Γραφείο Διασύνδεσης

Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας: Υποτροφίες Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με αντικείμενο τη διερεύνηση της ταξινομικής ομάδων οργανισμών με εξάπλωση κυρίως στον ελληνικό χώρο

Η Διευθύντρια του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας καλεί

τους ενδιαφερόμενους δυνητικούς δικαιούχους να υποβάλουν Αιτήσεις στο πλαίσιο της παρούσας Προκήρυξης, η οποία χρηματοδοτείται από τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (εφεξής «Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.»), με Φορέα Υλοποίησης το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (εφεξής «ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.»), σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που παρουσιάζονται στο συνημμένο αρχείο.

Η συνολική δαπάνη της Προκήρυξης ανέρχεται στα 262.500,00€.

Η υποβολή των προτάσεων γίνεται

αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ

https://portal.hfri.gr/

Έναρξη Υποβολών: Πέμπτη 01 Φεβρουαρίου 2024, 12:00 (ώρα Ελλάδας)
Λήξη Υποβολών: Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου 2024, 13:00 (ώρα Ελλάδας)

Η προκήρυξη θα δημοσιευτεί και στην ακόλουθη ιστοσελίδα:

gsri.gov.gr


Προκήρυξη

Υποτροφίες Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με αντικείμενο τη διερεύνηση της ταξινομικής ομάδων οργανισμών με εξάπλωση κυρίως στον ελληνικό χώρο

Πηγή: https://www.elidek.gr/

  • Λήξη Υποβολής: 3 Μαρτίου 2024

    Τοποθεσία: Ελλάδα