Υπεύθυνος Διεξαγωγής Εξετάσεων| ADECCO

Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, αναζητά προσωπικό για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:

Υπεύθυνος Διεξαγωγής Εξετάσεων

Περιγραφή θέσης

  • Επιβλέπει την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων.
  • Βεβαιώνεται για την τήρηση των κανόνων και των διαδικασιών εξέτασης.
  • Παρέχει βοήθεια και καθοδήγηση σε υποψηφίους.
  • Διαχειρίζεται έκτακτες καταστάσεις και επιλύει προβλήματα που μπορεί να προκύψουν.

Προφίλ υποψηφίων

  • Απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
  • Εμπειρία σε διεξαγωγή εξετάσεων θα εκτιμηθεί.
  • Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας και οργάνωσης
  • Ικανότητα αντιμετώπισης προβλημάτων και καταστάσεων έκτακτης ανάγκης

Για υποβολή βιογραφικού σημειώματος, παρακαλούμε, πατήστε εδώ: [Για να στείλετε το βιογραφικό σας, κάντε κλικ εδώ.]

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων, θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους οι οποίοι ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Για περισσότερες θέσεις εργασίας, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco, προτείνεται η χρήση του Google Chrome.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.