Γραφείο Διασύνδεσης

Π.Μ.Σ. «Δημόσια Διοίκηση» στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας προσκαλεί υποψηφίους/ες μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες για υποβολή αιτήσεων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.): «Δημόσια Διοίκηση» (Master of Science (M.Sc.) in Public Administrationκατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-24, με έναρξη σπουδών το Φεβρουάριο 2024.

 

Το Π.Μ.Σ. έχει διάρκεια τριών (3) ακαδημαϊκών εξαμήνων, εκ των οποίων το 3ο εξάμηνο διατίθεται για την  εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Κατά τη διάρκεια των πρώτων δύο (2) εξαμήνων οι φοιτητές/τριες θα παρακολουθήσουν έξι (6) υποχρεωτικά μαθήματα, που περιλαμβάνουν διδασκαλία δεκατριών (13) εβδομάδων. Η διδασκαλία των μαθημάτων θα πραγματοποιείται εξ’ ολοκλήρου με τη χρήση μεθόδων σύγχρονης εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του ν.4957/2022.

Το Π.Μ.Σ. απονέμει το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Δημόσια Διοίκηση» (Master of Science (M.Sc.) in «Public Administration»).

Στο Π.Μ.Σ γίνονται δεκτοί/ες κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν.4485/2017.

Τα τέλη φοίτησης έχουν οριστεί σε 2.700€ συνολικά για τις τρείς (3) περιόδους του προγράμματος, από τα οποία θα πρέπει να καταβληθούν 1.000€ για την εγγραφή στην 1η περίοδο, 850€ κατά την ανανέωση εγγραφής στην 2η περίοδο, και 850€ κατά την ανανέωση εγγραφής στην 3η περίοδο.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

 • Αντίγραφο πτυχίου ελληνικού ΑΕΙ, ή αντίγραφο πτυχίου ανώτατου ιδρύματος της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ).
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων στην οποία να αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου
 • Πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας εάν υπάρχει.
 • Πλήρες βιογραφικό σημείωμα.
 • Αντίγραφα από τυχόν άλλα πτυχία ή διπλώματα ΑΕΙ ή αντίστοιχου ιδρύματος της αλλοδαπής, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ).
 • Αντίγραφα δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά, συνέδρια εφόσον υπάρχουν
 • Πιστοποιητικά προϋπηρεσίας και επαγγελματικού έργου καθώς και κάθε άλλο πιστοποιητικό για έργο ή δραστηριότητα που μπορεί να βοηθήσει στην επιλογή του/της υποψηφίου/ας.
 • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου.
 • Μία πρόσφατη φωτογραφία σε ηλεκτρονική μορφή, η οποία επισυνάπτεται στην ηλεκτρονική φόρμα αίτησης του /της υποψηφίου/ας.

Η επιλογή των εισακτέων πραγματοποιείται από Επιτροπή μελών ΔΕΠ (Επιτροπή Επιλογής), που συγκροτείται με απόφαση της Συντονιστική Επιτροπής (ΣΕ) του Π.Μ.Σ. Για την επιλογή των υποψηφίων τα κριτήρια αξιολόγησης (και η αντίστοιχη μοριοδότηση) είναι τα ακόλουθα:

 1. Βαθμός πτυχίου ή Μ.Ο. Βαθμολογίας (Έως 25 μόρια)
 2. Επαγγελματική ή/και ερευνητική εμπειρία (έως 25 μόρια)
 3. Γνώση Αγγλικής γλώσσας (έως 10 μόρια)
 4. Λοιπά στοιχεία που περιλαμβάνονται στο βιογραφικό σημείωμα (έως 10μόρια)
 5. Συνέντευξη (έως 30 μόρια).

Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους, σε ειδική φόρμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://mpa.uowm.gr/admission επισυνάπτοντας σε ηλεκτρονική μορφή τα δικαιολογητικά τους, και συμπληρώνοντας όλα τα υποχρεωτικά πεδία σύμφωνα με τις οδηγίες της ηλεκτρονικής φόρμας,   από 30-11-2023 έως και 14-1-2024 .

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται: ­

Στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ., τηλ.: 2467440042  (9:00 – 12:00) και email: mpa@uowm.gr

Στη Διευθύντρια του Π.Μ.Σ. (Καθηγήτρια κ. Ασπασία Βλάχβεη), τηλ.: 6946001473 ­

Στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. https://mpa.uowm.gr

 

Προκήρυξη

Κατηγορία: Νέα

Ημερομηνία Λήξης Προβολής: 14 Ιανουαρίου 2024