Παιδαγωγοί στο Δήμο Καβάλας

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη – Προσχολική Αγωγή Καβάλας», ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων (Παιδαγωγοί, Βρεφονηπιοκόμοι), για υλοποίηση της Δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» περιόδου 2023-2024.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, κατά τις ώρες 8:00 με 14:00, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΒΑΛΑΣ, Κ. Τσολάκη & Σερδάρογλου, ΤΚ 65403, ΚΑΒΑΛΑ, (τηλ. επικοινωνίας: 2510243764).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει την Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου 2023 και λήγει την Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2023 με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ.1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η/Υ

Πηγή: https://socialpolicy.gr/2023/09/%cf%80%ce%b1%ce%b9%ce%b4%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%bf%ce%af-%cf%83%cf%84%ce%bf-%ce%b4%ce%ae%ce%bc%ce%bf-%ce%ba%ce%b1%ce%b2%ce%ac%ce%bb%ce%b1%cf%82.html