Γραφείο Διασύνδεσης

Προκήρυξη νέων θέσεων για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΟΠΑ

Η Συνέλευση του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στην 1η συνεδρίασή της 22/09/2023, αποφάσισε την προκήρυξη θέσεων Υποψήφιων Διδακτόρων στα παρακάτω ερευνητικά θέματα:

1. Ετερογένεια οικογενειακών επιχειρήσεων: Οδηγοί και αποτελέσματα (Υπεύθυνη κ. Βουδούρη Ε, Καθηγήτρια, ivoudour@aueb.gr)
2. Big Data Analytics for Sustainability (Υπεύθυνος κ. Λεκάκος Γ., Καθηγητής, glekakos@aueb.gr)
3. Αναλυτικά μοντέλα για διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (Υπεύθυνος κ. Ιωάννου Γ., Καθηγητής, ioannou@aueb.gr)
4. Διοίκηση παραγωγής και συστημάτων (Υπεύθυνος κ. Ιωάννου Γ., Καθηγητής, ioannou@aueb.gr)
5. Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας και βελτιστοποίηση (Υπεύθυνος κ. Ιωάννου Γ., Καθηγητής, ioannou@aueb.gr)
6. Conceptual Modeling on Top of Heterogeneous Data Infrastructures (Υπεύθυνος κ. Χατζηαντωνίου Δ., Καθηγητής, damianos@aueb.gr)
7. Προσέλκυση και Επιλογή Ανθρώπινου Δυναμικού στην Ψηφιακή Εποχή (Υπεύθυνος κ. Νικολάου Ι., Καθηγητής, inikol@aueb.gr)
8. Ψηφιακά δίδυμα και μέθοδοι βελτιστοποίησης στη βιομηχανία και τις μεταφορές (Υπεύθυνος κ. Μούρτος Ι., Καθηγητής, mourtos@aueb.gr)
9. Συνδυαστική Βελτιστοποίηση και Τεχνητή νοημοσύνη (Υπεύθυνος κ. Μούρτος Ι., Καθηγητής, mourtos@aueb.gr)
10. Machine learning methods in routing optimization (Υπεύθυνος κ. Κρητικός Εμ., Αν. Καθηγητής, kmn@aueb.gr)
11. Ενσωμάτωση Τεχνικών Μηχανικής Μάθησης σε Μεθοδολογίες Βελτιστοποίησης (Υπεύθυνος κ. Ζαχαριάδης Εμ., Επικ. Καθηγητής, ezach@aueb.gr)
12. Αντιμετώπιση Σύνθετων προβλημάτων Εφοδιαστικής και Μεταφορών με Μαθευρετικές (Matheuristic) Μεθοδολογίες Βελτιστοποίησης (Υπεύθυνος κ. Ζαχαριάδης Εμ, Επικ. Καθηγητής, ezach@aueb.gr)
13. Delving into agency issues in new venture innovation (Υπεύθυνη κα Δεληγιάννη Ι. Επικ. Καθηγήτρια, idelig@aueb.gr)
14. Μοντέλα διαχείρισης ζήτησης και δυναμικής τιμολόγησης Βελτιστοποίησης (Υπεύθυνος κ. Ζήσης Δ, Επικ. Καθηγητής, dzisis@aueb.gr)
15. Μοντέλα επιχειρησιακής έρευνας στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας (Υπεύθυνος κ. Ζήσης Δ, Επικ. Καθηγητής, dzisis@aueb.gr)
16. Διαχείριση επιχειρησιακών διαδικασιών και βελτιστοποίηση (Υπεύθυνος κ. Ζήσης Δ, Επικ. Καθηγητής, dzisis@aueb.gr)

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά (postgrad_sob@aueb.gr) ή με απλό ταχυδρομείο (Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, 7ος όροφος, γραφείο 705, τηλ.: 210 8203 865) μέχρι και την Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2023 τα παρακάτω δικαιολογητικά στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών & Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων:

α) Σχετική αίτηση.
β) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
γ) Αντίγραφα των τίτλων σπουδών. Στην περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Ιδρύματα της αλλοδαπής, αυτοί πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
δ) Προσχέδιο της προτεινόμενης διδακτορικής διατριβής (ερευνητική πρόταση).
ε) Έκθεση ιεραρχημένων ερευνητικών ενδιαφερόντων και προτεραιοτήτων, σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α υποβάλλει αίτηση για περισσότερες από μία θέσεις της προκήρυξης.
στ) Πιστοποιητικό τουλάχιστον πολύ καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας.
ζ) Τουλάχιστον δύο συστατικές επιστολές από Καθηγητές ή Λέκτορες από αναγνωρισμένο ίδρυμα της ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

Οι ενδιαφερόμενοι, παρακαλούνται όπως μελετήσουν πρώτα προσεκτικά τον Κανονισμό Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας (Τεύχος Β’ ΦΕΚ 3826/06.09.2018) καθώς και την Τροποποίηση (Τεύχος Β’ ΦΕΚ 6019/20.12.2021) όπου αναφέρονται όλες οι σχετικές πληροφορίες και απαιτήσεις για την διεξαγωγή διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα. Το ΠΔΣ δύναται να απονείμει ετήσια υποτροφία ή βραβείο εξαιρετικής επίδοσης, κατόπιν αποφάσεως του αρμόδιου συλλογικού οργάνου και σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 15 (Τεύχος Β’ ΦΕΚ 6019/20.12.2021).

Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών & Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων (postgrad_sob@aueb.gr, 2108203 865, 670, 614) ή στους υπεύθυνους καθηγητές των παραπάνω ερευνητικών θεμάτων.

Προκήρυξη