Γραφείο Διασύνδεσης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εισαγωγή φοιτητών στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών για απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, στην υπ’ αριθμ: 2/27-09-2023 συνεδρίαση της Συνέλευσης, αποφάσισε να προκηρύξει τέσσερις (4) θέσεις  Υποψήφιων Διδακτόρων στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών (Π.Δ.Σ.), για το Α.Ε.2023-24, σύμφωνα με τις διατάξεις, της υπ’ αριθμ. 671/11800 απόφασης έγκρισης του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών (ΦΕΚ 1559/8.5.2018 τ. Β’), όπως διορθώθηκε με την υπ’ αριθμ. 9 απόφαση στον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών(ΦΕΚ 148/30-1-2019 τ.Β’), κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου 4957/2022 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και τον εσωτερικό κανονισμό του Πανεπιστημίου Πατρών (ΦΕΚ5468/14-9-2023 τ. Β’) στα παρακάτω επιστημονικά πεδία:

  • Δύο  (2) θέσεις  στο Επιστημονικό πεδίο: «Οικονομικής Εργασίας και της Δημογραφίας » με θέματα:
  1. «Χαμηλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας και κατανάλωση στην Ελλάδα» (Low wage jobs and consumption in Greece)
  1. «Μονοψωνιακή δύναμη στην ελληνική αγορά εργασίας» (Labor Market Monopsony in Greece)
  • μία (1) θέση  στο Επιστημονικό πεδίο: «Οικονομικής Ανάλυσης και Πολιτικής  » με θέμα:
  1. «Κλιματική Αλλαγή και Κοινωνικοοικονομικές Επιδράσεις» (Climate Change and Socioeconomic Effects)
  • μία (1) θέση  στο Επιστημονικό πεδίο: «Μαθηματικές και Ποσοτικές Μέθοδοι & Μακροοικονομική  και Νομισματική Οικονομική » με θέμα:
  1. «Μελέτες στη Μακροοικονομετρία» (Essays on Μacroeconometrics)

Τα ελάχιστα τυπικά προσόντα των υποψηφίων για την εισαγωγή στο Π.Δ.Σ. του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, (Προϋποθέσεις και κριτήρια εισαγωγής) είναι τα εξής:

α) Κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος που έχει χορηγηθεί από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ή απόφοιτος προπτυχιακού προγράμματος σπουδών Α.Ε.Ι. κατ’ ελάχιστον πενταετούς διάρκειας που αντιστοιχεί σε τριακόσιες (300) πιστωτικές μονάδες του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Ακαδημαϊκών Μονάδων (ECTS), σύμφωνα με την τροποποίηση στο υπ.αριθμ.55/10.03.2023 ΦΕΚ άρθρο 28.

β) Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην Οικονομική Επιστήμη ή σε συναφές γνωστικό πεδίο, Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής, σύμφωνα με τον Κανονισμό των Διδακτορικών Σπουδών (ΦΕΚ 1559/8-5-2018)

Υποβολή αιτήσεων

Ο/η υποψήφιος/α υποβάλλει μέχρι και την 5η Νοεμβρίου  2023 σχετική αίτηση στη Συνέλευση του Τμήματος, συμπεριλαμβάνοντας τίτλο και σύντομο υπόμνημα της διδακτορικής διατριβής.

Στην αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται η προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης ( Ελληνική ή Αγγλική), καθώς και προτεινόμενος επιβλέπων Καθηγητής/τρια, με συναφές γνωστικό αντικείμενο ή επιστημονικό έργο, με το θέμα της διδακτορικής διατριβής.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που υποβάλλονται από κάθε υποψήφιο/α είναι τα εξής:

α) Σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος,

β) Αντίγραφα τίτλων σπουδών,

γ) Αντίγραφα αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών,

δ) Προσχέδιο / Σύντομο Υπόμνημα της προτεινόμενης διδακτορικής διατριβής στο οποίο θα συμπεριλαμβάνονται τα ερευνητικά ενδιαφέροντα και οι προτεραιότητες,

ε) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα όπου υποχρεωτικώς περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

  1. Σύντομη έκθεση γνωστικών και ερευνητικών ενδιαφερόντων στην οποία να αναφέρονται και οι λόγοι για τους οποίους ο υποψήφιος ενδιαφέρεται για διδακτορικές σπουδές στο Τμήμα
  2. Κατάλογος επιστημονικών δημοσιεύσεων, εφόσον υπάρχουν
  • Περίληψη μεταπτυχιακής εργασίας (για κατόχους Δ.Μ.Σ.), ή διπλωματικής εργασίας (για κατόχους ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου),

στ) Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης μιας επίσημης γλώσσας της Ε.Ε (κατά προτίμηση της Αγγλικής),

ζ) Τουλάχιστον δύο συστατικές επιστολές από Μέλη ΔΕΠ, είτε του εκπαιδευτικού Ιδρύματος του υποψηφίου είτε άλλων εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, που είναι εξοικειωμένα με την επιστημονική κατάρτιση του υποψηφίου,

η) Αντίγραφα εργασιών που έχουν εκπονηθεί σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών,

θ) Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν εκπονείται από τον υποψήφιο άλλη διδακτορική διατριβή σε ελληνικό ή ξένο Πανεπιστήμιο,

ι) Πιστοποιητικά βεβαίωσης τυχόν προηγούμενης επαγγελματικής εμπειρίας,

ια) Οτιδήποτε κρίνει ο υποψήφιος ότι ενισχύει την υποψηφιότητά του.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται και ηλεκτρονικά, από την ημερομηνία ανάρτησης της Πρόσκλησης στο δικτυακό τόπο του Τμήματος : http://www.econ.upatras.gr μέχρι και την 5η  Νοεμβρίου 2023 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://postgrad.econ.upatras.gr/el/candidates/application

και https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm

Αξιολόγηση αιτήσεων

Η Συνέλευση του Τμήματος συγκεντρώνει τις υποβληθείσες αιτήσεις και ορίζει μία τριμελή εισηγητική επιτροπή. Η τριμελής επιτροπή, που αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, εξετάζει τις αντίστοιχες αιτήσεις και τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα και καλεί τους υποψηφίους σε συνέντευξη. Κατόπιν υποβάλει στη Συνέλευση του Τμήματος αναλυτική εισήγηση, στην οποία αναγράφονται οι λόγοι για τους οποίους κάθε υποψήφιος πρέπει ή δεν πρέπει να γίνει δεκτός, καθώς και ο προτεινόμενος επιβλέπων.

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από τη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Παν. Πατρών, Πανεπιστημιούπολη, Ρίο, Τ.Κ 26504, τηλ.  2610 96 2591, e-mail: econ-secr@upatras.gr , κ. Παπαγιαννάκη.

Πηγή: https://www.upatras.gr/prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-gia-eisagogi-foititon-sto-tmima-oikonomikon-epistimon-gia-apoktisi-didaktorikou-diplomatos-6/