Τοπικός Συντονιστής στη Θεσσαλία | Κάριτας Ελλάς

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΡΙΤΑΣ ΕΛΛΑΣ

ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ στη ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

H Κάριτας Ελλάς, Αναγνωρισμένο Φιλανθρωπικό Σωματείο, Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και Μη Κυβερνητική Οργάνωση, που εδρεύει στην Αθήνα, οδ. Καποδιστρίου 52 – Πλ. Βάθη, είναι φορέας της Καθολικής Εκκλησίας στην Ελλάδα για την Ποιμαντική της Φιλανθρωπίας, της Αγαθοεργίας και της Κοινωνικής Συμπαράστασης. Εμπνέεται από την Κοινωνική Διδασκαλία της Καθολικής Εκκλησίας και βοηθά χωρίς διακρίσεις άτομα που έχουν ανάγκη.

Η Κάριτας Ελλάς δεσμεύεται

 • να διασφαλίζει τον σεβασμό στο Ελληνικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο και το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο.
 • να διασφαλίζει την πλήρη συμμόρφωση με την Πολιτική πρόληψης και προστασίας των παιδιών και των ευάλωτων ενηλίκων από κάθε είδους εκμετάλλευση και κακοποίηση
 • για την υιοθέτηση συμπεριφοράς από το σύνολο του προσωπικού, των εθελοντών, των συνεργατών και των θεσμικών εκπροσώπων της σύμφωνα με τον Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας και την Πολιτική της Κάριτας Ελλάς για τη Διασφάλιση και Προστασία παιδιών και ευάλωτων ενηλίκων.

Κάθε υποψήφιος/α στον/στην οποίο/α προσφέρεται μια θέση εργασίας στην Κάριτας Ελλάς, υπογράφει την Πολιτική Διασφάλισης και τον Κώδικα Δεοντολογίας ως προσάρτημα της σύμβασης εργασίας και συμφωνεί ότι θα συμπεριφέρεται όπως αρμόζει σύμφωνα με τις διατάξεις αυτών των εγγράφων.

Η Κάριτας Ελλάς, ενεργώντας δυνάμει σχετικής απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου και λαβαίνοντας υπόψη της τα όσα ορίζονται στα άρθρα 2, 3, 4, 13 και 20 του Καταστατικού της,

ΠΡΟΚΗΡΥΤΤΕΙ

την πλήρωση μίας (1) θέσης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Έργου με πλήρη απασχόληση και με την ειδικότητα: «Τοπικός/ή Συντονιστής/τρια» ο οποίος/ η οποία θα απασχοληθεί στο αναφερόμενο Φιλανθρωπικό Σωματείο με την επωνυμία «Κάριτας Ελλάς», σε Πρόγραμμα Αρωγής στους πλημμυροπαθείς των Νομών της Θεσσαλίας.

Τίτλος Έργου«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΤΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΟΠΑΘΩΝ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 9/2023».

Σύντομη Περιγραφή:

Βασικός στόχος του έργου είναι η παροχή υλικής υποστήριξης σε είδη πρώτης ανάγκης, η υλοποίηση παρεμβάσεων αποκατάστασης μικρής κλίμακας καθώς και η ψυχοκοινωνική υποστήριξη των πληγέντων από τις πλημμύρες συμπεριλαμβανομένων κοινωνικών υπηρεσιών, συμβουλευτικής, διευκόλυνσης στη υποβολή αιτήσεων κ.α. σε συντονισμό με τους τοπικούς και άλλους φορείς που υλοποιούν δράσεις στις περιοχές.

1.- Επιλογή και Πρόσληψη: Η επιλογή και στη συνέχεια η πρόσληψη για τη θέση αυτή   θα γίνει από την Εκτελεστική Επιτροπή της Κάριτας Ελλάς, όπως ειδικότερα ορίζεται στην αριθ. 19 / 16-5-2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, και θα επιλεγεί ο/η  υποψήφιος/α, του/της οποίου/ας τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, υπερτερούν έναντι των άλλων υποψηφίων.

