ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ

Ημερίδα για Αγροδιατροφική Έρευνα και Καινοτομία στο Αιγαίο θα πραγματοποιηθεί την  Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2023 από τις 09:15 έως τις 14:10 στο Κτίριο Γεωγραφίας στην Αίθουσα Γ στον Λόφο του Πανεπιστημίου Αιγαίου εκ μέρους της Περιφερειακής Αριστείας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και συγκεκριμένα στο πλαίσιο των  Υποέργων 1 «Δίκτυο Αριστείας στην Αγροδιατροφική Έρευνα και Καινοτομία του Βορείου Αιγαίου» και 2  «Δίκτυο Αριστείας στην Αγροδιατροφική Έρευνα και Καινοτομία του Νοτίου Αιγαίου» της Πράξης «Δίκτυο Αριστείας στην Αγροδιατροφική Έρευνα και Καινοτομία του Αιγαίου – AGRICA ΙI» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5046750, με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή Καραντώνη Χαράλαμπο, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία – ΕΠΑνΕΚ 2014-2020», Πρόσκληση 111 «Υποστήριξη της Περιφερειακής Αριστείας».

Στόχος της  ημερίδας είναι η παρουσίαση των εργασιών και των αποτελεσμάτων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου από τα μέλη του.

Για όσους επιθυμούν να παρουσιάσουν ή να παρακολουθήσουν την Ημερίδα εξ αποστάσεως, θα υπάρχει η δυνατότητα μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ στον ιστότοπο:

https://aegean-gr.zoom.us/j/98719084432?pwd=SjhGMEpuSVZCb0c5cXVqODcwV0Y0UT09