Στέλεχος Διοικητικής Υποστήριξης στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής απευθύνει Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και υποβολής πρότασης για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής (Π.Τ.Α. Αττικής), ενός φυσικού προσώπου και συγκεκριμένα ενός (1) Στελέχους Διοικητικής Υποστήριξης (κωδ. 100/ΠΕ/ΤΕ), για την υλοποίηση όλων των Πακέτων Εργασίας του φυσικού αντικειμένου (Π1 έως και Π5 πλην του Πακέτου Εργασίας Π6) στο πλαίσιο του έργου CoVEs for the Tourism Industry – TOUR-X του προγράμματος Erasmus+, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ και από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής που συμμετέχει ως εταίρος (ποσοστά 80% και 20% αντίστοιχα). Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του έργου, που λαμβάνει το Π.Τ.Α. Αττικής ως διαδικασία τύπου «Lump Sum», σύμφωνα με τον κανονισμό του προγράμματος Erasmus+.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

O/Η υποψήφιος/α πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού του, να έχει τα κάτωθι προσόντα:

Α. Κάτοχος διπλώματος/πτυχίου οποιουδήποτε ΑΕΙ/ΤΕΙ της Ελλάδας ή κάτοχος ισότιμου τίτλου σχολής της αλλοδαπής, αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ.
Β. Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) της αγγλικής γλώσσας.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ / ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Για την αξιολόγηση των υποψηφίων θα συνεκτιμηθούν, επιπροσθέτως, τα κάτωθι προσόντα και ιδιότητες, σύμφωνα με όσα ορίζονται για τον τρόπο απόδειξης τους στον ΠΙΝΑΚΑ Α: ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ και στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑTA Ι-ΙΙΙ, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας:

Α. Βαθμός Διπλώματος/Πτυχίου
Β. Κατοχή δεύτερου τίτλου σπουδών
Γ. Κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου
Δ. Κατοχή Διδακτορικού τίτλου
Ε. Γνώση Πληροφορικής και χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα i) επεξεργασίας κειμένου, ii) υπολογιστικών φύλλων και iii) υπηρεσιών διαδικτύου (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ)
ΣΤ. Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας τουλάχιστον σε επίπεδο Β1 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι)
Ζ. Εργασιακή εμπειρία σε καθήκοντα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης μίσθωσης έργου, όπως αυτά περιγράφονται στα Κεφάλαια 1 και 2 της παρούσας, αποδεικνυόμενη κατά τα αναφερόμενα στον ΠΙΝΑΚΑ Α: ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ.
Η. Η πρόταση των υποψηφίων επί ζητημάτων που άπτονται των ειδικότερων απαιτήσεων και αναγκών του επίμαχου έργου.(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ)
Θ. Το βιογραφικό τους σημείωμα

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν ή να αποστείλουν ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, την αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μέχρι τις 18-09-2023 και ώρα 15:00, στην ακόλουθη διεύθυνση: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, Σίνα 11, Τ.Κ. 10672, Αθήνα, υπόψη κας Κωνσταντίνας Σαμπροβαλάκη (τηλ. επικοινωνίας: 210 9220430), με την σήμανση:
Για την με αριθ. 6138/08-09-2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για τη θέση με κωδικό 100, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «CoVEs for the Tourism Industry» με το ακρωνύμιο: «TOUR-X».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Πηγή: https://socialpolicy.gr/2023/09/%cf%83%cf%84%ce%ad%ce%bb%ce%b5%cf%87%ce%bf%cf%82-%ce%b4%ce%b9%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%b7%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%83%cf%84%ce%ae%cf%81%ce%b9%ce%be%ce%b7%cf%82-%cf%83%cf%84-2.html