Γραφείο Διασύνδεσης

Πρόγραμμα COFUND

Το πρόγραμμα COFUND θα υποστηρίξει νέα ή υπάρχοντα διδακτορικά προγράμματα ή και προγράμματα μεταδιδακτορικών υποτροφιών.

Στόχος της δράσης είναι η διάδοση των πρακτικών του MSCA (Marie Skłodowska-Curie Actions), συμπεριλαμβανομένης της διεθνούς, διατομεακής και διεπιστημονικής ερευνητικής κατάρτισης καθώς και της κινητικότητας των ερευνητών σε όλα τα στάδια της σταδιοδρομίας τους.

Τα προτεινόμενα προγράμματα μπορούν να καλύπτουν οποιουσδήποτε κλάδους έρευνας (“bottom-up”), αλλά κατ’ εξαίρεση μπορούν επίσης να επικεντρωθούν σε συγκεκριμένους κλάδους. Συγκεκριμένα, αυτή η εστίαση μπορεί να εφαρμοστεί όταν τα προγράμματα βασίζονται σε εθνικές ή περιφερειακές Στρατηγικές Έρευνας και Καινοτομίας για Έξυπνη Εξειδίκευση (στρατηγικές «RIS3»).

Κατά την πρόσληψη, ένα Σχέδιο Ανάπτυξης Σταδιοδρομίας πρέπει να δημιουργηθεί από κοινού από τον επόπτη και κάθε ερευνητή που προσλαμβάνεται. Εκτός από τους ερευνητικούς στόχους, αυτό το σχέδιο περιλαμβάνει τις ανάγκες κατάρτισης και σταδιοδρομίας του ερευνητή, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης σε μεταβιβάσιμες δεξιότητες, διδασκαλίας, προγραμματισμού δημοσιεύσεων και συμμετοχής σε συνέδρια και εκδηλώσεις που στοχεύουν στο άνοιγμα της επιστήμης και της έρευνας στους πολίτες. Το σχέδιο πρέπει να φτιαχτεί στην αρχή της πρόσληψης και θα πρέπει να αναθεωρηθεί (και να ενημερωθεί όπου χρειάζεται) εντός 18 μηνών.

Ενδεικτικές προθεσμίες

  • 10 Οκτωβρίου 2023: Έναρξη της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων
  • 8 Φεβρουαρίου 2024: Προθεσμία υποβολής προτάσεων
  • Ιούλιος 2024: Κοινοποίηση των αποτελεσμάτων των προσκλήσεων στους αιτούντες (TBC)
  • Οκτώβριος 2024: Υπογραφή συμφωνίας επιχορήγησης για επιτυχημένα έργα (TBC)
  • Δεκέμβριος 2024: Έναρξη των πρώτων έργων, χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ (TBC)

Budget

96.57 εκατομμύρια ευρώ

Υποβολή αιτήσεων

Δείτε εδώ όλες τις λεπτομέρειες για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι τις 8 Φεβρουαρίου 2024.

Πηγή: https://www.eduguide.gr/nea2021/anoi3an-oi-aithseis-gia-programma-cofund/