Γραφείο Διασύνδεσης

Υποτροφίες Ιδρύματος Πηνελόπης Κατσέα – Σπάνδου

Το Κοινωφελές Ίδρυμα με την επωνυμία “ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΠΟΡΩΝ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ ΚΑΤΣΕΑ ΣΠΑΝΔΟΥ” προκηρύσσει την χορήγηση κατόπιν επιλογής – 7 υποτροφιών συνολικής αξίας 12.000 Ευρώ.

Ειδικότερα αποφάσισαν ότι 4 υποτροφίες αξίας 1.500€ κάθε μία, δηλαδή συνολικής αξίας 6.000€ θα χορηγηθούν για μόρφωση σε Τεχνικές Σχολές κάθε ειδικότητας και 3 υποτροφίες αξίας 2.000€ κάθε μία, δηλαδή συνολικής αξίας 6.000€ θα χορηγηθούν για Πανεπιστημιακή μόρφωση σε θετικές επιστήμες και εικαστικές τέχνες, σε εξαιρετικές όμως περιπτώσεις ιδιαιτέρας επίδοσης (με βαθμό «άριστα») οι 3 παραπάνω υποτροφίες θα χορηγηθούν και σε άλλες επιστήμες, οι οποίες θα χορηγηθούν και για τα 3 παρακάτω επίπεδα σπουδών, μόνο αν μείνουν αδιάθετες κάποιες από τις υποτροφίες των θετικών επιστημών, που αποτελούν τον κύριο στόχο του Ιδρύματος, και ειδικότερα 1 σε Προπτυχιακούς φοιτητές (οι οποίοι δεν θα φοιτούν στο 1 το έτος σπουδών το ακαδημαϊκό έτος 2023 – 2024, 1 σε Μεταπτυχιακούς φοιτητές και 1 σε υποψήφιο Διδάκτορα, στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις :

1. Να είναι ελληνικής ιθαγένειας και ηλικίας μέχρι και 36 ετών.
2. Να κατάγονται από το Ασβεστοχώρι Θεσσαλονίκης.
3. Να προέρχονται από αποδεδειγμένα φτωχές οικογένειες.
4. Να διακρίνονται για την επίδοση τους στα γράμματα

Το ύψος της υποτροφίας ανέρχεται στο ποσό των 125€ το μήνα για κάθε έναν υπότροφο για μόρφωση σε Τεχνικές Σχολές και στο ποσό των 166,5 € το μήνα για κάθε έναν υπότροφο για Πανεπιστημιακή μόρφωση. Η υποτροφία θα αρχίσει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2023 – 2024.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν στην έδρα του ιδρύματος, στο Ασβεστοχώρι Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 57010, αίτηση (στην οποία πρέπει να απαρριθμούνται και περιγράφονται αναλυτικά όλα τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά, άλλως θα θεωρείται ότι δεν έχει γίνει κατάθεσή τους, το δε ίδρυμα δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη), μέχρι και 22.01.2024 συνοδευόμενη από τα απαραίτητα πρόσφατα (με ημερομηνία έκδοσης επικύρωσης από 22.12.2023 έως και 22.01.2024) και νόμιμη επίσημη μετάφραση στα ελληνικά για τυχόν ξενόγλωσσα αλλοδαπής προέλευσης δικαιολογητικά. Η επιλογή των υποτρόφων θα γίνει στις 07.02.2024.

Για το πλήρες κείμενο της Προκήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Πρόεδρο του Ιδρύματος κ. Χατζηαντωνίου Νικόλαο στα τηλέφωνα 2310 359400 και 6932248105.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πηγή: https://www.eduguide.gr/

  • Λήξη Υποβολής: 3 Μαρτίου 2024

    Τοποθεσία: Ελλάδα