2.-  Αριθμός θέσεων ΕργασίαςΜία (1)

3.- Ειδικότητα«Τοπικός/ή Συντονιστής/τρια Ευβοίας»

4.- Σύμβαση Εργασίας:

α) Είδος ΣύμβασηςΣύμβαση Εξαρτημένης Εργασίας Ιδιωτικού  Δικαίου Ορισμένου  Έργου.

β) Ημέρες απασχόλησηςΌλες τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, 8ωρη απασχόληση.

5.- Φορέας απασχόλησης:    Το Αναγνωρισμένο Φιλανθρωπικό Σωματείο – Μ.Κ.Ο «Κάριτας Ελλάς».

6.- Αντικείμενα εργασιών:

Ο/Η «Τοπικός/ή Συντονιστής/τρια» παρέχει υποστήριξη σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν πληγεί από τις πλημμύρες στις περιοχές υλοποίησης, βάσει Προγράμματος της Κάριτας Ελλάς. Στο πλαίσιο του Προγράμματος θα συνεργάζεται στενά με τον/την Υπεύθυνο/η του Προγράμματος καθώς και με τους Κοινωνικούς Λειτουργούς και άλλες ειδικότητες, ώστε να διασφαλίζεται η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στους εξυπηρετούμενους, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Προγράμματος.

Έχει στην ευθύνη του τα ακόλουθα:

 • Συντονισμός της τοπικής ομάδας για την έγκαιρη και σύμφωνα με τα πρότυπα της Κάριτας Ελλάς υλοποίηση των δράσεων του Προγράμματος σύμφωνα με τις οδηγίες του/της Υπεύθυνου/ης του Προγράμματος.
 • Επικοινωνία με φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και συμμετοχή σε συναντήσεις συντονισμού σε τοπικό επίπεδο και οργάνωση τακτικών συναντήσεων με τους αρμόδιους συνεργάτες του/της και άλλους εκπροσώπους φορέων για την παρακολούθηση της εκτέλεσης των θεμάτων υπευθυνότητάς του/της.
 • Επιτόπιες επισκέψεις στις πληγείσες περιοχές για συλλογή δεδομένων και καταγραφή αναγκών πληθυσμού.
 • Επίλυση υλικοτεχνικών ή διοικητικών προβλημάτων σε συνεργασία με τον/την Υπεύθυνη του Προγράμματος.
 • Εισηγήσεις και ενέργειες προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι υπηρεσίες παρέχονται άρτια και δεν αλληλεπικαλύπτονται φροντίζοντας για την  ορθή κατανομή των υλικών και ανθρώπινων πόρων του Προγράμματος.
 • Εκπόνηση υλικού και διοργάνωση ενεργειών για την ορθή και πλήρη ενημέρωση των εξυπηρετούμενων και των φορέων για τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
 • Καταγραφή και τήρηση των ηλεκτρονικών και φυσικών αρχείων του φυσικού αντικειμένου του υλοποιούμενου υπό την ευθύνη του/της μέρους του Προγράμματος καθώς και τακτικές αναφορές προόδου αυτού.
 • Διαχείριση και συντονισμός εθελοντών όταν αυτό απαιτείται.
 • Παραλαβή και διαχείριση υλικών αγαθών προς διανομή σε εξυπηρετούμενους/ες.
 1. Εργασιακό Περιβάλλον: Η εργασία πραγματοποιείται στη Λάρισα και τις πληγείσες περιοχές.
 2. Αποποίηση ευθύνης: Η παρούσα περιγραφή εργασιακής θέσεως, δεν συνιστά διεξοδική λίστα ικανοτήτων, καθηκόντων και αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με τη θέση αυτή. Η υπογραφή σύμβασης εξαρτάται από την, σε τελικό στάδιο, έγκριση χρηματοδότησης του έργου.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 • Πανεπιστημιακός τίτλος σπουδών
 • Εργασιακή εμπειρία, συμπεριλαμβανομένων, τουλάχιστον, (2) δύο ετών σε ρόλο διαχείρισης ομάδων. Εμπειρία στη διαχείριση κρίσεων και φυσικών καταστροφών θα συνεκτιμηθεί.
 • Εμπειρία στην υλοποίηση δράσεων ανθρωπιστικών προγραμμάτων. Προηγούμενη συνεργασία με Μ.Κ.Ο. θα συνεκτιμηθεί.
 • Ευχέρεια στα προγράμματα MS Office.
 • Ικανότητα για εργασία υπό πίεση σε ένα απαιτητικό περιβάλλον
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών. Αποδεδειγμένες οργανωτικές δεξιότητες και ικανότητα για ταυτόχρονη διαχείριση πολλών εργασιών.
 • Ικανότητα διαχείρισης ευαίσθητων καταστάσεων σύμφωνα με τα διεθνή ανθρωπιστικά πρότυπα και τα πρότυπα της Κάριτας Ελλάς.
 • Απαραίτητη η άριστη γνώση και δυνατότητα επικοινωνίας στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.
 • Ευελιξία στο ωράριο εργασίας
 • Δυνατότητα για μετακίνηση στις περιοχές υλοποίησης του Προγράμματος.
 • Κάτοχος διπλώματος οδήγησης.
 • Γνώση και εκτίμηση για το Όραμα και την Αποστολή της Κάριτας  Ελλάς.
 • Πλήρης συμμόρφωση με τον Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας, την Πολιτική Διασφάλισης και Προστασίας από κάθε είδους εκμετάλλευση και κακοποίηση και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία της Κάριτας Ελλάς:

