Προσλήψεις Μηχανικών στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας

Το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας προκηρύσσει την πρόσληψη, συνολικά 5 ατόμων, για την κάλυψη αναγκών της Διεύθυνσης Τεχνικής Υποστήριξης του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, που εδρεύει στον Δήμο Αθηναίων.

Οι προσλήψεις θα υλοποιηθούν με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και θα έχουν οκτάμηνη διάρκεια. 

Οι ειδικότητες

Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι οι εξής:

  • ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών – 1 θέση
  • ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών – 1 θέση
  • ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών – 1 θέση
  • ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών – 2 θέσεις

 Όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να κατέχουν, μεταξύ άλλων, πιστοποίηση γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του proson, με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας, στην ακόλουθη διεύθυνση:

Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας,
Π. Κανελλοπούλου 4, Τ.Κ. 101 77 – ΑΘΗΝΑ,
στη Διεύθυνση Πολιτικού Προσωπικού/Τμήμα Προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου,
(τηλέφωνο επικοινωνίας: 213-1520298)

Αναλυτικά η προκήρυξη 

Πηγή: https://www.proson.gr/ergasia/36597_proslipseis-mihanikon-sto-arhigeio-tis-ellinikis-astynomias