Γραφείο Διασύνδεσης

10 θέσεις υποψηφίων διδακτόρων στο τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων του ΓΠΑ

Το Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού (τΔΙΓΕΣΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών προτίθεται να καλύψει τις παρακάτω δέκα (10) θέσεις Υποψηφίων Διδακτόρων χωρίς χρηματική αμοιβή, με άμεση έναρξη:

 • Μία (1) θέση υποψηφίου διδάκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Ανάλυση Κύκλου Ζωής & εφοδιαστική αλυσίδα».
 • Μία (1) θέση υποψηφίου διδάκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Διαχείριση κρίσεων & εφοδιαστική αλυσίδα».
 • Μία (1) θέση υποψηφίου διδάκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική ανθεκτικότητα».
 • Μία (1) θέση υποψηφίου διδάκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Πελατοκεντρικές αγροδιατροφικές εφοδιαστικές αλυσίδες».
 • Μία (1) θέση υποψηφίου διδάκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Συνδυασμός και ενίσχυση των σύγχρονων αντιλήψεων περί βραχέων εφοδιαστικών αλυσίδων, κυκλικής οικονομίας, και βιοοικονομίας».
 • Μία (1) θέση υποψηφίου διδάκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Ανάπτυξη ποιοτικών και ποσοτικών προσεγγίσεων για την αξιολόγηση της ανθεκτικότητας εφοδιαστικών αλυσίδων».
 • Μία (1) θέση υποψηφίου διδάκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Αειφορικές εφαρμογές για τον σχεδιασμό και τη διαχείριση ανθρωπιστικών εφοδιαστικών αλυσίδων».
 • Μία (1) θέση υποψηφίου διδάκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Ανάλυση Χρονολογικών Σειρών».
 • Μία (1) θέση υποψηφίου διδάκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Διαχείριση Μεγάλων Δεδομένων».
 • Μία (1) θέση υποψηφίου διδάκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Ποσοτικές μέθοδοι με εφαρμογές στο μάρκετινγκ».

Ο ενδιαφερόμενος υποψήφιος θα πρέπει:

α) να είναι απόφοιτος Θετικών ή Κοινωνικών Επιστημών ή Επιστημών συναφούς αντικειμένου πρώτου πτυχίου ή ΜΔΕ του τΔΙΓΕΣΕ. Τη συνάφεια θα εξετάζει κάθε φορά η αντίστοιχη ΕΑΑ.

β) να διαθέτει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ομοταγούς Ιδρύματος της αλλοδαπής, ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου, στα γνωστικά αντικείμενα έρευνας και διδασκαλίας του τΔΙΓΕΣΕ ή τα πλέον συγγενή με αυτά, αλλά που προάγουν την ακαδημαϊκή διεπιστημονική φυσιογνωμία του τΔΙΓΕΣΕ.

γ) να διαθέτει αποδεικτικό τουλάχιστον καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας.

Οι φάκελοι υποψηφιότητας θα ελεγχθούν από Επιτροπή Αξιολόγησης Αιτήσεων (ΕΑΑ) ανά γνωστικό αντικείμενο ως προς την πληρότητα των τυπικών προσόντων. Η συνέλευση του Τμήματος, μετά από εισήγηση της ΕΑΑ, θα αποφασίσει την αποδοχή των υποψηφιοτήτων μετά από συνεκτίμηση των εξής κυρίως κριτηρίων:

 1. Ακαδημαϊκή επίδοση
 2. Αποδεδειγμένη καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 3. Εργασιακή εμπειρία ή/και συμμετοχή σε προγράμματα/μελέτες ή/και επιπλέον σπουδές (ή κατάρτιση) σε αντικείμενα συναφή με το αντικείμενο των υπό προκήρυξη θέσεων
 4. Κάθε άλλο στοιχείο σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης.
 5. Δημοσιευμένο έργο σε επιστημονικά περιοδικά/ ανακοινώσεις σε συνέδρια