α) Συνοδευτική Επιστολή, β) Πλήρες Βιογραφικό τους Σημείωμα στην Ελληνική γλώσσα και γ) Δήλωση Συναίνεσης.

Τα δικαιολογητικά αυτά μπορούν οι ενδιαφερόμενοι/ες να τα υποβάλλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση job.caritas5@caritas.gr  και με ένδειξη τον κωδικό της θέσης ΤΣ_EA 09/2023.

Καταληκτική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και των αντίστοιχων δικαιολογητικών, μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, ορίζεται η Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2023, ώρα 12:30 μ.μ.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ _ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες που θα υποβάλλουν υποψηφιότητα για τη θέση αυτή, πρέπει να έχουν άδεια να εργαστούν στην Ελλάδα την περίοδο που καταθέτουν την Αίτησή τους και τα λοιπά δικαιολογητικά ή με δυνατότητα ανανέωσης, τουλάχιστον, για όσο διάστημα θα προβλέπει η Σύμβαση Εργασίας τους.

Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί οφείλει να προσκομίσει τα έγγραφα που θα ζητηθούν από τα αρμόδια Όργανα της Κάριτας Ελλάς.

Η τήρηση και επεξεργασία των βιογραφικών σημειωμάτων θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί διαχείρισης και προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Η παρούσα Προκήρυξη δημοσιεύεται στο Δελτίο Ημερήσιας Ενημέρωσης (Δ.Η.Ε.) του Γραφείου Τύπου της Ιεράς Συνόδου της Καθολικής Ιεραρχίας Ελλάδας, στα Κοινωνικά Μέσα Δικτύωσης της Κάριτας Ελλάς, στις Κάριτας των Καθολικών Εκκλησιαστικών Επαρχιών της Ελλάδας και σε Ιστοσελίδες εύρεσης εργασίας. Αντίγραφο της παρούσας Προκήρυξης, καθώς και Έντυπο για τη συμπλήρωση της Αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα της Κάριτας Ελλάς www.caritas.gr

Πηγή: https://socialpolicy.gr/2023/09/%cf%84%ce%bf%cf%80%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%82-%cf%83%cf%85%ce%bd%cf%84%ce%bf%ce%bd%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%ae%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b7-%ce%b8%ce%b5%cf%83%cf%83%ce%b1%ce%bb%ce%af%ce%b1-%ce%ba%ce%ac%cf%81.html