Γραφείο Διασύνδεσης

Προκήρυξη θέσεων μεταδιδακτορικών ερευνητριών/ων στο Τμήμα Φιλολογίας ΑΠΘ

Η Συνέλευση του Τμήματος Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στη συνεδρίασή της αρ. 586/12-10-2023, αποφάσισε την προκήρυξη θέσεων Μεταδιδακτορικών Ερευνητριών/ων για έρευνα διάρκειας είκοσι τεσσάρων (24) μηνών με δυνατότητα παράτασης έπειτα από σχετική τεκμηρίωση στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα/πεδία:

 1. Λατινική ποίηση, μία (1) θέση, Επιβλέπων: Καθηγητής Φυντίκογλου Βασίλης.
 2. Λατινική πεζογραφία, μία (1) θέση, Επιβλέπων: Καθηγητής Φραγκουλίδης Σταύρος.
 3. Θεωρητική Γλωσσολογία: Σημασιολογία, μία (1) θέση, Επιβλέπουσα: Καθηγήτρια Παπαδοπούλου Δέσποινα.
 4. Θεωρητική Γλωσσολογία: Θεωρητικές προσεγγίσεις και μεθοδολογία πειραματικής έρευνας με σκοπό τη διερεύνηση του τονισμού σε παιδιά και ενήλικες, μία (1) θέση, Επιβλέπουσα: Καθηγήτρια Ρεβυθιάδου Ανθούλα.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν από κάθε υποψήφια/ο ως προϋπόθεση εξέτασης της υποψηφιότητάς της/του είναι τα ακόλουθα:

 1. Αίτηση εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας, σύμφωνα με το υπόδειγμα που συναρτάται στον παρόν ως Παράρτημα Α.
 2. Πρόταση εκπόνησης Μεταδιδακτορικής έρευνας, σύμφωνα με το υπόδειγμα που συναρτάται στον παρόν ως Παράρτημα Β.
 3. Αντίγραφο Πτυχίου ή Διπλώματος ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου σπουδών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
 4. Αντίγραφο Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου σπουδών ιδρυμάτων της αλλοδαπής (εφόσον υπάρχει).
 5. Αντίγραφο Διδακτορικού Διπλώματος από ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου σπουδών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
 6. Πιστοποιητικό που να αποδεικνύει την άριστη γνώση της ξένης γλώσσας (Γ2) στην οποία η/ο υποψήφια/ος δηλώνει ότι θα δημοσιευτούν τα αποτελέσματα της Μεταδιδακτορικής Έρευνας.
 7. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με κατάλογο επιστημονικών δημοσιεύσεων και αναφορά της ερευνητικής εμπειρίας, μετά την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές μέχρι τη Δευτέρα 23 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 14:00. Η αίτηση καθώς και το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@lit.auth.gr .

Η διαδικασία επιλογής (αξιολόγηση – ενστάσεις) πραγματοποιείται σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Επικαιροποιημένο Κανονισμό Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. (ΦΕΚ 5867/B/6.10.2023)

Στους επιλεγέντες απονέμεται από τη Συνέλευση του Τμήματος ο τίτλος της/του Μεταδιδακτορικής/ου Ερευνήτριας/η. Οι Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές που θα επιλεγούν οφείλουν να παρέχουν, εφόσον τους ανατεθεί από τη Συνέλευση του Τμήματος, αυτοδύναμο ή/και επικουρικό διδακτικό έργο στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος μέχρι οκτώ (8) ώρες εβδομαδιαίως και έναντι αμοιβής ύψους 18 €/ώρα για το αυτοδύναμο έργο και ύψους 12 €/ώρα για το επικουρικό, βάσει σύμβασης ανάθεσης έργου, που θα κληθούν να υπογράψουν. Η αμοιβή τους θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του έργου 50464 «Ενίσχυση των ερευνητικών και εκπαιδευτικών υποδομών και δραστηριοτήτων του Τμήματος Φιλολογίας» που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ Α.Π.Θ. και χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του.

Πληροφορίες: Γραμματεία Τμήματος Φιλολογίας Α.Π.Θ. [Κτίριο Διοίκησης, 2ος όροφος, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, TK 54124, e-mail: info@lit.auth.gr].

Προκήρυξη / Υπόδειγμα Αίτησης και Υπόδειγμα Πρότασης