Γραφείο Διασύνδεσης

Σχετικά με εμάς

Το Γραφείο Διασύνδεσης (ΓΔ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου απευθύνεται στους/στις φοιτητές/τριες και στους/ στις αποφοίτους/τες του Ιδρύματος με κύριο στόχο τη σύνδεση του Πανεπιστημίου Αιγαίου με την αγορά εργασίας και την παραγωγή γενικότερα. Στο πλαίσιο αυτό, η «Διασύνδεση» αφορά στη σχέση φοιτητών/τριων και αποφοίτων του Ιδρύματος με την εργασιακή και εκπαιδευτική τους εμπειρία, ιδιαίτερα κατά τα πρώτα χρόνια σταδιοδρομίας τους (μεταπτυχιακές σπουδές και εύρεση εργασίας).

Στο πλαίσιο του σχεδιασμού για τη λειτουργία του Γραφείου Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου για τα επόμενα χρόνια,  έχουν προσμετρηθεί δύο βασικές ιδιαιτερότητες του ιδρύματος συγκριτικά με άλλα ΑΕΙ.

  • Η γεωγραφική διασπορά του Πανεπιστημίου σε έξι Πανεπιστημιακές Μονάδες, οι οποίες είναι εγκατεστημένες σε έξι διαφορετικά νησιά του Αιγαίου (Βορείου και Νοτίου)
  • Η παροχή νέων, μη ευρέως γνωστών στην αγορά, τίτλων σπουδών σε καινοτόμα γνωστικά αντικείμενα

Λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω διαστάσεις, και με στόχο να αμβλυνθούν οι δυσκολίες εξυπηρέτησης, των φοιτητών/τριών / αποφοίτων λόγω της γεωγραφικής διασποράς, έργο του Γραφείου συνιστά συγκεκριμένα:

  • Η συγκρότηση,  οργάνωση και συστηματοποίηση των δράσεων του Γραφείου
  •  Η λειτουργία ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος για την παρακολούθηση της πορείας φοιτητών/τριών και αποφοίτων, το οποίο θα έχει δυνατότητα επικοινωνίας και  μεταφοράς δεδομένων στο υποσύστημα  ΟΠΕΣΠ της ΕΘΑΑΕ (Εθνικό σύστημα παρακολούθησης της πορείας των αποφοίτων) με αυτοματοποιημένο τρόπο.
  • Η υλοποίηση μηχανισμού ιχνηλάτησης φοιτητών-τριων και αποφοίτων

Η συμβουλευτική υποστήριξη φοιτητών/τριών και αποφοίτων σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού και σταδιοδρομίας σε σύνδεση με το ακαδημαϊκό τους προφίλ. Η παρακολούθηση ποσοτικών και ποιοτικών παραμέτρων ως προς την απορρόφηση των αποφοίτων στην αγορά εργασίας

  • Η δημοσιότητα των δράσεων του ΓΔ (π.χ. διοργάνωση Ημερών Καριέρας, σύνδεση / δικτύωση του ΓΔ με λοιπές δομές προώθησης της απασχόλησης)

Email επικοινωνίας: liaison at aegean.gr