Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ): Θέσεις εργασίας για Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς ή/και Μηχανικούς Πληροφορικής 

Το ΕΠΙΣΕΥ ανακοινώνει την

Την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την πλήρωση δύο (2) θέσεων έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου με τίτλο: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (2023-2025)» και κωδικό ΕΠΙΣΕΥ: 61123600 και Ε.Υ. τον Ερευνητή Α’ ΕΠΙΣΕΥ Δρ. Δημήτριο Καλογερά, το οποίο χρηματοδοτείται από το ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, και καλεί τους καλύπτοντες τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, υποβάλλοντας πρόταση κατάρτισης σύμβασης έργου χρόνου ιδιωτικού δικαίου, στο πλαίσιο υλοποίησης του ως άνω έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 1:Συνεργάτης Υποστήριξης Υπηρεσίας Κατάλογου, πιστοποίησης και εξουσιοδότηση χρηστών (LDAP & Radius)
Ειδικότητα:• Απόφοιτος Πολυτεχνικής σχολής Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή/και Μηχανικού Πληροφορικής ή αντιστοίχου γνωστικού αντικειμένου.• Εργασιακή εμπειρία δύο ετών στην διαχείριση και υποστήριξη υπηρεσιών Καταλόγου (LDAP) και Radius μεγάλης κλίμακας  (100.000 αντικείμενα καταλόγου).• Πολύ καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας.
Πλήθος θέσεων:1
Είδος Σύμβασης:Σύμβαση μίσθωσης έργου
Αντικείμενο θέσης:Εργασίες ανάπτυξης/αναβάθμισης και διαχείρισης της υπηρεσίας :• Εξέταση της μετάβασης του περιβάλλοντος λειτουργίας σε Docker.• Ελαστική διαμόρφωση των replicas containers ανάλογα με το φορτίο.• Διαμόρφωση ελεγχόμενου περιβάλλοντος container με βαθμιαία ενσωμάτωσης νέων χαρακτηριστικών.• Πιλοτική διερεύνηση περιβάλλοντος δυναμικών ρόλων. Αξιολόγηση υφιστάμενων λύσεων στο περιβάλλον του ΠΣΔ.Παραδοτέο: Π3.3.
Διάρκεια σύμβασης:Το διάστημα απασχόλησης ορίζεται μέχρι το τέλος του έργου, ήτοι 31/12/2025, από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής.Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή να παραταθεί χωρίς περιορισμό μετά από απόφαση του Δ.Σ. του ΕΠΙΣΕΥ και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς διενέργεια νέας Πρόσκλησης, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου.
Συνολικό κόστος σύμβασης:Το συνολικό κόστος της σύμβασης ορίζεται έως του ποσού των 58.280€ σύμφωνα με την προϋπολογισθείσα δαπάνη του προς ανάθεση έργου και τους όρους της χρηματοδότησης. Το ως άνω ποσό περιλαμβάνει την αμοιβή του δικαιούχου, πάσης φύσης νόμιμες κρατήσεις, ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη, εφόσον ο δικαιούχος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 του Ν. 4387/2016 και Φ.Π.Α. σε περίπτωση υπαγωγής του δικαιούχου σε καθεστώς Φ.Π.Α.
Τρόπος παραλαβής του ανατεθέντος έργου:Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου από μέρους του δικαιούχου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο.
Τόπος παροχής έργου: Αθήνα
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 2:Συνεργάτης Υποστήριξης Υπηρεσίας ελέγχου Περιεχομένου content filtering