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στον ιστοχώρο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (www.aua.gr) και οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι διδάκτορες θα μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους, από 30-10-2023 μέχρι και 30-11-2023 (και ώρα 15:00), στη Γραμματεία του Τμήματος Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων & Συστημάτων Εφοδιασμού. Ο υποψήφιος θα πρέπει να υποβάλλει έντυπη ή ηλεκτρονική αίτηση* στην οποία να αναφέρονται μεταξύ άλλων: α) ο βαθμός πτυχίου/μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και ο τύπος των πτυχίων, β) τα αναγνωρισμένα διπλώματα γνώσης αγγλικής γλώσσας (π.χ. Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας, GCE, GCSE, Cambridge Proficiency, TOEFL), γ) η προτεινόμενη γλώσσα συγγραφής της διατριβής, δ) ο προτεινόμενος τίτλος (στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα), ε) ο προτεινόμενος επιβλέπων της Διδακτορικής Διατριβής.

Οι αιτήσεις (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής) θα πρέπει να συνοδεύονται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Ερευνητική πρόταση διδακτορικής διατριβής, η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής: (i) Τίτλος, θεματική περιοχή, λέξεις κλειδιά, (ii) συνοπτική περιγραφή του προτεινόμενου θέματος και ανασκόπηση της σχετικής πρόσφατης σχετικής βιβλιογραφίας, (iii) τεκμηρίωση της συνεισφοράς στην επιστήμη, καθώς και της ερευνητικής πρωτοτυπίας της προτεινόμενης διατριβής, (iv) βασική στόχευση, επιμέρους στόχοι, και αρχικά ερευνητικά ερωτήματα της προτεινόμενης διδακτορικής διατριβής, (v) προτεινόμενη μεθοδολογία έρευνας, (vi) τεκμηρίωση συνάφειας ή συνέργειας του προτεινόμενου θέματος με το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος, (vii) βιβλιογραφικές αναφορές που εμφανίζονται στην ερευνητική πρόταση της διδακτορικής διατριβής (σύστημα βιβλιογραφικών αναφορών Harvard).

β) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα,

γ) Αντίγραφο πτυχίου** ή διπλώματος Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου της αλλοδαπής και αναλυτική βαθμολογία σπουδών,

δ) Αντίγραφο διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών Α.Ε.Ι.** της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου της αλλοδαπής και αναλυτική βαθμολογία σπουδών,

ε) Αποδεικτικό τουλάχιστον καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας.

στ) Δύο (2) συστατικές επιστολές από μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. της χώρας ή καθηγητές της αλλοδαπής, σε φάκελο κλειστό από τον συστήνοντα ή με ηλεκτρονική αποστολή στο email της γραμματείας του τΔΙΓΕΣΕ (digese_19@aua.gr),

ζ) Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο υποψήφιος δηλώνει ότι δεν έχει γίνει δεκτός για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής σε άλλο Α.Ε.Ι. στην Ελλάδα ή το εξωτερικό (θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής ή από το opengov).

Για τις έντυπες αιτήσεις θα ληφθεί υπόψη η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου.

Δικαιολογητικά που θα σταλούν εκπρόθεσμα δεν θα ληφθούν υπόψη.

*Σημείωση 1: Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την ηλεκτρονική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος ΔΙΓΕΣΕ, θα πρέπει να είναι οργανωμένα σε ένα ενιαίο ηλεκτρονικό αρχείο.

**Σημείωση 2: Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. του εξωτερικού, θα πρέπει να υποβληθούν και σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας τους από το ΔΟΑΤΑΠ.

Πληροφορίες:

Γραμματεία τΔΙΓΕΣΕ: τηλ. 2262022569, e-mail: digese_19@aua.gr

Καθηγητής Π. Τριβέλλας (ΔΔΣ): ptrivel@aua.grptrivel@yahoo.com

Προκήρυξη

Κατηγορία: Διδακτορικά / Μεταδιδακτορικά,Νέα

Ημερομηνία Λήξης Προβολής: 1 Δεκεμβρίου 2023