Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης προσλαμβάνει συνεργάτη

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου προσλαμβάνει έναν υποψήφιο για θέση οικονομικών ή θετικών επιστημών ή επιστημών μηχανικού.

Η διάρκεια της σύμβασης ισχύει από την την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως 31 Δεκεμβρίου 2024.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η Πέμπτη 31 Αυγούστου 2023.

Η θέση εργασίας στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου

  • ΠΕ σε Οικονομικές ή Θετικές Επιστήμες ή Επιστήμες Μηχανικού (1 θέση)

Τα απαιτούμενα προσόντα

Τα απαιτούμενα προσόντα είναι υποχρεωτικά με ποινή αποκλεισμού και απαιτούνται προκειμένου η αίτηση του/της υποψηφίου/ας να ενταχθεί σε διαδικασία αξιολόγησης:

  • ΠΕ σε Θετικές Επιστήμες ή Επιστήμες Μηχανικού ή Οικονομικές Επιστήμες
  • Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους, συναφής με το αντικείμενο της θέσης σε δράσεις και υπηρεσίες υποστήριξης της καινοτομίας ή/και της επιχειρηματικής ανάπτυξης ή/και του ψηφιακού μετασχηματισμού.
  • Αποδεδειγμένη πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής

Κάθε ενδιαφερόμενος/η καλείται να υποβάλει μέχρι την Πέμπτη 31η Αυγούστου 2023 τα ακόλουθα:

1. Ηλεκτρονική Αίτηση, με τον/τους κωδικό/ούς της/των θέσης/θέσεων για την/τις οποία/ες εκδηλώνει το ενδιαφέρον του/της και δήλωση ότι διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα και εφόσον έχει ολοκληρώσει την εγγραφή του/της στο Μητρώο Συνεργατών & Εμπειρογνωμόνων του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (βλέπε παράγραφο 4 της Προκήρυξης) στο κάτωθι προφίλ:
Για τη θέση με κωδικό με κωδικό 2023/ΟΧ/ΕΕ04 στο προφίλ με τίτλο «Επιστημονική υποστήριξη υλοποίησης δράσεων συγχρηματοδοτούμενων έργων».

2. Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 του Ν. 1599/1986), μέσω της ιστοσελίδας https://www.gov.gr, στην οποία θα δηλώνεται Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα, σύμφωνα με το πρότυπο βιογραφικό σημείωμα Europass.
Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να παρέχουν την απαραίτητη τεκμηρίωση των προσόντων τους και ως εκ τούτου, στο βιογραφικό τους σημείωμα πρέπει να γίνονται σαφείς τεκμηριωμένες αναφορές των προσόντων τους.
Η υποβολή της αίτησης – των ανωτέρω στοιχείων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://registry.ekt.gr (βλέπε παράγραφο 4 της Προκήρυξης).

3. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα, σύμφωνα με το πρότυπο βιογραφικό σημείωμα Europass. Πληροφορίες για τη δημιουργία βιογραφικού σημειώματος Europass.

4. Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να παρέχουν την απαραίτητη τεκμηρίωση των προσόντων τους και ως εκ τούτου, στο βιογραφικό τους σημείωμα πρέπει να γίνονται σαφείς τεκμηριωμένες αναφορές των προσόντων τους σε σχέση με τα απαιτούμενα προσόντα (Υποχρεωτικά με ποινή αποκλεισμού) της θέσης και τα κριτήρια επιλογής όσο και οποιουδήποτε άλλου στοιχείου μπορεί να βοηθήσει στη διαμόρφωση ορθής γνώμης για την εμπειρία, τις γνώσεις και την καταλληλότητά τους.

Η υποβολή της αίτησης – των ανωτέρω στοιχείων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://registry.ekt.gr (βλέπε παράγραφο 4 της Προκήρυξης).

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις πρέπει να έχουν υποβληθεί το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 31η Αυγούστου 20213. Αιτήσεις, οι οποίες
περιέρχονται με οποιονδήποτε άλλον τρόπο στο ΕΚΤ δεν θα γίνονται αποδεκτές

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη των θέσεων ΕΔΩ.

Πηγή: https://www.proson.gr/ergasia/prokiryxeis/35439_ethniko-kentro-tekmiriosis-proslambanei-synergati