Γραφείο Διασύνδεσης

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ προσλαμβάνει υποψήφιους διδάκτορες

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, προκηρύσσει την πλήρωση τριών θέσεων έκτακτου προσωπικού, με συμβάσεις υποτροφίας μικρής διάρκειας.

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ προτίθεται να συνάψει τρεις συμβάσεις υποτροφίας και προσκαλεί υποψήφιους διδάκτορες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

Οι υποτροφίες θα αντιστοιχούν θεματικά στα πεδία ερευνητικών δραστηριοτήτων του Ε.Ι.Π., ενώ το συνολικό διαθέσιμο κονδύλι θα ανέλθει σε έως 30.000 ευρώ και θα καλυφθεί από το καταπίστευμα «Ε.Ι.Π.-ΝΟΣΤΟΣ».

Η χρονική διάρκεια κάθε σύμβασης θα είναι έως δώδεκα μήνες από την ημερομηνία έναρξης, και σε κάθε περίπτωση το χρονικό διάστημα εκπόνησης της διατριβής συμπεριλαμβανομένου του αιτούμενου χρόνου υποτροφίας δεν θα ξεπερνά την πενταετία από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς επιτροπής.

Ως τόπος απασχόλησης του υποτρόφου ορίζεται η έδρα του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ, επί της οδού Βασιλίσσης Σοφίας 127, 115 21 Αθήνα, ή όπου αλλού απαιτήσουν οι ανάγκες υλοποίησης της διατριβής.

Απαραίτητα προσόντα

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υπήκοοι τρίτων χωρών εφόσον είναι μόνιμοι κάτοικοι της χώρας και γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα, και διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα:

Οι υποψήφιοι πρέπει:

  • Να είναι εγγεγραμμένοι σε Πανεπιστήμιο για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, με θέμα που να εμπίπτει στα πεδία ερευνητικών δραστηριοτήτων του Ε.Ι.Π . και στην τριμελή επιτροπή πρέπει να μετέχει Ερευνητής ή Συνεργαζόμενος Ερευνητής του Ε.Ι.Π.
  • Καθ’ όλη τη διάρκεια της υποτροφίας δεν θα πρέπει να χρηματοδοτούνται για τη Διδακτορική τους Διατριβή από άλλη πηγή (Υπεύθυνη Δήλωση)
  • O υποψήφιος διδάκτορας θα πρέπει να έχει ήδη ολοκληρώσει τουλάχιστον δύο έτη εργασίας, για την διδακτορική του διατριβή, υπό την επίβλεψη Ερευνητή ή ΕΛΕ ή Συνεργαζόμενου Ερευνητή του Ε.Ι.Π., σε εργαστήριο του Ε.Ι.Π..

Συνεκτιμώμενα Προσόντα

  • Βιογραφικό υποψηφίου διδάκτορα και ακαδημαϊκές επιδόσεις
  • Ανακοινώσεις σε Συνέδρια [προφορικές / αναρτημένες] και Δημοσιεύσεις
  • Ετήσια έκθεση / ετήσιες εκθέσεις προόδου, όπως έχουν κατατεθεί στο Πανεπιστήμιο

Υποβολή αιτήσεων 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι και την Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2023, μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: prosopiko@pasteur.gr.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έκτακτου προσωπικού στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, με συμβάσεις υποτροφίας μικρής διαρκείας (έως 12 μήνες).».

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη εδώ

Πηγή: https://www.proson.gr/ergasia/38734_elliniko-institoyto-paster-proslambanei-ypopsifioys-didaktores