Γραφείο Διασύνδεσης

Ετήσιο διεθνές βραβείο στο καλύτερο δημοσίευμα στο ευρύτερο πεδίο της νομισματικής και σφραγιστικής του Βυζαντίου και των λατινοκρατούμενων περιοχών του ελλαδικού χώρου και της Κύπρου