Το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος αναζητά μηχανολόγο περιβάλλοντος

Σχεδιασμένο από το αρχιτεκτονικό γραφείο Renzo Piano Building Workshop, το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) είναι ένας περιβαλλοντικά βιώσιμος, διεθνούς εμβέλειας πολιτιστικόs, εκπαιδευτικόs και ψυχαγωγικόs αστικός τόπος, ο οποίος περιλαμβάνει τις εγκαταστάσεις της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, καθώς και το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Αποτελεί τη μεγαλύτερη μεμονωμένη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, και μεταβιβάστηκε στο Ελληνικό Δημόσιο τον Φεβρουάριο του 2017.

Η ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ είναι κοινωφελής οργανισμός και έχει ως σκοπό τη συντήρηση, λειτουργία, και διαχείριση του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος, ενώ παράλληλα έχει αναπτύξει τον δικό της προγραμματισμό πολιτιστικών, εκπαιδευτικών και αθλητικών εκδηλώσεων, ανοιχτών σε όλους και, στην πλειοψηφία τους, ελεύθερες για το κοινό χάρη στην αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

Η ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ είναι εργοδότης ίσων ευκαιριών, απαγορεύοντας τις διακρίσεις έναντι οποιουδήποτε εργαζομένου ή υποψήφιου για απασχόληση με βάση τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, την εθνικότητα, την εθνική προέλευση, το φύλο, την ηλικία, την αναπηρία, την οικογενειακή κατάσταση, τις σεξουαλικές προτιμήσεις ή οποιαδήποτε άλλη κατηγορία που προστατεύεται από το νόμο, και διασφαλίζει δίκαιη αντιμετώπιση όλων των υποψηφίων βάσει των προσόντων τους και των προϋποθέσεων που προβλέπει ο νόμος.

Η Διεύθυνση Εγκαταστάσεων είναι υπεύθυνη για την καλή λειτουργία, την προληπτική και επιδιορθωτική συντήρηση όλων των κτιριακών τεχνικών υποδομών αλλά και του περιβάλλοντος χώρου του ΚΠΙΣΝ. Παράλληλα υποστηρίζει όλα τα υπόλοιπα τμήματα και λειτουργίες του Οργανισμού.

Το ΚΠΙΣΝ αναζητεί άτομο για να καλύψει τη θέση με τίτλο «Συντονιστής Τεχνικών Υπηρεσιών ειδικότητας Ηλεκτρολόγου ή Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανικού Περιβάλλοντος» που θα αναφέρεται στον Υπεύθυνο Εγκαταστάσεων.

Ο ιδανικός υποψήφιος θα αναλάβει την παρακολούθηση των υποχρεώσεων της εταιρείας διαχείρισης των εγκαταστάσεων του ΚΠΙΣΝ που σχετίζονται με τις Ηλεκτρολογικές και Μηχανολογικές (Η/Μ) εγκαταστάσεις και θα επιβλέπει, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, την υλοποίηση της σχετικής σύμβασης διασφαλίζοντας την παροχή των συμφωνημένων υπηρεσιών. Θα συμμετέχει σε νέα projects αναβάθμισης υποδομών ή εγκατάστασης νέων συστημάτων. Θα εφαρμόζει και θα τηρεί τις Περιβαλλοντικές δεσμεύσεις του Οργανισμού και θα παρακολουθεί όλες τις Περιβαλλοντικές διαδικασίες και τις επιπτώσεις τους, καθώς και την λειτουργία των σχετικών συστημάτων και εξοπλισμών.

