Διοικητικά Υπεύθυνος / Βοηθός Συντονιστή (Λάρισα) | Κοινωνικό ΕΚΑΒ

Το Κοινωνικό ΕΚΑΒ – Κοινωνικό Ελληνικό Κλιμάκιο Άμεσης Βοήθειας – στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου “λειτουργία του ΚΦΑΑ – Καλλίστη 3” με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6001688, που αφορά την λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων  Αρρένων 12-18 ετών,
αναζητά συνεργάτες για την στελέχωση της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αττική, στη Λάρισα και Κοζάνη με την εξής ειδικότητα: Διοικητικά Υπεύθυνος/Βοηθός Συντονιστή(Λάρισα).

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ελλάδας-Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης – ΤΑΜΕ στο πλαίσιο της Δράσης “1.19-Επιχροήγηση φορέων για τη λειτουργία Κέντρων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων (ΚΦΑΑ)”.

Οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες καλούνται να αποστείλουν Βιογραφικά και Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με την ένδειξη της θέσης που επιθυμούν στο email: hrkinonikoekav@kinonikoekav.gr μέχρι την 16η Αυγούστου 2023.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 72 55 363 (υπεύθυνη Φαίη Αποστόλου).
 • Το Κοινωνικό ΕΚΑΒ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών.
 • Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.
 • Το Κοινωνικό ΕΚΑΒ, δύναται να ζητήσει επιπλέον στοιχεία, τα οποία κρίνει απαραίτητα.

Τα βιογραφικά και τα προσωπικά σας δεδομένα δε διαβιβάζονται σε τρίτους και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να διερευνηθεί η προοπτική της μελλοντικής επαγγελματικής συνεργασίας. Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κάθε υποψήφιος διατηρεί δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης.

Διοικητικά Υπεύθυνος /Βοηθός Συντονιστή

Απαιτούμενα προσόντα

 • Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Επιθυμητή η συμπλήρωση τουλάχιστον ενός έτους συναφούς επαγγελματικής εμπειρίας.
 • Γνώση της αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας
 • Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών α)επεξεργασία κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου η οποία είναι επιθυμητό να αποδεικνύεται με: 1) Πιστοποιητικά πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ 2) Τίτλους σπουδών ειδικότητας Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ.
Συνεκτιμώμενα προσόντα
 • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας.
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφές αντικείμενο.
 • Εμπειρία στην διαχείριση εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
 • Άδεια οδήγησης ΙΧ αυτοκινήτου.
 • Εμπειρία ενασχόλησης με παιδιά.
 • Εμπειρία εθελοντικής απασχόλησης.
 • Δεξιότητες συνεργασίας και συντονισμού στο πλαίσιο ομαδικής λειτουργίας.
 • Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης, ανάληψη πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις και σε κρίσεις.
 • Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας, διαμεσολάβησης και ομαδικής λειτουργίας.
Καθήκοντα
 • Η διεκπεραίωση των διοικητικών και οικονομικών υποθέσεων του Κ.Φ.Α.Α.
 • Διεκπεραίωση κάθε διοικητικής φύσεως ενεργειών (διακίνηση αλληλογραφίας, τήρηση αρχείου, γραμματειακή υποστήριξη), υπό την καθοδήγηση του Συντονιστή.
 • Καταγραφή των νεοεισερχομένων φιλοξενούμενων στη Δομή και διεκπεραίωση των διοικητικών διαδικασιών εισαγωγής, διαμονής και αποχώρησης.
 • Τήρηση στοιχείων καταγραφής σε ατομικούς φακέλους των φιλοξενουμένων και αποστολή αντιγράφων ασφαλείας στην έδρα του Κοινωνικού ΕΚΑΒ.
 • Η ανανέωση των προμηθειών του Κ.Φ.Α.Α. σε αναλώσιμα και υλικά, η αποθήκευση και η καταγραφή αυτών.
 • Τήρηση του αρχείου της Δομής (αποφάσεων, προγραμμάτων λειτουργίας, εργασίας, δραστηριοτήτων, εκπαίδευσης, σίτισης κα.).

Η φροντίδα για την ορθή απονομή της χρηματικής ενίσχυσης στους ωφελούμενους και η τήρηση των σχετικών αποδεικτικών στοιχείων  καταβολής του.

 • Κατάρτιση και υποβολή στον Συντονιστή μηνιαίων στατιστικών αναφορών για το σύνολο των δραστηριοτήτων της Δομής.
 • Συμμετοχή στις  ομάδες προσωπικού και στην εκπαίδευση του προσωπικού που οργανώνει το Κοινωνικό ΕΚΑΒ.
 • Κάθε άλλη συναφή εργασία που ανατίθεται από τον Συντονιστή της Δομής.

Πηγή: https://socialpolicy.gr/2023/08/%ce%b4%ce%b9%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%b7%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%cf%85%cf%80%ce%b5%cf%8d%ce%b8%cf%85%ce%bd%ce%bf%cf%82-%ce%b2%ce%bf%ce%b7%ce%b8%cf%8c%cf%82-%cf%83%cf%85%ce%bd%cf%84%ce%bf%ce%bd%ce%b9.html