ΔΠΜΣ “ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ” (SOCIAL NEUROSCIENCE, SOCIAL PEDAGOGY AND EDUCATION) ΣΤΟ ΕΚΠΑ

Παράταση Υποβολών έως 19/09/2023

Με τη συνεργασία Τμημάτων και Σχολών του Ε.Κ.Π.Α.
Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, Ιατρικής Σχολής
και Τμήματος Βιολογίας


Συνοδευτικά δικαιολογητικά αίτησης:

  1. Βιογραφικό σημείωμα EUROPASS.
  2. Σύντομο υπόμνημα αυτοπαρουσίασης.
  3. Αντίγραφο πτυχίου Α.Ε.Ι/Α.Τ.Ε.Ι.
  4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας με βαθμό πτυχίου.
  5. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας τουλάχιστον επιπέδου Β2.
  6. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
  7. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες (με ονοματεπώνυμο πίσω).
  8. Υπεύθυνη δήλωση εγκυρότητας στοιχείων.
  9. Άλλα δικαιολογητικά όπως αναγράφονται στην Προκήρυξη.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ: Η προθεσμία υποβολής του φακέλου υποψηφιότητάς σας είναι έως 19/09/2023.

Ο φάκελος υποψηφιότητας, με την αίτηση και όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, θα πρέπει να υποβληθεί  ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Τμήματος με χρήση του κωδικού σας στο taxisnet, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://eprotocol.uoa.gr (επιλέγετε το πεδίο 05 Αίτηση Εγγραφής σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών).

Επιπλέον, αφού αποστείλετε, μέσω taxisnet και eprotocol, τον φάκελο υποψηφιότητάς σας στη Γραμματεία του Π.Τ.Δ.Ε. θα πρέπει, υποχρεωτικά, να στείλετε ολόκληρο τον φάκελο και στο email του ΔΠΜΣ: msc-snspe[at]primedu.uoa[dot]gr

Αυτή η ηλεκτρονική αποστολή στο ως άνω email του φακέλου υποψηφιότητας είναι υποχρεωτική διαδικασία, ωστόσο σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί υποβολή υποψηφιότητας στο ΔΠΜΣ και δεν αντικαθιστά την υποχρεωτική υποβολή (μέσω taxisnet και eprotocol) του φακέλου υποψηφιότητας, στη Γραμματεία του Π.Τ.Δ.Ε.

Πηγή: https://snspe.primedu.uoa.gr/prokiryxi/