Εκπαιδευτικός στο Σωματείο ΚΕΑΝ

Το Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Την πρόσληψη, με Σύμβαση ΙΔΟΧ/ΣΜΕ ορισμένου χρόνου, πλήρους  απασχόλησης, συνολικά ενός  (1) ατόμουγια την υλοποίηση της δράσης με τίτλο
«Επιχορήγηση N.Π. ΚΕΑΝ – Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων για την υλοποίηση του έργου – “Λειτουργία Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων για Ασυνόδευτους Ανηλίκους 16 ετών και άνω στην Αθήνα”»

με Κωδικό ΟΠΣ 5062138,  που εντάσσεται στον Ειδικό Στόχο «Άσυλο» και στον Εθνικό Στόχο «Υποδοχή /άσυλο» του Ε.Π. Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης.

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης.

Η διάρκεια της πρόσληψης θα είναι δίμηνη, με δυνατότητα ανανέωσης.

Η θέση εργασίας αφορά το παράρτημα του ΚΕΑΝ που βρίσκεται  επί της οδού Ιθάκης 61, Αθήνα.

Συνοπτικά η θέση εργασίας είναι:

Κωδικός θέσηςΕιδικότηταΑριθμός ατόμων
108Εκπαιδευτικός/Φιλόλογος1

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο hr@kean.gr από τις 30/08/2023 μέχρι 05/09/2023, είναι τα εξής είναι τα εξής :

 1. Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποψηφίου, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα της παρούσας πρόσκλησης, με τον αντίστοιχο κωδικό θέσης (108) και υπογεγραμμένη
 2. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου,
 3. Βιογραφικό σημείωμα υποψηφίου*,
 4. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου ή πρόσφατη (10 ημερών) αίτηση έκδοσης Ποινικού Μητρώου (μέσω της ιστοσελίδας www.gov.gr ή μέσω ΚΕΠ).
 5. Υπεύθυνη δήλωση Ποινικού Μητρώου θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής, σχετικά με την μη καταδίκη για αδίκημα που τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους, καθώς και αδικήματα της βαριάς σωματικής βλάβης, αρπαγής ανηλίκου, ακούσιας απαγωγής, προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας, αποπλάνησης παιδιών, κατάχρησης ανηλίκων σε ασέλγεια, πορνογραφίας ανηλίκων, προσέλκυσης παιδιών για γενετήσιους λόγους, μαστροπείας, εκμετάλλευσης πόρνης, ασέλγειας σε ανήλικο έναντι αμοιβής, και εκβίασης, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν.4375/2016. , σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα της παρούσας πρόσκλησης.
 6. Βασικό τίτλο σπουδών [απολυτήριο λυκείου ή ανώτερο πτυχίο [ΠΕ/ΤΕ]
 7. Βεβαίωση προϋπηρεσίας. Είναι απαραίτητη η προϋπηρεσία 1 έτους σε αντίστοιχη θέση
 8. Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
 9. Γνώση χειρισμού H/Y
 10. Άδεια οδήγησης ΙΧ αυτοκινήτου.
 11. Δικαιολογητικά επιπλέον των παραπάνω και αναλυτικά ανά κωδικό θέσης, όπως αυτά αναγράφονται στην επισυναπτόμενη προκήρυξη πχ. άδειες ασκήσεως επαγγέλματος, άδεια οδήγησης αυτοκινήτου, πιστοποιητικά επάρκειας ξένων γλωσσών και χρήσης Η/Υ κλπ.

– Το ΚΕΑΝ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών.

– Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210 2692880 εσωτ. 70

Δείτε την Προκήρυξη πατώντας εδώ: Προκήρυξη
Δείτε την Αίτησης πατώντας εδώ: ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
Υπόδειγμα για Υπεύθυνη Δήλωση περί Ποινικού Μητρώου πατήστε εδώ: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ -Ν.1599/86.ΠΟΙΝΙΚΟ

Πηγή: https://socialpolicy.gr/2023/08/%ce%b5%ce%ba%cf%80%ce%b1%ce%b9%ce%b4%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%bf-%cf%83%cf%89%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b5%ce%af%ce%bf-%ce%ba%ce%b5%ce%b1%ce%bd.html