Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις για πραγματοποίηση εκδηλώσεων στο προσεχές χρονικό διάστημα.

Αρχική

Το Γραφείο Διασύνδεσης (ΓΔ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου μαζί με την «Πρακτική Άσκηση» και την «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας» αποτελούν συνεργαζόμενες πράξεις της «Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας» (ΔΑΣΤΑ) και λειτουργεί στα πλαίσια του ΕΠΕΔΒΜ 2007-2013. Στόχος του Γραφείου Διασύνδεσης είναι να βοηθήσει τους φοιτητές και τους απόφοιτους να προσεγγίσουν ομαλά τη μελλοντική τους σταδιοδρομία αλλά και να αναζητήσουν εργασία εναρμονισμένη με τις προσωπικές τους δεξιότητες και με τις γνώσεις που αποκόμισαν από τις σπουδές τους. Επομένως, το Γραφείο Διασύνδεσης προσφέρει στους/στις φοιτητές/τριες πληροφόρηση τόσο σε θέματα που αφορούν τη σταδιοδρομία τους και τη συνεχιζόμενη εκπαίδευσή τους, όσο και σε θέματα που αφορούν γενικότερα τους νέους ανθρώπους (π.χ. εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, κοινωνικά, κτλ.).
Αποτελέσματα Ερευνών Αποφοίτων
Αναρτημένες θέσεις εργασίας από φορείς