Ειδικότητα:•    Απόφοιτος Πολυτεχνικής σχολής Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή/και Μηχανικού Πληροφορικής ή αντιστοίχου γνωστικού αντικειμένου.•    Εργασιακή εμπειρία δύο ετών στην διαχείριση και υποστήριξη υπηρεσιών με λειτουργικού σύστημα FreeBSD Υπολογιστών και Δικτύων και του πρωτοκόλλου WCCP.•    Πολύ καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας.
Πλήθος θέσεων:1
Είδος Σύμβασης:Σύμβαση μίσθωσης έργου
 Αντικείμενο θέσης:Εργασίες ανάπτυξης/αναβάθμισης και διαχείρισης της υπηρεσίας :Αναβάθμιση υπηρεσίας ελέγχου περιεχομένου:• Υλοποίηση ελέγχου περιεχομένου στο πρωτόκολλο HTTPS.·  Υλοποίηση της λύσης στην υποδομή ελέγχου περιεχομένου.·  Υλοποίηση μηχανισμού Package manager ή άλλου μηχανισμού αυτοματοποίησης για εγκατάσταση και ρύθμιση αρχών πιστοποίησης στους σταθμούς εργασίας των σχολικών και άλλων μονάδων με σκοπό την ορθή λειτουργία του ελέγχου περιεχομένου στο πρωτόκολλο HTTPS.• Μεταστέγαση της υπηρεσίας σε νέα σύγχρονη υποδομή εξυπηρετητών που θα αποκτηθεί στα πλαίσια του έργου.• Κλιμάκωση της υπηρεσίας με σκοπό την υποστήριξη των ευρυζωνικών προσβάσεων των σχολείων με τετραπλασιασμό της διαμεταγωγής της υπηρεσίας σε αντιστοιχία με την αναμενόμενη αύξηση της κίνησης των σχολείων και άλλων μονάδων.•    Διερεύνηση λειτουργίας Web Cache Communication Protocol version 2 (WCCPv2) σε IPv6 περιβάλλον (WCCPv2-IPv6) στο ΠΣΔ.Εργασίες Δικτύου Πρόσβασης•    Επέκταση συστήματος syslog-graylog για την αποθήκευση των αντιστοιχίσεων NAT.•    Διερεύνηση του σχήματος αριθμοδότησης DS-LITE για το περιβάλλον του ΠΣΔ.Μελέτη υλοποίησης και εφαρμογή της προσαρμοσμένης τεχνολογίας SDN στο ΠΣΔ.Παραδοτέο: Π3.3.
Διάρκεια σύμβασης:Το διάστημα απασχόλησης ορίζεται μέχρι το τέλος του έργου, ήτοι 31/12/2025, από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής.Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή να παραταθεί χωρίς περιορισμό μετά από απόφαση του Δ.Σ. του ΕΠΙΣΕΥ και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς διενέργεια νέας Πρόσκλησης, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου.
Συνολικό κόστος σύμβασης:Το συνολικό κόστος της σύμβασης ορίζεται έως του ποσού των 43.400€ σύμφωνα με την προϋπολογισθείσα δαπάνη του προς ανάθεση έργου και τους όρους της χρηματοδότησης. Το ως άνω ποσό περιλαμβάνει την αμοιβή του δικαιούχου, πάσης φύσης νόμιμες κρατήσεις, ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη, εφόσον ο δικαιούχος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 του Ν. 4387/2016 και Φ.Π.Α. σε περίπτωση υπαγωγής του δικαιούχου σε καθεστώς Φ.Π.Α.
Τρόπος παραλαβής του ανατεθέντος έργου:Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου από μέρους του δικαιούχου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο.
Τόπος παροχής έργου:Αθήνα

Πληρέστερη περιγραφή του αντικειμένου κάθε θέσης, καθώς και των παραδοτέων που σχετίζονται με αυτή θα αποτυπωθούν στις συμβάσεις που θα συναφθούν ανάμεσα στο ΕΠΙΣΕΥ και τους συνεργάτες που θα επιλεγούν.

Πηγή: https://www.iccs.gr/blog/2023/09/15/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b5%ce%ba%ce%b4%ce%b7%ce%bb%cf%89%cf%83%ce%b7%cf%83-%ce%b5%ce%bd%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%86%ce%b5%cf%81%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%bf%cf%83-%ce%b3-30/