Συντονιστής/ρια ομάδων κοινότητας | Κοιν.Σ.Επ. Emantes

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΡΙΚΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ – ΑΘΗΝΑ

Προθεσμία υποβολής βιογραφικών: 28/09/2023 έως τις 12.00 το πρωί.
Η ειδοποίηση των προεπιλεγμένων ατόμων για συνέντευξη θα γίνει στις 29/09/2023 και οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν μόνο δια ζώσης το διάστημα 3-5/10/2023.
Η Κοιν.Σ.Επ. Emantes – International Lgbtqia+ Solidarity, προκηρύσσει μία (1) θέση συντονιστ@/ριας ομάδων κοινότητας
Σχετικά με την οργάνωση

Οι Emantes ιδρύθηκαν τον Ιούλιο του 2018 με αποκλειστικό πεδίο δράσης το πεδίο της ΛΟΑΤΚΙΑ+ κοινότητας των προσφύγων και αιτούντων/-σών άσυλο στην Ελλάδα.

Η δραστηριότητα των Emantes συνοψίζεται σε δύο βασικούς άξονες: ψυχοκοινωνική στήριξη στη ΛΟΑΤΚΙΑ+ προσφυγική κοινότητα και ευαισθητοποίηση της Κοινωνίας των Πολιτών αλλά και των θεσμών σχετικά με τα ΛΟΑΤΚΙΑ+ ζητήματα. Οι υπηρεσίες παρέχονται είτε άμεσα είτε μέσω παραπομπών σε άλλους φορείς.

Η συγκεκριμένη θέση εργασίας προκηρύσσεται για 2ετές έργο με έναρξη υλοποίησης τον Οκτώβριο του 2023 και αφορά στην ψυχοκοινωνική στήριξη με παροχή άμεσων υπηρεσιών σε τρανς και φυλοδιαφορετικούς ενήλικες με προσφυγικό προφίλ.

Ο ρόλος του προσώπου που θα συντονίζει τις ομάδες κοινότητας πλαισιώνεται από μια διεπιστημονική ομάδα επαγγελματιών όπου όλ@ εργάζονται για τον ίδιο σκοπό, στοχεύοντας σε μια ολιστική προσέγγιση, όπου τα πρόσωπα που υποστηρίζονται έχουν ενεργό ρόλο.

Περιγραφή ρόλου

Το πρόσωπο που θα αναλάβει αυτόν τον ρόλο στο πλαίσιο του έργου με τίτλο “TGNC (Trans and Gender Non-Conforming) refugees in Greece: Community Building and Empowerment” θα είναι υπεύθυνο για τον σχεδιασμό (μαζί με την project manager του έργου) και τη διεξαγωγή ομάδων κοινότητας με κύριο στόχο τον εντοπισμό των πεδίων στα οποία χρειάζονται δράσεις συνηγορίας, με μία bottom-up προσέγγιση. Στο πλαίσιο των ομάδων κοινότητας θα χρειαστεί να αναπτυχθεί κι ένα σχέδιο δράσης προς εφαρμογή. Δεκαοκτώ (18) εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του χρονοδιαγράμματος του έργου, όπου τα συμμετέχοντα πρόσωπα θα έχουν ενεργό ρόλο. Επιπροσθέτως, θα εκπαιδεύει και θα επιβλέπει ένα άτομο που ανήκει στην TGNC κοινότητα προσφύγων για το ρόλο τ@ εκπαιδευόμεν@ συντονιστ@.

Απαραίτητη προϋπόθεση η φυσική παρουσία στα εργαστήρια στην Αθήνα και η δυνατότητα παράλληλης διαχείρισης συμμετεχόντων διαδικτυακά.

Βασικά καθήκοντα

– Στενή συνεργασία με την project manager και την project coordinator του έργου.

