον υποψήφιο ή την υποψήφια ότι τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται και κατατίθενται στο φάκελό τους είναι αληθή.

Γνώση Αγγλικής Γλώσσας

Η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας αποδεικνύεται με πτυχίο First Certificate in English του Πανεπιστημίου Cambridge ή του Cambridge Assessment English ή First Certificate in English του Cambridge Assessment English overall score 160-179. •Certificate in Advanced English του Cambridge Assessment English overall score 160-179. •Bulats English Language Test, βαθμολογία 60-74, του Πανεπιστημίου του Cambridge ή του Cambridge Assessment English. •International English Language Testing System (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) ή του Cambridge Assessment English – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 5,5 έως 6,5. •Business English Certificate – Vantage (BEC Vantage) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) ή το Cambridge Assessment English ή Business English Certificate Vantage του Cambridge Assessment English overall score 160-179. •Business English Certificate Preliminary του Cambridge Assessment English overall score 160-170. •Preliminary English Test του Cambridge Assessment English overall score 160-170. •(ECCE)- Examination for the Certificate of Competency in English του Πανεπιστημίου Michigan (Cambridge Michigan Language Assessments – CaMLA) ή του Michigan Language Assessment. •London Tests of English Level 3 – Upper Intermediate Communication – του Edexcel ή Pearson Test of English General Level 3 Upper – Intermediate Communication – του Edexcel ή Edexcel Level I Certificate in ESOL International (CEF B2). •Certificate in Integrated Skills in English ISE II του Trinity College London. •City & Guilds Level 1 Certificate in ESOL International (reading, writing and listening)-Communicator – και City & Guilds Level 1 Certificate in ESOL International (spoken) -Communicator – (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης) ή City & Guilds Certificate in International ESOL – Communicator – και City & Guilds Certificate in International Spoken ESOL – Communicator – (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης). •Test of English for International Communication (TOEIC) βαθμολογία από 505 έως 780 του Educational Testing Service/Chauncey, USA. •EDI Level 1 Certificate in ESOL International JETSET Level 5 (CEF B2) ή Pearson EDI Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2) ή Pearson LCCI Level 1 Certificate in ESOL International (CEFR B2). •Pearson LCCI EFB Level 3 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, σε περίπτωση που η μία εκ των ενοτήτων είναι με βαθμό “Pass”). •Pearson LCCI EFB Level 2 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βαθμό “Distinction” ή “Credit”). •OCNW Certificate in ESOL International at Level 1 (Common European Framework equivalent level B2) (μέχρι 31/8/2009). •Ascentis Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2). •ESB Level 1 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level B2). •Michigan State University – Certificate of English Language Competency (MSU – CELC): CEF B2. •Test of Interactive English, B2+ Level (ACELS). •Test of Interactive English, B2 Level (ACELS) ή Test of Interactive English, B2 Level (Gatehouse Awards). •NOCN Level 1 Certificate in ESOL International (B2). •AIM Awards Level 1 Certificate in ESOL International (B2) (Ενότητες: Listening, Reading, Writing, Speaking). •Michigan English Language Assessment Battery (MELAB) βαθμολογία από 80 έως 90 του Cambridge Michigan Language Assessments. •Michigan English Test (MET) βαθμολογία από 157 έως 189 του Cambridge Michigan Language Assessments. •LRN Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2). •GA Level 1 Certificate in ESOL International – (CEFR: B2) ή GA Level 1 Certificate in ESOL International (Classic B2). •Β2 – LanguageCert Level 1 Certificate in ESOL International (Listening, Reading, Writing) (Communicator B2) και Β2 – LanguageCert Level 1 Certificate in ESOL International (Speaking) (Communicator B2) OCNLR Level 1 Certificate in ESOL International (CEFR B2) •VTCT (ITEC) Level 1 Certificate in ESOL International (B2) (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης) ή Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου B2 του Ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.

Διαδικασία Αξιολόγησης Υποψηφίων Φοιτητών

Η αξιολόγηση των υποψήφιων του Π.Μ.Σ. γίνεται από αντίστοιχη Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων (ΕΑΥ) η οποία αποτελείται από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος στο Π.Μ.Σ.

Τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων είναι τα ακόλουθα:

 • Τίτλοι Σπουδών.
 • Βαθμολογίες τίτλων σπουδών και μαθημάτων που είναι συναφή με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ.
 • Επάρκεια γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.
 • Πεδίο και διάρκεια εργασιακής και ερευνητικής εμπειρίας.
 • Συστατικές επιστολές.
 • Συνέντευξη.

Οι τελικοί πίνακες των εισακτέων και των επιλαχόντων θα ανακοινώνονται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή ερώτημα, μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Επικοινωνία με τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.
«Κλιματική Κρίση και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
(
MSc in Climate Crisis and Information and Communication Technologies)»

Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Οδός Οδ. Ανδρούτσου 150 (3ος όροφος, γραφείο 306), ΤΚ 18532 Πειραιάς (Δευ-Τετ-Παρ 10:00–14:00)

Τηλέφωνο: 210.414.2772, +30-6949976800
Webhttps://masters.ds.unipi.gr/MSc_Climate_ICT/
Emailmaniatis(-at-)unipi(-dot-)grMSc_Climate_ICT(-at-)unipi(-dot-)gr
Facebookhttps://www.facebook.com/Unipi-MSc-Climate-ICT-105824034528565
Linkedinhttps://www.linkedin.com/company/unipimscclimateict/
Twitterhttps://twitter.com/UnipiMScClimate

Πηγή: https://masters.ds.unipi.gr/MSc_Climate_ICT/submissions/

Κατηγορία: Νέα,Μεταπτυχιακές Σπουδές

Ημερομηνία Λήξης Προβολής: 1 Οκτωβρίου 2023