Γραφείο Διασύνδεσης

Τέσσερις (4) θέσεις για μεταδιδακτορικούς/ές ερευνητές/τριες στο Τμήμα Οικονομικών του ΑΠΘ

Η Συνέλευση του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στη συνεδρίασή της με αρ. 180/24-10-2023, αποφάσισε την προκήρυξη

Ο/Η υποψήφιος/α μεταδιδακτορικός/ή ερευνητής/τρια για το παραπάνω γνωστικό αντικείμενο θα πρέπει να υποβάλει από 26/10/2023 έως 04/11/2023 αίτηση, την οποία θα βρει αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Τμήματος εδώ και θα συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. έντυπη αίτηση
  2. αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου σπουδών ιδρυμάτων της αλλοδαπής
  3. αντίγραφο Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου σπουδών ιδρυμάτων της αλλοδαπής (εφόσον υπάρχει)
  4. αντίγραφο Διδακτορικού Διπλώματος από ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου σπουδών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
  5.  αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα.
  6. κατάλογο επιστημονικών εργασιών που έχουν δημοσιευθεί/εκπονηθεί
  7. αναφορά ερευνητικής εμπειρίας μετά την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος
  8. πρόταση εκπόνησης ΜΕ βάσει της οποίας θα τεκμαίρεται η σημασία και η συμβολή της στην επιστήμη, σύμφωνα με το Υπόδειγμα που έχει καθορίσει το Τμήμα 

Η χρονική διάρκεια εκπόνησης της ΜΕ δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δώδεκα μηνών από την ημερομηνία έναρξης και όχι μεγαλύτερη από τριάντα έξι (36) μήνες.

Πληροφορίες : Μαρία Μιχαλίτσιου , e-mail: mihal@econ.auth.gr

Δείτε αναλυτικά τις προκηρύξεις για κάθε θέση παρακάτω:

Εφαρμοσμένη Οικονομική

Χρηματοοικονομικά

Χρηματοοικονομικά – Τραπεζική

Μάρκετινγκ

Πηγή: https://www.eduguide.gr/grad/prokyriksi_phd/2023-tesseris-4-theseis-gia-metadidaktorikous-es-ereunites-tries-sto-tmima-oikonomikon-tou-apth,2476