Κύρια καθήκοντα και βασικές αρμοδιότητες

 • Παρακολούθηση Η/Μ εργασιών συντήρησης, βλαβών & αποκατάστασης, μέσω της σύμβασης ολοκληρωμένων υπηρεσιών διαχείρισης εγκαταστάσεων
 • Συνεργασία με τους αρμόδιους για Η/Μ εργασίες συνεργάτες του παρόχου που έχει την ευθύνη για τη Συνολική Διαχείριση Εγκαταστάσεων αλλά και όλους τους εξωτερικούς παρόχους που σχετίζονται με τις εγκαταστάσεις του ΚΠΙΣΝ για την επίλυση προβλημάτων, βλαβών και αντιμετώπιση εκτάκτων και ιδιαίτερων καταστάσεων
 • Παρακολούθηση και έλεγχος των προγραμματισμένων συντηρήσεων και επίλυση προβλημάτων σχετικά με τον λειτουργικό Η/Μ εξοπλισμό του ΚΠΙΣΝ. Συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη του τμήματος εγκαταστάσεων για τη συνολική υποστήριξη της τεχνικής συντήρησης
 • Συνεργασία με τους εκπροσώπους της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, τα υπόλοιπα τμήματα της ΚΠΙΣΝ και τους εξωτερικούς συνεργάτες, όταν απαιτείται
 • Εφαρμογή του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης του Οργανισμού, με βάση το πρότυπο ISO 14001 ή ανάλογο, σύμφωνα με το σχεδιασμό της Διεύθυνσης
 • Ενεργό μέλος της Ομάδας Περιβαλλοντικής Διαχείρισης του Οργανισμού
 • Σύνταξη ενεργειακών μελετών και αναφορών, εκθέσεων προόδου ή εισηγήσεων για οποιοδήποτε θέμα αφορά την Περιβαλλοντική Διαχείριση.
 • Συνεχής παρακολούθηση των Περιβαλλοντικών πλευρών και επιπτώσεων με βάση το εκάστοτε εγκεκριμένο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
 • Συνεχής καταγραφή και παρακολούθηση/αξιολόγηση των παραμέτρων που άπτονται των περιβαλλοντικών πλευρών και επιπτώσεων, αξιοποιώντας τα εσωτερικά τεχνικά συστήματα
 • Κατάρτιση προτάσεων ενεργειακής εξοικονόμησης και εξοικονόμησης νερού
 • Κατάρτιση προτάσεων αναβάθμισης λειτουργίας και συστημάτων με στόχο την βέλτιστη περιβαλλοντική επίδοση
 • Τήρηση της συμμόρφωσης του Οργανισμού ως προς την υφιστάμενη Περιβαλλοντική αδειοδότηση, καθώς και εξασφάλιση της νομικής συμμόρφωσης σε ότι αφορά την κείμενη Περιβαλλοντική νομοθεσία.
 • Ενεργή συμμετοχή σε νέα projects του τμήματος.

Απαραίτητα προσόντα

 • Δίπλωμα Πολυτεχνικής σχολής, με κατεύθυνση Ηλεκτρολόγου ή Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανικού Περιβάλλοντος.
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών στην διαχείριση εγκαταστάσεων μεγάλων κτιριακών ή βιομηχανικών έργων
 • Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία στους τομείς της διαχείρισης ενέργειας ή ενεργειακών μελετών ή και επιθεωρήσεων
 • Εμπειρία εφαρμογής Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ενδεικτικά ISO 14001, ISO 50001, LEED κλπ.).
 • Επιθυμητή κατασκευαστική εμπειρία
 • Άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας και χειρισμός τους προφορικά και γραπτά.
 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και χειρισμός τους προφορικά και γραπτά.
 • Άριστη χρήση του MS Office 365 με ιδιαίτερη έμφαση σε Excel, Word και PowerPoint
 • Τυχόν γνώση εξειδικευμένων λογισμικών Ενεργειακής και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν

Απαιτούμενες δεξιότητες και επιθυμητά χαρακτηριστικά

 • Επικοινωνιακή ικανότητα στο γραπτό και προφορικό λόγο
 • Ομαδικό πνεύμα
 • Εξαιρετικές οργανωτικές ικανότητες, εντός συγκεκριμένων προθεσμιών, με έμφαση στη λεπτομέρεια

Διαδικασία υποβολής αίτησης

 • Η προθεσμία υποβολής είναι στις 8 Σεπτεμβρίου 2023, στις 16:59 ώρα Ελλάδας.
 • Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, καθώς και μία σύντομη επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος
 • Όλες οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν πρώτα από ανεξάρτητη εταιρεία ανθρώπινου δυναμικού. Θα ακολουθήσουν συνεντεύξεις με όσους και όσες περιληφθούν στη βραχεία λίστα. Όλοι/ες οι υποψήφιοι/ες θα λάβουν γραπτή ενημέρωση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας
 • Όλες οι εγκαταστάσεις και τα γραφεία του ΚΠΙΣΝ είναι πλήρως προσβάσιμα σε Άτομα με Αναπηρία.

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τη θέση κάνετε άμεσα την αίτησή σας εδώ.

Πηγή: https://www.proson.gr/ergasia/36458_kentro-politismoy-idryma-stayros-niarhos-anazita-mihanologo-periballontos