Γραφείο Διασύνδεσης

Προκήρυξη για επιλογή υποψηφίων για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΔΙΠΑΕ

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, για το χειμερινό εξάμηνο 2023-2024, καλεί τους ενδιαφερομένους για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής να υποβάλουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής έχουν όσοι/ες πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

α) Είναι κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) και έχουν τίτλο βασικών σπουδών στη Λογιστικής και Χρηματοοικονομική ή σε επιστήμες συναφείς προς τα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος, ο οποίος χορηγείται από Ελληνικά Α.Ε.Ι. ή ομοταγή αναγνωρισμένα Ιδρύματα της αλλοδαπής.

β) Είναι κάτοχοι ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου, σε επιστήμες συναφείς προς το γνωστικό αντικείμενο μιας των Ειδικεύσεων των Π.Μ.Σ. του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, που οργανώνεται σε Τμήματα Α.Ε.Ι. και διαρκεί κατ’ ελάχιστον δέκα (10) υποχρεωτικά ακαδημαϊκά εξάμηνα με βάση τις προϋποθέσεις του άρ. 46 του ν. 4485/2017.

Η επιλογή των υποψηφίων και η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΔΙΠΑΕ γίνεται με βάσει όσα ορίζει ο Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος (ΦΕΚ).

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
 3. Αντίγραφο Πτυχίου ή διπλώματος ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών, με συνημμένη αναγνώριση από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π, εφόσον έχει αποκτηθεί σε Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής (όπου απαιτείται)
 4. Βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας πτυχίου/διπλώματος
 5. Αντίγραφο μεταπτυχιακού διπλώματος, με συνημμένη αναγνώριση από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π, εφόσον έχει αποκτηθεί σε Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής.
 6. Βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας μεταπτυχιακού τίτλου
 7. Αποδεικτικά στοιχεία (διπλώματα, αντίγραφα αποτελεσμάτων εξετάσεων) γνώσης της αγγλικής γλώσσας.
 8. Δύο συστατικές επιστολές
 9. Περίληψη διπλωματικής μεταπτυχιακής εργασίας
 10. Πλήρη αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων και πιστοποιητικά συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα, βεβαιώσεις σχετικής επαγγελματικής εμπειρίας κ.λπ. (εφόσον υπάρχουν).
 11. Ερευνητική Πρόταση (όπως περιγράφεται στο Παράρτημα Ι)

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@af.ihu.gr ή αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ή ταχυδρομικώς. Η διάρκεια υποβολής των αιτήσεων είναι έως και τις 13/11/2023.

Προκήρυξη

Πηγή: https://www.eduguide.gr/grad/prokyriksi_phd/2023-prokiryxi-gia-epilogi-ypopsifion-gia-ekponisi-didaktorikis-diatrivis-sto-tmima-logistikis-kai-hrimatooiko,2473