– Υπεύθυν@ για την εκπαίδευση ατόμου που θα εργάζεται μαζί με τον/τη συντονιστή/-ρια ομάδων κοινότητας. Το εκπαιδευόμενο άτομο θα είναι το ίδιο μέλος της ΛΟΑΤΚΙΑ+ κοινότητας προσφύγων και θα εκπαιδευτεί στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου σχετικά με τον συντονισμό ομάδων κοινότητας και των σχεδιασμό δράσεων.

– Υπεύθυν@ για την οργάνωση, συντονισμό και διεξαγωγή 18 συναντήσεων κοινότητας με συμμετοχική, συνεργική και με bottom-up προσέγγιση.

– Συστηματική ενημέρωση των αρχείων, συλλογή δεδομένων και ασφαλή φύλαξή τους σύμφωνα με τα ισχύοντα πρωτόκολλα προστασίας προσωπικών δεδομένων.

– Τήρηση των πρωτοκόλλων της οργάνωσης Emantes.

– Σύνταξη αναφορών.

Απαραίτητα προσόντα

– Προϋπηρεσία (εθελοντικά ή μη) τουλάχιστον ενός έτους σε παρόμοιο πλαίσιο (διαπολιτισμικό, ΛΟΑΤΚΙΑ+ κοινότητα, ενήλικες)

– Προϋπηρεσία στον συντονισμό ομάδων

– Ελάχιστη προϋπηρεσία ενός έτους στο προσφυγικό πεδίο στην Ελλάδα

– Πολύ καλή γνώση ελληνικών και αγγλικών. Γνώση γαλλικών, ισπανικών, φαρσί και αραβικών θεωρείται επιπλέον προσόν

– Γνώσεις χειρισμού προγραμμάτων MS Office, Internet, Outlook

– Σημαντικές δεξιότητες: ομαδικότητα, συνεργασία, ευελιξία, έμφαση στη λεπτομέρεια, αποτελεσματικότητα στην επικοινωνία, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και εργασίας σε διαπολιτισμικό πλαίσιο

– Κατανόηση, ευαισθητοποίηση και διαρκής επιμόρφωση σχετικά με τα ζητήματα ταυτότητας και χαρακτηριστικών φύλου. Υψηλά κριτήρια επαγγελματικής και προσωπικής ακεραιότητας στο εργασιακό περιβάλλον

Επιθυμητά προσόντα

– Σπουδές ή επιμορφώσεις σε σχετικά επιστημονικά πεδία
– Γνώσεις ψυχοκοινωνικής στήριξης ή/και διαχείρισης τραύματος
– Προϋπηρεσία ή εμπειρία στον τομέα της έρευνας

Εργασιακό περιβάλλον

Ωράριο εργασίας πρωινό ή/και απογευματινό ανάλογα με τις ανάγκες. Ήσυχο και φιλικό περιβάλλον, προσβάσιμο για ΑΜΕΑ, στο κέντρο της Αθήνας. Προοπτικές προσωπικής εξέλιξης και επαγγελματικής ανάπτυξης.

Πολιτική μη διακρίσεων

H Kοιν.Σ.Επ. Emantes θα εξετάσει όλες τις αιτήσεις για τη θέση τ@ συντονιστ@/ριας ομάδων ενδυνάμωσης με βάση τις αρχές της μη διάκρισης λόγω εθνικότητας, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας/χαρακτηριστικών φύλου, θρησκείας, ηλικίας, οικογενειακής κατάστασης ή αναπηρίας.

Αποστολή βιογραφικών στα ελληνικά με θέμα “Για τη θέση Συντονιστή/-ριας ομάδων κοινότητας” στο info.emantes@gmail.com

Αποστολή συνοδευτικών και συστατικών επιστολών προαιρετικά.

Πηγή: https://socialpolicy.gr/2023/09/%cf%83%cf%85%ce%bd%cf%84%ce%bf%ce%bd%ce%b9%cf%83%cf%84-%cf%81%ce%b9%ce%b1-%ce%bf%ce%bc%ce%ac%ce%b4%cf%89%ce%bd-%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b1%cf%82-%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd.html