Γραφείο Διασύνδεσης

Θέση εργασίας στο ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ /ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “PARTNERSHIPS FOR SCIENCE EDUCATION – PAFSE” («ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ») ΩΣ ΕΞΗΣ:

 

 

 • ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ JUNIOR SOFTWARE DEVELOPER   (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ K1)

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου:

“Partnerships for Science Education – PAFSE”

(«Συμπράξεις για την Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες»)

 

που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Horizon 2020 Framework Programme – Grant Agreement ID: 101006468)

 

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση μίσθωσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.

 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: (http://aitisi.cti.gr)

Σχετικά συννημένα:

20231121_p849.pdf

 • Επωνυμία Εταιρίας: ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

  Ιστοσελίδα Εταιρίας: https://www.cti.gr/

  Πηγή: https://www.cti.gr/el/news-el/joboffers-el/5183-

  Επιστημονικά πεδία: Πολυτεχνική

  Λήξη Προβολής: 1 Δεκεμβρίου 2023

  Επιτρέπονται οι Αιτήσεις: Όχι